Σαρωτικές αλλαγές στο ΑΣΕΠ -Τι προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΔΑ

Το νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, παρουσίασε σήμερα Τετάρτη, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μ. Ξενογιαννακοπούλου. Το νομοσχέδιο, που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, φέρνει κυριολεκτικά σαρωτικές αλλαγές και με την εφαρμογή του αναμένεται να δημιουργήσει νέες συνθήκες τόσο στη διαδικασία των προσλήψεων, όσο και των ελέγχο των αιτήσεων των προκηρύξεων αλλά και στη δομή και λειτουργία του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο, με τίτλο: Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων προβλέπει:

— Ειδική ρύθμιση, που είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, για τις αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα.

— Αλλάζει ο έλεγχος των αιτήσεων των  υποψηφίων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η αίτηση υποψηφίου, θα έχει και χαρακτηριστικά υπεύθυνης δήλωσης σε ότι αφορά τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να δεσμεύεται και νομικά ο υποψήφιος ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που παρουσιάζει.

— Πριν την έκδοση των προσωρινών πινάκων, αριθμός υποψηφίων ίσος με αυτών των θέσεων προκήρυξης + 50% που θα είναι να ενταχθούν σε αυτούς, θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους. Όποιος δεν τα υποδεικνύει αυτόματα θα διαγράφεται από τους προσωρινούς πίνακες.  Με το συγκεκριμένο μέτρο το υπουργείο εκτιμά ότι θα εξοικονομηθούν μέχρι και πέντε μήνες για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

— Υλοποίηση προσλήψεων. Θα υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός για τις προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο. Τα υπουργεία και όλοι οι φορείς θα είναι υπεύθυνα να αποστέλλουν τον Σεπτέμβριος κάθε έτους, τον προγραμματισμός των προσλήψεων τους, τόσο σε τακτικό, όσο και σε εποχικό προσωπικό. Ώστε στις αρχές Ιανουαρίου να υπάρχει το ετήσιο πρόγραμμα. Ο προγραμματισμός θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και θα είναι πάντα εντός των δημοσιονομικών πλαισίων και απόλυτα στοχευμένος για την κάλυψη αναγκών.

— Θα ενοποιούνται αιτήματα φορέων για προσλήψεις σε ενιαία προκήρυξη. Σε περίπτωση που αιτήματα φορέων του ετησίου προγράμματος μπορούν να ενοποιηθούν κατά κλάδους και ειδικότητες αυτό θα πραγματοποιείται ώστε να εκδίδεται ενιαία προκήρυξη. Για παράδειγμα, εφόσον περισσότερες από μια υπηρεσίες ζητούν μηχανικούς, θα βγαίνει μια προκήρυξη και οι επιτυχόντες θα μοιράζονται στη συνέχεια.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία των αλλαγών στο ΑΣΕΠ από την επίσημη παρουσίαση, της κ. Ξενογιαννακοπούλου.   

1. Η δημόσια διοίκηση αποτελεί βασικό μοχλό της υλοποίησης της στρατηγικής για την θεσμική, παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

2. Επιτάχυνση και επέκταση των θεσμικών αλλαγών που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση και ενδυνάμωση της, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και την αξιοκρατία στην στελέχωσή της. Αναγκαία η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η υποστήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και της διοικητικής λειτουργίας.

3. Για μια δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα προωθήσουμε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α. Σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού.

  • Πλήρης εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό κύκλο (μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ετήσιος προϋπολογισμός)
  • Στρατηγική αποτύπωση των αναγκών των φορέων της δημόσιας διοίκησης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Στρατηγικής.
  • Διασύνδεση με τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος.

1.Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

Σε εναρμόνιση με τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, προβλέπεται ότι μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας (οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία). Αντίστοιχες αναφορές θα περιλαμβάνονται στο ίδιο σχέδιο του κάθε Υπουργείου, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

2. Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα.

Στις εν λόγω καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναγκαιότητας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Προβλέπεται η κατάρτιση από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενός συνολικού σχεδίου προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Το σχέδιο θα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου συνολικά. Εν συνεχεία, προβλέπεται η έκδοση μιας και μόνον εγκριτικής πράξης για τα αιτήματα.

3. Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π. – Προγραμματισμός, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

α) Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Ενοποίηση αιτημάτων σε ενιαία προκήρυξη. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων του ετήσιου προγραμματισμού υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις.

γ) Διευρύνεται η δυνατότητα προκήρυξης περισσοτέρων πανελλαδικών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους.

δ) Ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας. Με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού, αλλά και την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικού βάρους, προβλέπεται η δυνατότητα φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή της Π.Υ.Σ. που εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου. Οι θέσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους, ενώ οι φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.

δ) Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

1. Προβλέπεται ειδική ρύθμιση για αποσπάσεις προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στο Α.Σ.Ε.Π..

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά.

2. Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης μεταχείρισης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.

TI AΛΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δημόσιο: Νέες προβλέψεις για ΕΔΕ & πειθαρχικές διώξεις (νομοσχέδιο)

Δημόσιο-ΟΤΑ: Αυξάνεται η άδεια εξετάσεων -Αλλαγές σε θέματα σπουδών & επιμόρφωσης (ν/σ)

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Νέες ρυθμίσεις για αποσπάσεις & μετατάξεις υπαλλήλων (ν/σ)

Αναλυτικά οι δηλώσεις (απομαγνητοφωνημένο κείμενο)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Είναι η πρώτη συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης την κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Είναι μαζί μας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου,  ο κ. Θεοδωράκης.

Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον. Απλά τώρα είναι ώριμο το κλίμα να μας ενημερώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τις άμεσες πρωτοβουλίες της. Το λόγο έχει η υπουργός η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας καλημερίσω και εγώ. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε σήμερα όλοι μαζί. Θα ήθελα με την ευκαιρία που βρισκόμαστε να σας πω ότι ο βασικός λόγος που είπαμε να γίνει σήμερα αυτή η ενημέρωση Τύπου, είναι ένα σχέδιο νόμου που έχουμε επεξεργαστεί και το οποίο θα σας παρουσιάσουμε τις βασικές κατευθύνσεις.

Η δημόσια διοίκηση είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής θεσμικής λειτουργίας, της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και του κοινωνικού κράτους. Όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας και θα έλεγα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση -γιατί και η Ευρωπαϊκή διοίκηση είναι μια δημόσια διοίκηση- υπέστη διάφορα πλήγματα που έχουν να κάνουν αφενός με την οριζόντια μείωση του προσωπικού της αλλά και σε δομές, καθώς και την αδυναμία μιας φυσιολογικής ανανέωσής της. Σε αυτά τα χρόνια, στοχοποιήθηκε η δημόσια διοίκηση και ευρωπαϊκά και εθνικά. Και στοχοποιήθηκαν και οι δημόσιοι λειτουργοί.

Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί, δυστυχώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικράτησε μια νεοφιλελεύθερη συγκεκριμένη λογική, η οποία έχει ως βασικό στόχο και την απαξίωση της έννοιας των δημοσίων υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης.

Αυτό βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Σαφώς υπήρχαν και προβλήματα και υπήρχαν και ανάγκες για τομές, μεταρρυθμίσεις, για να είναι πιο αποτελεσματική, λιγότερο γραφειοκρατική και πιο ανοιχτή στον πολίτη.

Είναι άλλο, όμως, να εντοπίζει κανείς τα προβλήματα και να κοιτάει να τα βελτιώσει, να βρίσκει λύσεις με στόχο την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης για να επιτελέσει το ρόλο της και άλλο, φυσικά, να την απαξιώνει και τελικά να αποδυναμώνει τη δυνατότητά της να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη.

Η κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 2015 εξ αρχής έβαλε ως στόχο την αποκατάσταση και την ενδυνάμωση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι αν χωρίσουμε τις φάσεις, ότι σε πρώτη φάση το 2015 ο βασικός στόχος που κινήθηκε η κυβέρνηση ήταν τότε και με το νόμο 4325, προκειμένου να θεραπευθούν οι αδικίες που είχε υποστεί η δημόσια διοίκηση και πολύ συγκεκριμένα η κατάργηση της διαθεσιμότητας και φυσικά η αποκατάσταση των 3.000 υπαλλήλων που τότε, όπως θυμόσαστε είχανε απολυθεί.

Βασικός στόχος επίσης, γιατί δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης, είναι να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. Αναφέρομαι στους δημόσιους λειτουργούς, στους εργαζόμενους και φυσικά και η αίσθηση της ασφάλειας σε σχέση με την εργασία τους.

Το δεύτερο μεγάλο βήμα που έγινε από την κυβέρνηση την περίοδο 2016 – 2018 ήταν οι μεγάλες θεσμικές τομές για μια δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη, αυτόνομη από κομματικά κέντρα ηγεσίας. Μια δημόσια διοίκηση σύγχρονη, ψηφιοποιημένη, που να έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλύτερη διαχείριση, επιμόρφωση και ανάδειξη και αξιοποίηση του προσωπικού της.

Εκεί όπως γνωρίζετε, θεσπίστηκαν -και αυτό είναι και το βασικό θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου κινούμαστε και λειτουργούμε και γίνονται όλες οι μεγάλες αλλαγές -ο νόμος 4369 και ο νόμος 4440. Νόμοι με τους οποίους προχώρησε και η διαδικασία η θεσμική πλέον της κινητικότητας και η διαδικασία της αξιολόγησης. Χωρίς τη μορφή την τιμωρητική που είχε πάρει πριν τις εκλογές του ’15, που όπως θυμόσαστε, είχε μπει και για μια περίοδο άλλο αν αποσύρθηκε προεκλογικά και η περίφημη διάταξη περί του 15% υποχρεωτικά ανεπάρκειας, που ήταν βέβαια όχι κάτι θεωρητικό, αλλά ήταν ο προθάλαμος για τη διαθεσιμότητα και τη συνέχεια για τις απολύσεις.

Άρα, ο θεσμός της κινητικότητας που σημαίνει ότι πλέον οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις εντός της δημόσιας διοίκησης γίνονται με γνώμονα, αφενός τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι φορείς μέσα από θεσμικό και διαφανή τρόπο και αφ’ ετέρου φυσικά και από τα ίδια τα ενδιαφέροντα και τη θέληση των δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσης, η αξιολόγηση η οποία προχώρησε και τώρα. Κι από την επόμενη χρονιά θα μπούμε στην επόμενη φάση της. Τα ζητήματα της επιλογής προϊσταμένων, όπου μετά από 10 χρόνια όπου η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν είχε κάνει κρίσεις προϊσταμένων. Αυτό πλέον γίνεται πράξη. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι κρίσεις όσον αφορά τους Γενικούς Διευθυντές της κεντρικής διοίκησης και προχωρά τώρα και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αποκεντρωμένη διοίκηση.

Είναι σε εξέλιξη οι κρίσεις των Διευθυντών με συγκεκριμένο διαφανή τρόπο και φυσικά όλα αυτά και με τη συμμετοχή και εποπτεία του ΑΣΕΠ. Όπως επίσης και ο μεγάλος θεσμός των Διοικητικών Γραμματέων και Τομεακών Γραμματέων, που ακριβώς έρχεται να υλοποιήσει την έννοια της αυτόνομης από τα πολιτικά κέντρα και τις κομματικές ηγεσίες δημόσια διοίκηση. Και αυτή η διαδικασία γίνεται υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ μέσα από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων με τις δυο συνθέσεις κι είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα έχουμε και στο επόμενο διάστημα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και ευχαρίστως να αναφερθούμε και πιο ειδικά με τις ερωτήσεις σας.

Τώρα όμως πλέον έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Μετά από τον πρώτο κύκλο που ήταν η αποκατάσταση των αδικιών, το δεύτερο κύκλο που ήταν οι μεγάλες τομές και η υλοποίησή τους, η χώρα μας από τον Αύγουστο έχει μπει πλέον σε μια νέα περίοδο με την ολοκλήρωση των μνημονίων. Άρα σε αυτή τη νέα περίοδο καλείται και η δημόσια διοίκηση και η ίδια να προσαρμοστεί, αλλά και να συμβάλει σε μια συνολική εθνική προσπάθεια.

Σε αυτή τη νέα περίοδο η χώρα μας, η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος, οι θεσμοί συνολικά και συλλογικά  ανακτούμε σταδιακά την κυριαρχία μας μετά από τη δύσκολη και επώδυνη περίοδο των μνημονίων. Ανακτούμε ξανά τα περιθώρια και τη δυνατότητα πολιτικών επιλογών.

Η δημόσια διοίκηση σε αυτή τη νέα περίοδο έχει ένα πολύ κρίσιμο, ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που καλείται να ανταποκριθεί. Ο πρώτος είναι να συμβάλει καθοριστικά ως βασικός μοχλός στη συνολική νέα στρατηγική για τη θεσμική, την παραγωγική, αναπτυξιακή και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Η δημόσια διοίκηση είναι ο βασικός μοχλός σε αυτή την προσπάθεια.

Η δεύτερη μεγάλη αποστολή της είναι μέσα από τη συνέχεια, την επιτάχυνση όλων αυτών των θεσμικών αλλαγών να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή τη σύγχρονη, αξιοκρατική, αυτόνομη και αναγκαία ψηφιοποιημένη λειτουργία της για να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ρόλο που καλείται να επιτελέσει. Και για τη θεσμική λειτουργία και τη δημοκρατία και πάνω απ’ όλα για το δημόσιο συμφέρον.

Με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι μια έννοια που και αυτή ταλαιπωρήθηκε την περίοδο της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων. Γιατί, το δημόσιο συμφέρον είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την έννοια της δημοκρατίας, του δήμου, γι’ αυτό προέρχεται και από την ίδια λέξη. Είναι, δηλαδή, το συλλογικό συμφέρον, όπως εκφράζεται μέσα από την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και κάθε φορά παίρνει το περιεχόμενό της μέσα από τη συντεταγμένη δημοκρατική θεσμική λειτουργία.

Άρα, η δημόσια διοίκηση είναι απόλυτα συνυφασμένη με την έννοια της δημοκρατίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Και ο τρίτος βέβαια μεγάλος στόχος είναι το να μπορέσει η δημόσια διοίκηση πλέον να είναι ανοιχτή, φιλική. Και τώρα είναι σε μεγάλο βαθμό, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί τομείς που πρέπει να δουλέψουμε για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα απλούστευσης και προσέγγισης με τον πολίτη. Και εκεί φυσικά έχουμε και μια σειρά διαδικασίες σε εξέλιξη και θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

Όσον αφορά το σχέδιο νόμου. Το σχέδιο νόμου έρχεται να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή για τη δημόσια διοίκηση αυτής της νέας εποχής που πλέον διανύουμε και που χρειάζεται η χώρα μας. Ο τίτλος είναι «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης».

Θέλω σε αυτό το σημείο να σταθώ ιδιαίτερα και να πω ότι υπήρξε μια συλλογική δουλειά για 2,-2,5 μήνες, εγώ κλείνω τώρα 3,5 μήνες ήταν κάτι που εξ αρχής έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας τον κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι ένας θεσμικός πυλώνας του Υπουργείου και με βοήθησε κι εμένα πάρα πολύ όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, τους συνεργάτες μας που συνέβαλλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και τους τρεις Γενικούς μας Διευθυντές που είναι σήμερα εδώ παρόντες, τη κα Δημητρίου, τον κ. Μιχαλόπουλο και τον κ. Σπηλιωτόπουλο και για την συνολική τους προσπάθεια μαζί με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου μας. Για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, συνέβαλλαν με τις προτάσεις τους και την καταγραφή των αναγκών που έπρεπε να υπάρξει οι αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί, και οι διαδικασίες μας εκ των πραγμάτων συνεχώς αξιολογούνται και αυτή είναι και μια θεσμική εξέλιξη ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και της εποχής και συνεχώς να βλέπουμε και που υπάρχουν ζητήματα που χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Θα σας πω επιγραμματικά τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου. Πρέπει να σας πω με χαρά μέχρι σήμερα το έχουμε θέσει και σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, το στέλνουμε σήμερα και φυσικά στην ΑΔΕΔΥ γιατί και από εκεί περιμένουμε τις παρατηρήσεις τους.

Άρα, ξεκινάμε με το πρώτο βασικό μέρος του σχεδίου νόμου -είναι τέσσερα τα βασικά μέρη- που αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων και την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο ιδιαίτερα στη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης. Ο πρώτος λόγος είναι ότι την περίοδο που ήμασταν κάτω από τα Μνημόνια και μάλιστα ξεκινώντας και πριν από τα Μνημόνια, από την περίοδο της επιτήρησης το 2006, η χώρα μας μπήκε σε μια διαδικασία αρχικά μεγάλης αυστηροποίησης σε σχέση με τις προσλήψεις σχεδόν απαγόρευσης.

Ξέρετε ότι λειτουργεί η ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) και βέβαια την περίοδο την καθαρή των Μνημονίων μπήκαμε και κάτω από πολύ συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες, 1 προς 5 αρχικά, 1 προς 3 το ’18 και τώρα σε αυτή τη νέα φάση που περνάμε ακριβώς σηματοδοτώντας την έξοδο από τα Μνημόνια προχωράμε πλέον στην εξισορρόπηση της συρρίκνωσης. Γιατί, δεν μιλάμε για διόγκωση βέβαια μιλάμε για εξισορρόπηση της συρρίκνωσης του κανόνα 1 προς 1.

Τώρα που ανακτούμε την κυριαρχία και τη δυνατότητα πολιτικών επιλογών και έχουμε και το δημοσιονομικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο με απόλυτο σεβασμό στον κανόνα που έχουμε να τηρήσουμε αλλά και το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφώνεται είναι ανάγκη οι προσλήψεις να μην είναι ούτε αποσπασματικές κάτω από την πίεση της συγκυρίας και των αναγκών, ούτε προσλήψεις σε καμία περίπτωση ως αυτοσκοπός. Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες του Δημοσίου, για τις ανάγκες που έχει η Δημόσια Διοίκηση να επιτελέσει. Αναφέρθηκα πριν για τη χώρα μας για τους θεσμούς και για τη νέα εποχή που διανύουμε και φυσικά είναι προσλήψεις οι οποίες οφείλουν να γίνουν και αυτή είναι η πυξίδα μας κάτω από συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση των αναγκών που έχουμε σήμερα και που θα έχουμε στο  μέλλον και φυσικά των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων.

Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται και αυτό θεσπίζουμε, να υπάρχει αφ’ ενός ένας πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός για τις προσλήψεις. Θα λειτουργήσει σε μια πολυετή βάση, σε απόλυτη συνάρτηση με το δημοσιονομικό μεσοπρόθεσμο πολυετές πρόγραμμα της χώρας και εκεί το Υπουργείο μας θα λαμβάνει κάθε Γενάρη, ξεκινώντας από το ’19 τις συγκεκριμένες στρατηγικές αναλύσεις των άλλων Υπουργείων, των άλλων δημοσίων εποπτευόμενων φορέων. Και από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση σε σχέση με την ανάλυση των αναγκών τους και μια προβολή στο μέλλον. Δηλαδή, εκτίμηση για τι ανάγκες θα έχουν στο μέλλον, τι αποχωρήσεις θα έχουν, τι νέες λειτουργίες οφείλουν να επιτελέσουν, τι στόχοι μπαίνουν. Άρα θα είναι προσλήψεις που θα γίνονται με συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση.

Επίσης, με αυτό τον τρόπο θα σταματήσει και αυτή η διαδικασία των εκ των ενόντων προσλήψεων και των αναγκών, που δεν επιτρέπει όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση. Και βέβαια γι’ αυτό τον λόγο είχαμε και την ανάγκη να προσλαμβάνονται και συμβασιούχοι προκειμένου να μείνουν όρθια τα Νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας με τους αναπληρωτές και βασικές δομές στις Υπηρεσίες του κράτους. Τώρα βαίνουμε ξανά σε μια κανονικότητα σαν κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα της Ευρωζώνης.

Επειδή δε, θέλουμε  αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός ο πολυετής να είναι σε πλήρη συνάρτηση με τη συνολική μας θεσμική διαδικασία ανασυγκρότησης και μεταρρύθμισης, τίθεται και ως όρος, ότι: Προκειμένου ένας φορέας να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον πολυετή σχεδιασμό προσλήψεων και άρα να έχει τη δυνατότητα προσλήψεων θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τα επιχειρησιακά οργανογράμματα. Θα πρέπει να έχει, τα περιγράμματα θέσεων και όλες αυτές τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες και τις διατάξεις που έχει θέσει συνολικά η θεσμική αλλαγή στο δημόσιο.

Όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό. Ο ετήσιος προγραμματισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και αυτή είναι και η λογική ακολουθία των πραγμάτων. Συνεπώς όπως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους παρουσιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού, έτσι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους -ξεκινώντας από του χρόνου τον Σεπτέμβριο- θα λαμβάνει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα αντίστοιχα αιτήματα πάλι των φορέων, Υπουργείων, εποπτευομένων και της Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για την Αυτοδιοίκηση δηλαδή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και που εκεί θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε  υποβάλλει να έρχονται και να εξειδικεύουν τις ανάγκες που έχουν για την επόμενη χρονιά. θα τα συγκεντρώνουμε εμείς και με βάση τον συνολικό αυτοσχεδιασμό, μέχρι το τέλος του χρόνου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού πλέον θα βγαίνει μία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου -μια εγκριτική πράξη το λέω έτσι για να γίνει σαφές τι εννοούμε- εκεί που βγαίνουν πάρα πολλές μέσα στη χρονιά, θα βγαίνει στην αρχή του χρόνου μια εγκριτική πράξη από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών που θα είναι οι προσλήψεις της επόμενης χρονιάς, με απόλυτη διαφάνεια με απόλυτη στρατηγική και να ξέρουμε όλοι, το κεντρικό κράτος, οι φορείς μας αλλά και το ίδιο το ΑΣΕΠ τι προσλήψεις θα χρειάζεται να κάνει.

Δυο κρίσιμα θέματα σε αυτό το σημείο. Στον ετήσιο προγραμματισμό θέτουμε και τους εποχικούς εργαζόμενους υπαλλήλους. Και αυτό γιατί. Γιατί εποχικός δεν σημαίνει έκτακτος. Εποχικές ανάγκες του κράτους όπως είναι οι πυροσβέστες, όπως είναι οι αρχαιοφύλακες είναι τακτικές ανάγκες του κράτους οι οποίες όμως έχουν μια περιοδικότητα, δηλαδή είναι συγκεκριμένες εποχές του χρόνου.

Άρα αυτό έρχεται να διευκολύνει τη Δημόσια Διοίκηση και είναι επ’ ωφελεία φυσικά και της κοινωνίας και των πολιτών ότι εγκαίρως θα έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες και όχι να φτάνουμε πολλές φορές στους θερινούς μήνες και να έχουμε προβλήματα στελέχωσης κρίσιμων Υπηρεσιών για το κράτος και για τους πολίτες.

Άρα στα αιτήματα που θα μας έρχονται κάθε Σεπτέμβριο θα είναι και οι εκτιμώμενες τακτικές ανάγκες εποχικών υπαλλήλων προκειμένου και αυτοί με τη δική τους διαδικασία από την αρχή του χρόνου να προχωρούν, όλα αυτά φυσικά μέσα από τις διαδικασίες τους ΑΣΕΠ και άρα εγκαίρως να είναι το κράτος στελεχωμένο για όλες αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν στη θερινή περίοδο.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλείδα η οποία όμως θα είναι κυριολεκτικά ασφαλιστική εφόσον οι εποχικοί θα μπαίνουν στον προγραμματισμό για έκτακτες περιπτώσεις μεγάλων αναγκών. Γιατί φυσικά μια πολιτεία, ένα δημοκρατικό ευνομούμενο κράτος πρέπει να είναι και έτοιμο να αντιμετωπίσει αν –ο μη γένοιτο- υπάρξουν συνθήκες τέτοιες που να επιβάλλουν κάποιες έκτακτες ανάγκες προσλήψεων.

Όσον αφορά το ΑΣΕΠ. Όλοι γνωρίζουμε και το αναγνωρίζουμε ότι το ΑΣΕΠ είναι καταξιωμένο στη συνείδηση του κόσμου ήταν από τις μεγάλες θεσμικές τομές στην χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι το ΑΣΕΠ έχει καταξιωθεί ως ένας θεσμός αξιοκρατίας σε ένα δύσκολο χώρο όπως είναι οι προσλήψεις. Γιατί ξέρουμε, στο παρελθόν ότι ήταν ένας χώρος ο οποίος προ ΑΣΕΠ είχε έντονα και πελατειακές συνθήκες και δημιουργούσε και συνθήκες αναξιοκρατίας.

Άρα η θέση μας είναι ότι εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε το ΑΣΕΠ σε αυτή τη νέα εποχή.

Επίσης είναι αλήθεια ότι το ΑΣΕΠ έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος όλη αυτή την περίοδο. Είναι βέβαιο ότι έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητές του, δηλαδή ακριβώς λόγω της εγγύησης που παρέχει ήδη με τους νόμους του ’16, που αναφέρθηκα προηγουμένως, το ΑΣΕΠ πλέον έχει ρόλο και για τις κρίσεις Προϊσταμένων και φυσικά και για την επιλογή των διοικητικών και τομεακών Γραμματέων.

Επίσης λόγω της συνολικής στενότητας που είχαμε ως Δημόσια Διοίκηση την περίοδο των μνημονίων και το ΑΣΕΠ δεν μπόρεσε ν’ αυξήσει το προσωπικό του κι έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι, κάτω από τη συνεχή πίεση ν’ αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των προκηρύξεων, στις ανάγκες των κρίσεων. Αυτή τη στιγμή δίνουν μια μάχη   με το χρόνο, και οι ίδιοι και δημιουργούνται προβλήματα για τους ίδιους και φυσικά δημιουργούνται και καθυστερήσεις στις ανάγκες στελέχωσης του Δημοσίου. Και φυσικά και για τους υποψηφίους και όλους τους πολίτες που περιμένουν να υπάρχει μια ταχύτητα στις αποφάσεις.

Άρα λοιπόν, το πρώτο σημείο, κι έρχεται να δέσει με τον ετήσιο προγραμματισμό, είναι ότι στις αρχές του χρόνου, που θα υπάρχει ο ετήσιος προγραμματισμός τακτικών και εποχικών προσλήψεων, ο προγραμματισμός αυτός θα πηγαίνει αμελητί στο ΑΣΕΠ.  Άρα, το ΑΣΕΠ από την αρχή της κάθε χρονιάς, θα μπορεί πλέον να οργανώνει τις δυνάμεις του   και το δικό του προγραμματισμό.

Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Όμως, πέραν του προγραμματισμού, υπήρχε και η ανάγκη να υπάρξει μια επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Όλα αυτά   τα συζητήσαμε   σε πλήρη διαβούλευση με το ΑΣΕΠ, και οι ίδιοι απ’ την πρώτη μέρα που ανέλαβα εδώ,  μας παρουσίασαν και τα προβλήματα που έχουν και έτσι με το σχέδιο νόμου προχωράμε και σε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που πιστεύουμε ότι   θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία αυτή της επιτάχυνσης και της απλούστευσης.

Η πρώτη είναι η ενοποίηση αιτημάτων, η δυνατότητα ενοποίησης αιτημάτων σε ενιαίες προκηρύξεις. Δηλαδή, θα δύναται το ΑΣΕΠ να μπορεί να ενοποιήσει κάποιες προκηρύξεις που θα κρίνει ότι έχουν κάποια συναφή στοιχεία. Προκηρύξεις οι οποίες είναι κατά συναφείς κλάδους και ειδικότητες.

Να δώσω ένα παράδειγμα για να είμαι και πιο συγκεκριμένη: Υπάρχει η ανάγκη να στελεχωθούν Υπηρεσίες του Δημοσίου με Μηχανικούς. Αντί να έρθουν δέκα διαφορετικές προκηρύξεις,   το οποίο σημαίνει αντίστοιχα και έναν όγκο δουλειάς και καθυστερήσεις και για τους πολίτες που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αλλά και για την ίδια τη λειτουργία του ΑΣΕΠ, να έχει τη δυνατότητα   να βγάλει μία προκήρυξη που να εγγυάται βέβαια όλα τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που υπάρχουν για τα επιμέρους αιτήματα.

Το δεύτερο θέμα είναι που προβλέπουμε να διευρύνεται η δυνατότητα. Σήμερα έχει τη δυνατότητα μόνο για έναν πανελλαδικό διαγωνισμό, μιλάμε για τους γραπτούς διαγωνισμούς. Να έχει τη δυνατότητα και για περισσότερους τέτοιους διαγωνισμούς, εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η τρίτη δυνατότητα, η οποία είναι και η πιο καινοτομική,   είναι η δυνατότητα να μπορεί το ΑΣΕΠ να προκηρύσσει διετείς διαγωνισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ   σημαντικό και μπορεί να γίνει πράξη με βάση τον πολυετή πλέον σχεδιασμό, γιατί μ’ αυτό τον τρόπο και φυσικά τ’ αποτελέσματα θα έχουν ισχύ μόνο για δύο έτη.

Δεν δημιουργούμε επετηρίδες, είναι αποτελέσματα για δύο έτη και σε διαγωνισμούς που η φύση των διαγωνισμών, δηλαδή το πώς βγαίνουν τ’ αποτελέσματα, επιτρέπουν να γίνει ένας διετής διαγωνισμός. Ούτως ώστε με μια προκήρυξη να γίνεται η σύντμηση των αντίστοιχων διαδικασιών –εσωτερικά- διαλογής των υποψηφίων, με την υποχρέωση βέβαια ότι θα προσλαμβάνονται, αυτοί που αναλογούν στη δημοσιονομική   δυνατότητα του πρώτου έτους, θα είναι σαφή αυτά από την προκήρυξη και οι επόμενοι στην επόμενη χρονιά.

Και φυσικά ο φορέας ο οποίος θα έχει το ευεργέτημα της διετούς προκήρυξης, δε θα μπορεί   στη συνέχεια, να ζητήσει επιπλέον προσωπικό, εκτός αν υπάρχει πολύ έκτακτος λόγος, για την επόμενη χρονιά.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια τομή, η οποία θα έρθει πραγματικά να διευκολύνει και να συντμήσει πάρα πολύ τους χρόνους, καθώς οι ανάγκες πλέον των φορέων, θα μπορούν μέσα από την ανάλυση που γίνεται του πολυετούς προγραμματισμού, να είναι σαφής και να εκτιμηθεί σε συνάρτηση και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το Υπουργείο Οικονομικών, σε διάσταση διετίας.

Μία ακόμη ρύθμιση για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, είναι μια διαδικασία που αφορά την απλούστευση των δικαιολογητικών του ΑΣΕΠ.   Όπως θα ξέρετε, αυτή τη στιγμή για κάθε προκήρυξη υπάρχουν χιλιάδες υποψήφιοι και είναι φυσικό, υπάρχει η αγωνία των νέων ανθρώπων, υπάρχει η ανεργία, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, προκειμένου να υποβάλλουν τα χαρτιά τους.

Με τη σημερινή διαδικασία, το ΑΣΕΠ αναγκάζεται να ελέγξει τα χαρτιά, τα δικαιολογητικά   όλων αυτών, των χιλιάδων υποψηφίων εξαρχής. Αυτό είναι μια τεράστια καθυστέρηση και πρέπει να σας πω ότι αυτό το έχουμε συζητήσει πολύ, με το ίδιο το ΑΣΕΠ. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε λέμε το εξής: Σε πρώτο στάδιο, όταν ο ενδιαφερόμενος   υποβάλλει την αίτησή του να συμμετάσχει σε μια προκήρυξη, σ’ έναν διαγωνισμό, τα προσόντα που υποβάλλει ότι έχει και τα γράφει, θα θεωρείται ότι η αίτησή του παίρνει μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Άρα, το πρώτο ξεσκαρτάρισμα που θα γίνεται, το ΑΣΕΠ θα κάνει την πρώτη εκτίμηση   με βάση τις δηλώσεις. Και πριν φτάσει, κι εδώ είναι σημαντικό το σημείο και το τονίζω, πριν φτάσει ν’ αναρτήσει τους προσωρινούς πίνακες,   τότε θα καλεί με μια πρώτη κατάταξη που θα έχει κάνει,   τους ενδιαφερομένους κατά σειρά προτεραιότητας με τον απόλυτο αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και επιπλέον 50%.

Και θα τους καλεί εντός 10 ημερών, να προσκομίσουν, επιμένω και σ’ αυτό   το σημείο και το τονίζω, πριν αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες. Να φέρουν τα δικαιολογητικά που με υπεύθυνη δήλωση έχουν πει ότι έχουν, για να δικαιολογήσουν τα προσόντα τους. Άρα σ’ αυτή τη φάση, καταλαβαίνετε ότι το ΑΣΕΠ θα έρθει να κάνει έναν έλεγχο που θα είναι περίπου στο 1/6 με 1/8, ίσως και 1/10 ανάλογα με την προκήρυξη, του αρχικού.

Μιλάμε για μια σύντμηση μηνών εδώ, μπορεί να είναι και 3 και 4 μήνες αυτή η επιτάχυνση. Και λέμε συν 50%, γιατί δυστυχώς, όπως ξέρετε, υπάρχει και ένα μέρος των υποψηφίων, οι οποίοι είτε δεν προσκομίζουν είτε δεν έχουν τα δικαιολογητικά τα σωστά που απαιτούνται για τις προκηρύξεις. Σ’ αυτή την περίπτωση λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο και διαπιστώνεται, θα συμπληρώνεται το επιπλέον 50% που θα έχει   κληθεί, γιατί υπολογίζουμε ότι έτσι θα καλύπτεται.

Αυτό λοιπόν είναι μια τομή, η οποία πραγματικά, πιστεύουμε σε συνάρτηση με τα τρία προηγούμενα, ενοποίηση προκηρύξεων, διετείς προκηρύξεις και προγραμματισμό, θα δώσει μια τεράστια ανάσα, λειτουργικότητας και μια μεγάλη επιτάχυνση, που είναι ένα ζήτημα που μας αφορά και εμάς ως Δημόσιο να έχουμε γρήγορα στελέχωση με τις προκηρύξεις και τους υποψηφίους, να μη φτάνουν οι άνθρωποι και 2 και 2,5 χρόνια να περιμένουν για να δουν και να μη μπορούν να οργανώσουν το μέλλον τους και φυσικά και το ίδιο το ΑΣΕΠ, το οποίο κυριολεκτικά έχει λυγίσει κάτω από το βάρος των ευθυνών.

Τώρα θέλω και δύο άλλα σημεία να πω για το ΑΣΕΠ: Το πρώτο αφορά τη γενικότερη στήριξη της λειτουργίας του, προβλέπουμε κατά παρέκκλιση για το ΑΣΕΠ να μπορεί να κάνει αποσπάσεις προσωπικού σε περιόδους που έχει   μεγάλη ανάγκη, αυτό είναι μια περίοδος τώρα, που μας είχε ζητηθεί, προσπαθήσαμε μέσα κι ο Γενικός βοήθησε μέσα από την Επιτροπή Κινητικότητας, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα μπορούμε οριακά να βοηθήσουμε.

Τώρα θεσμοθετούμε ότι σε περιόδους που το ΑΣΕΠ όντως έχει   μεγάλη ανάγκη και εφ’ όσον το αιτιολογεί, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή της κατ’ εξαίρεση έγκρισης αποσπάσεων στο ΑΣΕΠ η οποία θα είναι κατ’ αρχάς για ένα έτος, με τη δυνατότητα   συν ενός έτους ακόμα.

Ταυτόχρονα λύνουμε κι ένα άλλο θέμα που προέκυψε και σίγουρα κι εσείς το έχετε  διαπιστώσει παρακολουθώντας τα θέματα Δημόσιας Διοίκησης, λέμε σαφώς μέσα ότι για όλα τα ζητήματα που τίθενται, για ερμηνεία μέσα στο ΑΣΕΠ,   ως τελική λύση υπερισχύει η γνώμη της μείζονος και ελάσσονος ολομέλειας, γιατί το ΑΣΕΠ δεν είναι Δικαστήριο ώστε κάθε Τμήμα του να έχει τη δική του   γνώμη, είναι μια Διοικητική Αρχή.

Συνεπώς πρέπει να ενοποιείται τελικά η στάση του ΑΣΕΠ, εκείνο αποφασίζει κάθε φορά αν ισχύει η μία ή η άλλη άποψη, αλλά πρέπει να ενιαία για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε, νομίζω πρόσφατα με τους δικαστικούς υπαλλήλους αν θυμάμαι καλά, όπου υπήρχε ένα πρόβλημα διαφορετικών ερμηνειών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρώτο μέρος, προγραμματισμός προσλήψεων και στήριξη ΑΣΕΠ.

Το δεύτερο μέρος: Αφορά τον επιτελικό σχεδιασμό για τη Δημόσια Διοίκηση και την παρακολούθηση και υλοποίηση της στρατηγικής της διοικητικής ανασυγκρότησης.

Εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου νόμου που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό, με τη νέα περίοδο που πλέον διανύουμε,   δηλαδή με τη σταδιακή ανάκτηση της κυριαρχίας της χώρας μας και του Ελληνικού Δημοσίου, να μπορεί το ίδιο με δικά του μέσα και χωρίς outsourcing ή χωρίς να χρειάζεται υποχρεωτικά τεχνική στήριξη και βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες, πάντα είναι καλοδεχούμενη φυσικά  η διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά έχει σημασία και το Ελληνικό Δημόσιο να έχει τις δικές του δομές, για να μπορεί και να παρακολουθεί με τρόπο οριζόντιο το πώς λειτουργούν οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, τί ανάγκες υπάρχουν και φυσικά να μπορεί και να στηρίζει τις υπόλοιπες δομές του Δημοσίου προκειμένου να υλοποιούν όλες αυτές   τις μεγάλες αλλαγές.

Εδώ λοιπόν εισάγονται 4 θέματα. Πρώτα απ’ όλα, συγκροτείται στο Υπουργείο μας ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση. Αυτό είναι ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το οποίο θα γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης γύρω απ’ όλα αυτά τα θέματα  που αφορούν τη στρατηγική της Διοικητικής Ανασυγκρότησης κι οτιδήποτε άλλο, θα προεδρεύει   ο   Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας, θα συμμετέχουν οι Γενικοί μας Διευθυντές, θα υπάρχει και η συμμετοχή από αντίστοιχα Υπουργεία που είναι κρίσιμη η παρουσία τους σ’ αυτή τη συγκρότηση της στρατηγικής και την παρακολούθησή της, αναφέρομαι φυσικά στο Υπουργείο Εσωτερικών που έχει την Αυτοδιοίκηση, στο Υπουργείο Οικονομίας που έχει τη συνολική ευθύνη για το γενικό, οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό σχεδιασμό και το ολιστικό σχέδιο στρατηγικής γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να πηγαίνει χέρι χέρι με τη στρατηγική.

Φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών γιατί είναι αυτονόητο, για το δημόσιο πλαίσιο και όλες αυτές   τις διαδικασίες, το δημοσιονομικό πλαίσιο και ταυτόχρονα, αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο, συγκροτούμε   στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μια Τομεακή Γραμματεία η οποία   θα έχει να κάνει με το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης και με την υποστήριξη δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη τομή και θα εξηγήσω σε τί ακριβώς συνίσταται αυτή. Θα είναι μια τομεακή Γραμματεία η οποία θα στελεχωθεί με μετατάξεις και αποσπάσεις σε πρώτη φάση, με προσόντα όμως που θα είναι ανάλογα της αποστολής της, και φυσικά σ’ αυτό   το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ο Τομεακός Γραμματέας που θα ηγείται αυτής της Γραμματείας, η οποία θα είναι αναπόσπαστο Τμήμα του Υπουργείου μας.

Δύο πράγματα λοιπόν θα είναι κάτω από αυτή τη νέα Τομεακή Γραμματεία: Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι και ένας μηχανισμός   Διοικητικής Υποστήριξης για την υλοποίηση από τους φορείς του Δημοσίου, των   Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση και αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητας.

Να γίνω πιο σαφής, τί εννοούν αυτοί οι τίτλοι: Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι κάτι που σα δομή διοικητική υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην ουσία θα είναι ένα διοικητικός θεσμός, ο οποίος σε πλήρη συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου μας και φυσικά και με το Διοικητικό Γραμματέα στο μέλλον του Υπουργείου, θα παρακολουθεί την υλοποίηση   των διοικητικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση και θα έχει και μια αντίστοιχη διαδικασία συνεργασίας και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Οικονομίας για το κομμάτι της Στρατηγικής Ανάπτυξης.

Εκεί λειτουργεί, ανακοινώθηκε ήδη κι ένα Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας οπότε θα είναι ένας φορέας ο οποίος θ’ αναλάβει αυτή τη δράση και θα τροφοδοτείται και από τις υπόλοιπες Γενικές μας Διευθύνσεις που θα συλλέγουν αυτά τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα στοιχεία όπως κάνουν και σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί και με μια ειδική σύνθεση που θα έχει με στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που είναι ειδική σε θέματα στατιστικών, μελετών και ανάλυσης, να μπορεί όλα αυτά να τα αναλύει και να συμβάλλει στη γενική στρατηγική του Υπουργείου, της κυβέρνησης και της χώρας.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι από τα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε στην επόμενη φάση, σ’ αυτή   τη νέα περίοδο. Είναι να μπορέσει η Δημόσια Διοίκηση ν’ αντεπεξέλθει σ’ αυτούς τους νέους ρόλους και της εποχής αλλά και των μεγάλων προκλήσεων που έρχονται συνολικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Εθνικές Διοικήσεις κι όχι   μόνο για τη χώρα μας.

Κι εδώ αναφέρομαι και στις ανάγκες συνεχούς προσαρμογής της Δημόσιας Διοίκησης και τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα τί εννοώ: Αυτός ο θεσμός, επειδή ακριβώς είναι ένας θεσμός ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας θεσμός που υπάρχει και σε πολλές άλλες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορεί να δίνει και στοιχεία πλέον αξιόπιστα ευρύτερα αποδεκτά, συνολικά για τη χώρα μας και να μην έχουμε μόνο στοιχεία που μας έρχονται από διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τα οποία είναι βέβαια πολύ χρήσιμα και αυτά.

Αλλά πρέπει και η Ελλάδα, η ελληνική δημόσια διοίκηση, να μπορεί να έχει και να προτάσσει και μέσα από ένα τέτοιο μηχανισμό κοινής αποδοχής και τα δικά μας στοιχεία. Και να λαμβάνονται έτσι με αυτό τον τρόπο υπόψη σε όλα τα επίπεδα.

Ο μηχανισμός αυτής της διοικητικής υποστήριξης. Θα ξεκινήσω λέγοντας ένα παράδειγμα από τη ζωή που μου έτυχε την περασμένη εβδομάδα. Ήρθε και με επισκέφτηκε ένας πάρα πολύ δραστήριος και ικανός Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί για πάρα πολλά θέματα στο δήμο του. Είχε όμως πρόβλημα με μια σειρά ζητήματα.

Επειδή, όπως είναι φυσικό, υπάρχει και εκεί στενότητα προσωπικού, δεν είχε ακόμα ετοιμάσει το οργανόγραμμά του, είχε προβλήματα πώς θα λειτουργήσει η κινητικότητα, ήθελε να δει πώς θα είναι τα περιγράμματα εργασίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα και ήθελε τη στήριξή μας. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι ήδη οι Γενικές μας Διευθύνσεις κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να στηρίζουν τη δημόσια διοίκηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχουν και τη δική τους δουλειά να επιτελέσουν.

Δεν μπορούν να πηγαίνουν συνεχώς να βοηθούν τις άλλες δομές και να τις στηρίζουν. Αλλά πρέπει όμως να στηριχθούν, γιατί δεν αρκεί εμείς να βγάζουμε ωραίους νόμους και καλές ρυθμίσεις. Πρέπει να συμβάλουμε για τους δημόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα, να μπορούν πραγματικά να βοηθηθούν σε όλα αυτά τα ζητήματα.

Άρα ο ρόλος που θα έχει αυτή η υπηρεσία θα είναι ακριβώς να είναι μια μορφή διοικητικής τεχνικής βοήθειας, αυστηρά για τα θέματα όμως που αφορούν τη συγκρότηση και τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης.

Άρα και σε αυτό τον τομέα εμείς ανακτούμε και εδώ την κυριαρχία μας, καθώς η τεχνική βοήθεια που και εμείς την περίοδο των μνημονίων είχαμε θεσμούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς, φυσικά πάντα θα υπάρχει μια καλή συνεργασία καλών πρακτικών για όλα αυτά τα θέματα, αλλά πλέον και η ελληνική δημόσια διοίκηση να έχει το δικό της μηχανισμό, να μπορεί να παρεμβαίνει, να στηρίζει και να υποστηρίζει.

Το τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου, αφορά τον κορμό της διαδικασίας. Αφορά τον υπαλληλικό κώδικα και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Θα σας τα μοιράσουμε γιατί είναι και λίγο ειδικά αυτά τα θέματα, απλώς επιγραμματικά να τα αναφέρω.

Είναι ζητήματα τα οποία και σε συνεργασία με τις Γενικές μας Διευθύνσεις έχουν έρθει, αλλά και έχουν προκύψει και μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους και από διάφορους φορείς των εργαζομένων.

Πρώτα απ’ όλα όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού στη δημόσια διοίκηση. Προβλέπεται πλέον αυτεπάγγελτος έλεγχος του κωλύματος διορισμού. Ή πρόσληψης μέσου του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στο Υπουργείο μας. Το ξέρετε ως απογραφή.

Αυτός ο αυτεπάγγελτος έλεγχος έχει διπλό ρόλο. Και να επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά και να εξασφαλίσει, που είναι υπέρ φυσικά και της διοίκησης και του ενδιαφερομένου προς πρόσληψη, αλλά φυσικά να διασφαλίσει ότι θα είναι και ο έλεγχος και η διαφάνεια εξ αρχής και αυτεπάγγελτος για οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται κώλυμα πρόσληψης.

Στη συνέχεια είχαμε ένα θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται από το νόμο να έχουν την αντίστοιχη με την τρίμηνη άδεια λοχείας, άδεια μητρότητας. Επειδή προχωράει η κοινωνία, προχωρούν και οι θεσμοί που οργανώνουν την οικογένεια, αυτή την τρίμηνη άδεια τη δίνουμε και στο θετό πατέρα εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος. Την επεκτείνουμε και για τους ανάδοχους γονείς, εφόσον και αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και για τις οικογένειες που έχουν αποκτήσει τέκνο από παρένθετη μητέρα. Αυτό ήταν μια αναγκαία κοινωνική ρύθμιση προσαρμογής στις νέες δυνατότητες.

Έχουμε μια σειρά ρυθμίσεων για να στηρίξουμε τους δημόσιους λειτουργούς, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και να τους ενθαρρύνουμε όσον αφορά τις σπουδές και την επιμόρφωση. Το οποίο είναι και ένα κρίσιμο ζήτημα όταν μιλάμε για αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, είναι κρίσιμο θέμα να δίνουμε και τις δυνατότητες για την κατάρτιση και τις σπουδές.

Κατ’ αρχάς υπήρχε μια ανακολουθία. Δηλαδή οι μόνιμοι υπάλληλοι δικαιούνταν 10 μέρες άδεια όσον αφορά τις σπουδές τους για τις εξετάσεις, ενώ οι ΙΔΑΧ δικαιούνταν 14. Το εξομοιώνουμε υπέρ φυσικά των σπουδών των υπαλλήλων στις 14 ημέρες για όλους. Αυτό είναι το αυτονόητο και το σωστό.

Υπήρχε μια ανακολουθία επίσης για τα ζητήματα αν υπάρχει όριο ηλικίας για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων. Με ένα παλαιότερο νόμο ήταν τα 45 έτη. Καταργήθηκε αυτός ο νόμος στη λογική να μην υπάρχει όριο. Όμως όπως έγινε η νομοθετική ρύθμιση, υπήρχε ένα πρόβλημα ερμηνειών εκεί. Εμείς διασφαλίζουμε εδώ με ρητή διάταξη ότι δεν υπάρχει όριο σε καμία ηλικία και δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Επίσης ρυθμίζουμε και λέμε με σαφήνεια ότι υπάρχει ίση μεταχείριση σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης και των υπαλλήλων που είναι μόνιμοι και αυτών που είναι ΙΔΑΧ για όλο το φάσμα των επιμέρους θεμάτων που αφορούν τα ζητήματα σπουδών, επιμόρφωσης και γενικώς κατάρτισης.

Και εισάγουμε και μια καινοτομία την οποία έχει γίνει πολύ δουλειά και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σε συνεργασία με εμάς, το δικό μας Υπουργείο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαν γίνει και κάποια σεμινάρια πριν από ένα δυο μήνες και είχαμε τη χαρά και με το Γενικό να συμμετάσχουμε σε αυτά, που ενισχύσουμε – να πω το γενικό στόχο – τη δυνατότητα επιμόρφωσης και των υπαλλήλων ΔΕ γιατί ως τώρα ξέρετε κυρίως ήταν οι ΠΕ υπάλληλοι που είχαν αυτή τη δυνατότητα. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα αυτή και στους ΔΕ του δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες που να παίρνουν πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας από το ΕΚΔΔΑ. Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Αυτό θεωρούμε ότι είναι και σωστό και δίκαιο. Τους δίνουμε ένα κίνητρο. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στην Αυτοδιοίκηση που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό ΔΕ και οι οποίοι εκ των πραγμάτων, ειδικά και σε απομακρυσμένες περιοχές, σε νησιά, στην περιφέρεια, ασκούν από τη φύση της δουλειάς και καθήκοντα πιο υψηλά, έπρεπε και είναι και θέμα και δημοκρατικό μέσα στη δημόσια διοίκηση, να τους δώσουμε αυτό το κίνητρο και τη δυνατότητα το οποίο θα έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Δηλαδή μέσα από αυτό το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας θα προβλέπεται: το διαβάζω για να είμαι και σαφής: ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξή τους θα μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος. Άρα το κίνητρο θα έχει και συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ενώ η κατοχή αυτού του πιστοποιητικού θα μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων των τμημάτων.

Ένα άλλο θέμα που ρυθμίζουμε, είναι στα θέματα της πειθαρχικής διαδικασίας, όπου προβλέπουμε ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ένορκη Διοικητική Εξέταση, την ΕΔΕ, θα πρέπει να έχει βαθμό Α’ αντί για του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ’. Αυτό θεωρούμε ότι έρχεται να ενισχύσει τη διαδικασία. Δηλαδή να είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι να έχουν τη γνώση και την εμπειρία για να μπορούν να κάνουν αυτό το ελεγκτικό έργο.

Και επίσης θεσπίζουμε με το νόμο, προτείνουμε, μια ενδεικτική προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που από το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαπιστώνεται πειθαρχικό παράπτωμα για κάποιον δημόσιο υπάλληλο. Αυτό το τρίμηνο το ενδεικτικό που θέτουμε, είναι επ’ ωφελεία και της σωστής λειτουργίας της διοίκησης, αλλά είναι επ’ ωφελεία και του υπαλλήλου γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σκιά και ομηρία για δημοσίους υπαλλήλους και να χρονίζουν τέτοιες υποθέσεις οι οποίες μπορεί να είναι και ένα κώλυμα για την εξέλιξή τους, αλλά και για την τιμή και την υπόληψή τους μέσα στη δημόσια διοίκηση.

Άρα αυτή είναι μια διάταξη που πιστεύουμε ότι πραγματικά έρχεται να επιταχύνει τις πειθαρχικές διαδικασίες ώστε και να υπάρχει η σωστή λειτουργία της διοίκησης, αλλά και να γίνεται σεβαστό έμπρακτα στο χώρο του δημοσίου, του αναγκαίου τεκμηρίου αθωότητας.

Τέλος όσον αφορά το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, εκεί κάνουμε δυο ρυθμίσεις, ότι αυτό βγαίνει μέσα από την εμπειρία της λειτουργίας του θεσμού μέχρι σήμερα, ότι τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να έρχονται με ένα πολύ πιο πλήρη τρόπο όσον αφορά τα οργανογράμματά τους και όλες τις άλλες θέσεις που θέλουν να καλύψουν και πιστεύουμε ότι αυτό θα συνδεθεί βέβαια στο μέλλον και με την πολυετή διαδικασία των προσλήψεων, καθώς και η κινητικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι.

Δηλαδή η στρατηγική για τις προσλήψεις είναι ο ένας βραχίονας του στρατηγικού σχεδιασμού για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης με βάση τις ανάγκες και το άλλο φυσικά είναι η κινητικότητα. Άρα εδώ ερχόμαστε να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ τα αιτήματα που έρχονται από τους φορείς.

Και έχουμε και ένα δεύτερο θέμα που είναι πάλι κοινωνικού χαρακτήρα, ότι υπήρχε η δυνατότητα με το νόμο που ισχύει του 2016, ένας δημόσιος υπάλληλος να κάνει αίτηση στο πλαίσιο της κινητικότητας, είτε για απόσπαση, είτε για μετάταξη για λόγους υγείας.

Υπήρχε όμως μια ασάφεια εάν αυτοί οι λόγοι υγείας αφορούν μόνο το άτομό του, ή αφορούν και την οικογένειά του. Εδώ δίνουμε μια λύση υπέρ της οικογενειακής ερμηνείας. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι και λόγος υγείας που αφορά τον/την σύζυγο, τα παιδιά, αλλά και συγγενείς α’ βαθμού καθώς όλοι ξέρουμε ότι και τα ζητήματα με ηλικιωμένους ή άρρωστους γονείς είναι εξίσου σημαντικά ζητήματα που μπορεί να επιβάλουν μια τέτοια ανάγκη μετακίνησης του δημοσίου υπαλλήλου σε μια άλλη υπηρεσία.

Κλείνω πολύ σύντομα γιατί μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να δώσω μια πλήρη εικόνα του σχεδίου νόμου. Το τέταρτο μέρος αφορά το Εθνικό Τυπογραφείο και εδώ επειδή ξέρετε και είναι πολλές οι διατάξεις, είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θα σας δώσουμε και το αναλυτικό σημείωμα. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας και της διαφάνειας. Από τους αρχαιότερους θεσμούς που έχει το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του, το 1830.

Και συνεχώς εμείς το στηρίζουμε, προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, τις νέες δυνατότητες και αυτό στην ουσία γίνεται με τις διατάξεις που έχουμε συμπεριλάβει για την καλύτερη διεύρυνση της αποστολής του και την προσαρμογή του στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, καθώς επίσης και την ενίσχυση της κοινωφελούς αποστολής του.

Δηλαδή να μπορεί να εκτυπώνει έντυπα τα οποία να δίνονται και για να κοινωφελείς σκοπούς, για πολιτιστικούς λόγους, για το Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου. Ξέρετε ότι το Μουσείο του είναι πολύτιμο και αφορά και ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ιστορικούς, γιατί είναι στην ουσία αποτυπωμένη όλη η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 200 χρόνια. Καθώς επίσης και επισκέψεις μαθητών και τις συνεργασίες που μπορεί να έχει το Εθνικό Τυπογραφείο. Είναι ειδικές διατάξεις, εξίσου όμως σημασίας.

Και το τελευταίο που κάνουμε και θα κλείσω με αυτό. Όπως θα ξέρετε, έχουμε επανενεργοποιήσει το Εθνικό Συμβούλιο Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας, το ΕΣΚΑΕΜ. Κάναμε και τη συνεδρίαση τον προηγούμενο μήνα. Το Υπουργείο μας εδώ είναι ένα Υπουργείο που έχει παραδοσιακά μεγάλη παράδοση και προσφορά. Εδώ τηρείται ο Ραπτάρχης. Η πρώτη προσπάθεια διοικητικής κωδικοποίησης και συνεχιζόμενη και προσαρμοζόμενη στη νέα εποχή του ελληνικού κράτους. Μάλιστα όταν είχαμε εδώ το ΕΣΚΑΕΜ οι αρμόδιοι από το Ραπτάρχη μου είχαν φέρει και μια από τις πρώτες – φαντάζομαι – αποκωδικοποιήσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας, του 1833 που αφορούσε τότε τους Νόμους περί σύστασης και προσαρμογής της Ελληνικής Χωροφυλακής του 1833.

Άρα η κωδικοποίηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι σε αυτή τη νέα εποχή που έχουμε μπει για την καλή νομοθέτηση, την πάταξη της πολυνομίας, την απλούστευση του νομοθετικού περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και τη σωστή λειτουργία τελικά της διοίκησης απέναντι στον πολίτη και εσωτερικά της διοίκησης.

Εδώ επανενεργοποιώντας το ΕΣΚΑΕΝ η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης έχει ενεργοποιήσει την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και κάνουμε πλέον μια διασύνδεση ανάμεσα στους δυο αυτούς χρήσιμους θεσμούς. Εμείς έχουμε τη διοικητική κωδικοποίηση. Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης έχει τη λεγόμενη νομοθετική κωδικοποίηση. Άρα λοιπόν προβλέπουμε και στο ΕΣΚΑΕΝ τη συμμετοχή του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

Αυτά με πολλά λόγια. Όσο μπορούσα πιο επιγραμματικά. Σας έκανα μια αναφορά στις βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου και είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις. Θα σας δώσουμε και το σημείωμα για να διευκολύνουμε.

Ε.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ): «Τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να έρχονται με πλήρη τρόπο», είπατε. Τι εννοείτε;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εδώ αναφέρομαι στο πως θα πρέπει να είναι η περιγραφή των θέσεων, η εκτίμηση των αναγκών που έχουμε και αυτό είναι κι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές έρχονται τα αιτήματα και δεν είναι πλήρη.

Συνεπώς θα σας πω και ένα άλλο ζήτημα που μας έχει προκύψει, ότι πολλοί φορείς επειδή δεν έχουν οργανογράμματα δεν μπορούν καν να υποβάλλουν αιτήματα και έχουν και πρόβλημα εκεί παραπονιούνται που φεύγουν οι υπάλληλοι και δεν έχουν αυτοί την αντίστοιχη δυνατότητα να πάρουν.

Άρα αφορά όλα αυτά τα ζητήματα και σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι αυτό θα διευκολύνει να υπάρχει μια καλύτερη αποτύπωση των αναγκών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απλά διερωτώμαι ότι με δεδομένο ότι για να συμμετέχει ένας Οργανισμός σε κινητικότητα πρέπει να έχει οργανόγραμμα και περιγραφή θέσεων. Άρα τα αιτήματα που γίνονται μέχρι τώρα δεν γίνονται με βάση τα οργανογράμματα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σαφώς γίνονται με βάση τα οργανογράμματα αλλά εμείς λέμε να είναι απόλυτα θεσπισμένο και κατανοητό τι πρέπει να έχουν τα αιτήματα αυτά. Δηλαδή αποσαφήνιση κάνουμε κυρίως.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εντάξει κατάλαβα. Και μια υποερώτηση: στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά ότι κάθε Ιανουάριο το Υπουργείο θα λαμβάνει τις στρατηγικές αναλύσεις των αναγκών από τα άλλα Υπουργεία και τους φορείς καθώς και τις μελλοντικές αναλύσεις. Τι διαφορά θα έχουν οι στρατηγικές αναλύσεις σε σχέση με τα αιτήματα που θα θέτουν κάθε Σεπτέμβριο;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι πολύ διαφορετικό, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Κάθε Ιανουάριο θα έχουμε από τους φορείς τη στρατηγική πολυετή ανάλυση…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ορίζοντα πενταετίας δηλαδή.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τετραετίας.  Γιατί μιλάμε για μια λογική η οποία συνεχώς θα επικαιροποιείται όμως κάθε Γενάρη. Γιατί όπως ξέρετε όπως το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα επικαιροποιείται, εκεί θα είναι….

Να το με μεγαλύτερη σαφήνεια: το πολυετές τους πρόγραμμα θα κάνει μια εκτίμηση των ευρύτερων αναγκών που έχουν ως φορέας. Θα καταλήγει στις προσλήψεις και εδώ είναι ότι θέλουμε να αντιστρέψουμε τη λογική: ξεκινάμε από τις ανάγκες του Δημοσίου και την προβολή τους και κάνουμε προγραμματισμό προσλήψεων και όχι αποσπασματικά ανάγκες προσλήψεων.

Η ετήσια βάση είναι κάτι διαφορετικό. Στην ετήσια βάση στο πλαίσιο βέβαια του πολυετούς προγραμματισμού θα έρχονται και θα λένε σε αυτή τη φάση «για την επόμενη χρονιά χρειάζομαι αυτά σε τακτικό…»

Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ («Το ΕΘΝΟΣ»): Ως προς την ενίσχυση του ΑΣΕΠ. Αν κατάλαβα καλά αυτή συνίσταται μόνο στη δυνατότητά του να κάνει μετατάξεις και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση; Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που αφορούν την ενίσχυσή του; Υπάρχει κάποιο στοιχείο καλύτερων αμοιβών σε περιπτώσεις περιόδους αυξημένων αναγκών; Αυτή είναι η μία ερώτηση. Να πω και τα υπόλοιπα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι όλα μαζί.

κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ωραία. Μιλώντας για το Παρατηρητήριο αναφέρατε την ανάγκη αυτό να είναι κοινής αποδοχής. Ήθελα να ρωτήσω, αν σε περιόδους όπως η σημερινή βλέπετε τη δυνατότητα αν είναι ορατή αυτή η δυνατότητα ένας τέτοιος φορέας να θεσπιστεί με την κοινή αποδοχή από τα υπόλοιπα Κόμματα, ώστε να έχει και μια βιωσιμότητα στο μέλλον.

Και μια διευκρίνιση, τρίτη ερώτηση. Είπατε ότι θα δικαιούται την τρίμηνη άδεια λοχείας και ο πατέρας;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, δεν θα ονομάζεται έτσι.

κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα ονομαστεί αλλιώς.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γονική θα είναι τρίμηνη.

κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Οι υπόλοιπες άδειες όμως παραμένουν ως έχουν;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, αλίμονο. Είναι υπέρ των εργαζομένων και υπέρ της οικογένειας.

Το πρώτο ερώτημα είναι για το ΑΣΕΠ. Η στήριξη του ΑΣΕΠ είναι όλα όσα σας ανέφερα. Είναι ο προγραμματισμός που πλέον θα μπορεί να προγραμματίσει τη δουλειά του, είναι η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδικασίες έρχονται να στηρίξουν το ΑΣΕΠ, είναι φυσικά και η στελέχωσή του.

Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε και την ανάγκη που θέσατε δηλαδή ότι η πολύ δουλειά καμία φορά χρειάζεται και την αντίστοιχη ανταμοιβή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε.

Για το Παρατηρητήριο πιστεύω και θα δώσω και τον λόγο και στον Γενικό γιατί έχει ιδιαίτερα εντρυφήσει και στο θέμα αυτό, το Παρατηρητήριο θα είναι κοινής αποδοχής γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι όλοι οι θεσμοί που γίνονται για την αποτύπωση σωστών αποτελεσμάτων και στατιστικών, τελικά λειτουργούν υπέρ του Δημοσίου, υπέρ συνολικά της λειτουργίας της οικονομίας και θα έλεγα με κοινή αποδοχή όλου του πολιτικού κόσμου.

Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Υπουργείο μας λειτουργεί η απογραφή και τηρείται με πάρα πολύ σωστό και απαρέγκλιτο τρόπο και ξέρετε ότι η απογραφή  μάλιστα συμπληρώθηκε μετά το ’15 και έγινε και πλήρης αποτύπωση για όλες τις κατηγορίες είτε προσλήψεων τακτικού, έκτακτου προσωπικού, συμβασιούχους και αποχωρήσεων.

Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος είτε στην Ελληνική Βουλή είτε στην ελληνική κοινωνία που να αμφισβητεί την απογραφή. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι θεσμοί οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν με στοιχεία τελικά λειτουργούν υπέρ.

κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Πάντως έχουμε δει διαφορετικές ερμηνείες.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, η Στατιστική ο καθένας είναι ελεύθερος να την ερμηνεύσει όπως θέλει. Αλλά τα στοιχεία δεν νομίζω ότι τα έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς. Άρα  με την έννοια αυτή νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο δεν θα έχει μόνο στατιστικά στοιχεία όμως, θα έχει και μια ποιοτική θεσμική παρακολούθηση των διαδικασιών θα βγάζει συμπεράσματα τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα.

Και θα σας πω και κάτι. Κάθε μεγάλη τομή που γίνεται σε αυτή τη χώρα, στην αρχή δημιουργεί αντιδράσεις. Όλες οι μεγάλες τομές. Εγώ θα σας θυμίσω το ΑΣΕΠ καλή ώρα, που συζητήσαμε πριν. Το ΑΣΕΠ στην αρχή είχε τεράστιες αντιδράσεις. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ακόμη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ ο Αναστάσιος Πεπονής είχε αντιδράσεις.

κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίως μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι  μόνο κυρίως νομίζω συνολικά υπήρχαν αντιδράσεις γιατί πάντα υπάρχει μια αμφισβήτηση προθέσεων, σκοπιμοτήτων. Στην πορεία όμως κανείς δεν ήρθε να αμφισβητήσει το ΑΣΕΠ ίσα – ίσα νομίζω ότι αν είναι κάτι που ενοποιείται ο πολιτικός κόσμος, είναι το ΑΣΕΠ και γι’ αυτό κι εγώ πιστεύω ότι όταν θα φέρουμε με το καλό και εφόσον τελειώσει η διαβούλευση την ερχόμενη Δευτέρα και το καταθέσουμε πριν τα Χριστούγεννα στη Βουλή, πιστεύω ότι τουλάχιστον για ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του σχεδίου νόμου, θα πετύχουμε και μια ευρύτερη κοινοβουλευτική αποδοχή και βέβαια θα γίνει και η αντίστοιχη κοινοβουλευτική συζήτηση.

Το τρίτο σημείο που μου θέσατε…

κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ήταν για το τρίμηνο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να δώσω τον λόγο στον Γενικό μας να πει δυο λόγια για το Παρατηρητήριο και για τη νέα δομή.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Νομίζω κα Υπουργέ ότι τα είπατε και συμφωνώ απολύτως μαζί σας απλά ειδικά για το Παρατηρητήριο αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι ο κάθε νέος θεσμός όπως είπε η κα Υπουργός στην αρχή μπορεί να έχει κάποια αμφισβήτηση. Το θέμα είναι πως αυτός ο θεσμός θα καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών στο πέρασμα του χρόνου.

Νομίζω ένα βασικό κριτήριο εδώ είναι ο τρόπος ο οποίος θα στελεχωθεί και εμείς όσον αφορά το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα την τομεακή αυτή Γραμματεία, όλα αυτά βέβαια θα εξειδικευτούν και με Υπουργικές Αποφάσεις γιατί ο νόμος όπως ξέρετε δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα, προβλέπουμε πραγματικά μια διαδικασία στελέχωσης αλλά και ανάδειξης των στελεχών αυτής της Υπηρεσίας με ένα απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο.

Δηλαδή προβλέπουμε κι ένα Συμβούλιο στο οποίο θα μετέχουν εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά αντιστοιχία με τις επιλογές Γενικών Διευθυντών, άρα τα στελέχη που θα δουλέψουν σε αυτή την υπηρεσία θα είναι ό,τι καλύτερο έχει η Δημόσια Διοίκηση. Θα επιλεχθούν με αξιοκρατικό τρόπο και αυτό για εμένα συνιστά και το μεγαλύτερο εχέγγυο ότι πράγματι αυτή η Υπηρεσία θα επιτελέσει το ρόλο της ακόμη κι αν αμφισβητηθεί στην αρχή, στην πορεία του χρόνου θα καταξιωθεί πλήρως στη συνείδηση των πολιτών αλλά και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων.

Ε. ΣΑΛΤΟΥ (ΤΑ ΝΕΑ): Ήθελα να ρωτήσω για τη δυνατότητα του ΑΣΕΠ για τις διετείς προκηρύξεις. Άρα κάποιος φορέας θα μπορεί να ζητήσει προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων και θα μπορεί να βγουν τα αποτελέσματα στα δυο έτη; Ή θα πρέπει να είναι μια ειδικότητα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Φυσικά, δεν είναι θέμα μόνο μιας ειδικότητας. Αυτό ίσως το είπα ότι το ΑΣΕΠ μπορεί κατ’ αρχάς να ενοποιεί προκηρύξεις ετήσιες, είτε διαφορετικών φορέων είτε κατά κλάδο και ειδικότητα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Για τους έκτακτους;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι και για τακτικούς υπαλλήλους. Γι’ αυτό είπα το παράδειγμα των μηχανικών, γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε 40 προκηρύξεις μηχανικών όταν μπορεί να βγει μια προκήρυξη που σημαίνει μεγάλη επιτάχυνση και βοηθάει και τον κόσμο να μην δίνει σε 40 προκηρύξεις και να ξέρει που θα περάσει, που δεν θα περάσει, να σχεδιάσει και τη ζωή του. Μιλάω για τους υποψηφίους. Οι διετείς προκηρύξεις σαφώς μπορεί να είναι για τις ανάγκες που έχει ένας φορέας που τους προβάλλει στη διετία και απλώς θα μπορεί να βγει για δυο χρόνια.

Ν. ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ («ΑΥΓΗ»): Έχω δυο ερωτήσεις. Η πρώτη, δεν κατάλαβα ακριβώς την πειθαρχική διαδικασία για την τρίμηνη διορία, αν θέλετε να μας διευκρινίσετε περί τίνος πρόκειται. Και η δεύτερη ερώτηση, επειδή συζητάμε για τις προσλήψεις θα ήθελα να σχολιάσετε τη δέσμευση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι αν έρθει στην Κυβέρνηση θα επαναφέρει τον κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις – αποχωρήσεις. Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ξεκινήσω με το δεύτερο και στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον Γενικό  να μιλήσει ειδικότερα για το θέμα της τρίμηνης προθεσμίας για την πειθαρχική δίωξη.

Όσον αφορά το ζήτημα που μου θέσατε, το οποίο σας ευχαριστώ για το ερώτημα είναι και ιδιαίτερα πολιτικό ζήτημα. Όπως είπα και στην αρχή, η χώρα μας έχει μπει σε μια νέα περίοδο. Η ανάκτηση της κυριαρχίας και των πολιτικών επιλογών σημαίνει ότι πλέον κάθε πολιτικός φορέας καταθέτει και τη δική του πολιτική αντίληψη. Την πολιτική του αντίληψη για τους θεσμούς, για τη Δημόσια Διοίκηση, για την ανάπτυξη και για το κοινωνικό κράτος.

Αυτό είναι και κέρδος φυσικά για τη δημοκρατία με την έννοια ότι φεύγουμε από το μνημονιακό μονόδρομο πλέον εφόσον φύγαμε από τα Μνημόνια. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τα άλλοθι των Μνημονίων και τώρα ο καθένας οφείλει να παρουσιάσει το πρόγραμμα και την αντίληψή μου.

Η δική μας αντίληψη, η αντίληψη της Κυβέρνησης η προοδευτική Αριστερή αντίληψη που νομίζουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο τόπος λέει ότι η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί επ’ ωφελεία της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, του κοινωνικού κράτους και του πολίτη.

Άρα εμείς σεβόμενοι το δημοσιονομικό πλαίσιο που με μεγάλο κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού έχουμε διασφαλίσει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ερχόμαστε και καταγράφουμε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες μιας Δημόσιας Διοίκησης που εμείς πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας.

Δηλαδή το θέμα δεν είναι να ξεκινάμε από τη λογική όπως λέει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι «δεν χρειάζομαι προσλήψεις» λέει η Νέα Δημοκρατία, θέλει να επανέλθει με δική του μνημονιακή επιλογή στο κανόνα 1 προς 5 και θα αναφερθώ τι σημαίνει αυτό και ότι μπορεί –ισχυρίζεται- να καλύψει τις ανάγκες με εσωτερικές μετακινήσεις.

Να απαντήσουμε και στα τρία αυτά θέματα. Εσωτερικές μετακινήσεις: πρώτα απ’ όλα η κινητικότητα είναι ακριβώς η θεσμική πρόβλεψη των μετακινήσεων με θεσμικό τρόπο, χωρίς πελατειακές σχέσεις και με συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρθηκα προηγούμενα.

Η κινητικότητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Αλλά η κινητικότητα δεν μπορεί να λύσει τα κενά του Δημοσίου και ιδιαίτερα ενός Δημοσίου που έχει να κάνει προσλήψεις με βάση στρατηγικές εδώ και δέκα χρόνια. Με τον κανόνα 1 προς 1 για να είμαστε σαφείς, εκτιμούμε ότι μέχρι τέλη αυτού του μήνα του Δεκεμβρίου, περίπου 8.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα αποχωρήσουν.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα ενός πλαισίου 8.000 προσλήψεων την επόμενη χρονιά τακτικών υπαλλήλων. Με βάση τον κανόνα 1 προς 5 που ισχυρίζεται ότι θέλει να επαναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, οι 8.000 πάνε περίπου στους 1.500.

Πρέπει να σας πω ότι οι 1.500 δεν μπορούν να καλύψουν καν επαρκώς τις ανελαστικές ανάγκες του Δημοσίου, δηλαδή τις ανάγκες που είναι οι προσλήψεις από τις παραγωγικές Σχολές του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, του διπλωματικού Σώματος. Άρα μιλάμε όχι απλώς ότι δεν θα καλυφθούν οι ανάγκες που χρειάζεται για την υγεία, για την παιδεία, για τους Δήμους, για τον πολίτη, αλλά θα έχουμε μια κατακόρυφη περαιτέρω μείωση του Δημοσίου.

Να γίνω και πιο σαφής. Πως μπορεί με εσωτερικές ανάγκες να καλύψεις τις 3.000 θέσεις γιατρών που θα έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι το 2020 γιατί ολοκληρώθηκε η 35ετία από την ίδρυση του ΕΣΥ το ’83-’83 και φεύγουν, έχουν αρχίσει ήδη και φεύγουν και θα έχουν φύγει μέχρι το ’20 3.000 γιατροί. Θα κάνεις μετακινήσεις εσωτερικές διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις γιατρών; Αυτά είναι αστεία πράγματα.

Ή πως θα καλύψεις τους αναπληρωτές καθηγητές και αυτό το δράμα της αγωνίας κάθε Σεπτέμβρη αν ανοίγουν τα σχολεία ή δεν ανοίγουν; Αυτά αφορούν τον κόσμο, δεν αφορούν το δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή είναι η βασική διαφορετική μας πολιτική αντίληψη ότι το δημόσιο δεν είναι ένας Οργανισμός που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους ή την εκάστοτε Κυβέρνηση. Αφορά τον ίδιο τον ελληνικό λαό και την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.

Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό αναπληρωτών καθηγητών, περίπου στο 14% έχει πει ο συνάδελφος Κώστας Γαβρόγλου, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι περίπου στο 4%. Άρα αυτά είναι ερωτήματα συγκεκριμένα. Γι’ αυτό εμείς λέμε ότι εδώ δυο τινά συμβαίνουν: ή απλώς είναι μια τυφλή αντικυβερνητική πολιτική που μας καταγγέλλουν και λένε ότι «όλα αυτά που λέτε για το δημόσιο τομέα είναι επειδή θέλετε να δημιουργήσετε την εντύπωση προσλήψεων», εδώ δεν πρόκειται περί εντύπωσης εδώ πρόκειται για συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, με ρυθμίσεις, διαφάνεια, θεσμικές στρατηγικές και με βάση τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Ή, υποκρύπτεται κάτι άλλο. Υποκρύπτεται και μάλλον από πολλούς ομολογείται δεν υποκρύπτεται και τόσο πολύ, μια λογική νεοφιλελεύθερη από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, να συρρικνώσει περαιτέρω το δημόσιο σε τομείς, δομές και υπηρεσίες στη λογική της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών με υπεργολαβίες, με απόλυση συμβασιούχων και βέβαια εδώ να κάνουμε κι ένα ξεκαθάρισμα.

Τί εννοούμε τελικά αναπτυξιακή πολιτική γι’ αυτό τον τόπο; Αναπτυξιακή πολιτική, κι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα, με συγκεκριμένο τρόπο και ως Δημόσια Διοίκηση με την απλούστευση των διαδικασιών και το Υπουργείο Οικονομίας με το νόμο περί επενδύσεων και ανάπτυξης. Αλλά η ανάπτυξη είναι άλλο πράγμα κι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε μια μικτή οικονομία με αρχές, ρυθμίσεις και κανόνα, και άλλο είναι διάφοροι ευκαιριακοί κρατικοδίαιτοι εργολάβοι, οι οποίοι έρχονται ν’ αναλάβουν Τμήματα του Δημοσίου και μάλιστα μ’ εργασιακές σχέσεις ομηρίας ή χωρίς να τηρούν τους εργασιακούς κανόνες.

Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι αναπτυξιακή διαδικασία, είναι απλώς μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία τελικά κλείνει το μάτι και σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα το πειθαρχικό, να στραφώ στο Γενικό Γραμματέα να μας πει και δυο λόγια παραπάνω.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αυτό που θεσπίζεται είναι το εξής: Μέχρι τώρα, όταν μια ΕΔΕ διαπίστωνε τη διάπραξη κάποιου πειθαρχικού παραπτώματος, δεν υπήρχε σαφής προθεσμία στο νόμο, για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε προβλήματα σε δυο κατευθύνσεις. Από τη μία προέκυπταν και περιπτώσεις ατιμωρησίας υπαλλήλων που πράγματι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό παράπτωμα, αλλά είχαμε και το ανάποδο, υπάλληλοι οι οποίοι τελικά αποδεικνύονταν στην πορεία αθώοι ή αυτό που είχαν κάνει ήταν σ’ επίπεδο πταίσματος και σέρνονταν χρόνια εξαιτίας αμέλειας του πολιτικού, του διοικητικού Προϊσταμένου να κινήσει τη διαδικασία, ήταν όμηροι με αποτέλεσμα αυτό να έχει επιπτώσεις όπως είπε και η Υπουργός προηγουμένως στην τιμή, στην υπόληψή τους αλλά και στην ίδια την προγραμματική τους πορεία και εξέλιξη.

Άρα λοιπόν, αυτό που κάνει τώρα το σχέδιο νόμου, είναι να βάλει μια σαφή προθεσμία, ούτως ώστε τα πράγματα να τελειώνουν σ’ έναν εύλογο χρόνο και να μη σέρνεται μια διαδικασία επί μακρόν σε βάρος και της Διοίκησης αλλά και του ίδιου του υπαλλήλου.

Σ. ΖΙΑΜΠΑΚΑΣ («ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»): Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τη στελέχωση του ΑΣΕΠ: Αν θυμάμαι καλά, το ΑΣΕΠ ήταν και το πρώτο στις προτιμήσεις των υπαλλήλων στο πλαίσιο της κινητικότητας. Η αλλαγή που έρχεται, λαμβάνεται με δεδομένο το σκεπτικό ότι δε μπόρεσαν μέσω κινητικότητας να καλυφθούν τα κενά στην Ανεξάρτητη Αρχή; Και μιας και μιλάμε για την κινητικότητα, αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κάποιων αιτημάτων στους προηγούμενους κύκλους. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχουν υλοποιηθεί από τις μετατάξεις ή αποσπάσεις κι αν από την πλευρά του Υπουργείου θα ληφθεί κάποια μέριμνα για ν’ αντιμετωπισθούν αυτές οι καθυστερήσεις στην κατεύθυνση της επιτάχυνση, δηλαδή των κύκλων της κινητικότητας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ν’ απαντήσω στο γενικό πρώτα. Είναι φανερό ότι επειδή ακριβώς ήταν ένας καινούργιος θεσμός κι επειδή εξαρχής συνδέθηκε και σωστά με τα οργανογράμματα και τα περιγράμματα θέσης, γιατί δε μπορείς απλά να ζητάς υπαλλήλους για να ζητάς, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο θεσμικό και στρατηγικό σκεπτικό, δηλαδή να λες ότι αυτές είναι οι ανάγκες μου, αυτό είναι το οργανόγραμμά μου, με βάση τα στοιχεία και τις οδηγίες περί κατάρτισης των οργανογραμμάτων και μάλιστα με ψηφιακή μορφή, και αυτά είναι και τα περιγράμματα θέσης, το job distraction δηλαδή, όπου στην ουσία δεν αρκεί να βάζεις κουτάκια και να λες «αυτά κρίνω ως αναγκαία, αλλά πρέπει να αιτιολογείς τί περιεχόμενο έχουν.

Γιατί αυτό έχει διπλή σημασία. Πρώτα απ’ όλα να έχεις κάνει ως φορέας τη δική σου δουλειά εσωτερικά, γιατί δεν είναι πανάκεια απλώς να παίρνεις κόσμο τον οποίο να μην ξέρεις πώς τον οργανώνεις και πώς τελικά τον αξιοποιείς. Άρα λοιπόν να έχεις κάνει εσωτερικά όλη αυτή την προεργασία, να ξέρεις ακριβώς ποια στελέχη και για ποια δουλειά θέλεις και με τί προσόντα και αφ’ ετέρου αυτό βοηθάει και το χώρο των στελεχών των δημοσίων λειτουργών, της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου όταν θέτουν τα αιτήματά τους, που σαφώς πάντα μπορεί να υπάρχει και ο προσωπικός και ο οικογενειακός λόγος για μια μετακίνηση, αλλά να πάνε και κάπου που ν’ αξιοποιούνται τα προσόντα τους.

Πόσες φορές έχετε ακούσει σ’ αυτή τη Δημόσια Διοίκηση άνθρωποι να μην αξιοποιούνται για τα προσόντα που έχουν, αυτό να τους δημιουργεί αντικίνητρο και να δημιουργεί και προβλήματα στην Υπηρεσία πολλές φορές, γιατί αυτό δημιουργεί μετά και άλλου είδους προβλήματα.

Τώρα τί έγινε: Την πρώτη χρονιά εφαρμογής, επειδή ακριβώς δεν είχαν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα οργανογράμματα, υπήρχε μία δυσκολία και δυστοκία των φορέων να ζητήσουν. Κι εκεί πέρα υπήρξε και μια έκρηξη αιτημάτων από τη μεριά των δημοσίων υπαλλήλων λογική, γιατί μόλις άνοιξε αυτή η δυνατότητα ήθελαν όλοι να συμμετέχουν, ο καθένας να λύσει το θέμα του. τώρα που πλέον έχουν ωριμάσει οι θεσμικές συνθήκες, αρχίζει κι εξισορροπείται και το σύστημα και βλέπουμε ότι τώρα στο δεύτερο κύκλο του ’18, στην Επιτροπή Κινητικότητας, προκηρύχθηκαν και είναι ένας αριθμός ρεκόρ μέχρι σήμερα, 5.781 θέσεις αν θυμάμαι καλά και είχαμε νομίζω γύρω στις 5.000 αιτήσεις, το οποίο δείχνει δυο πράγματα:

Οι μεν 5.481 θέσεις δείχνουν ότι οι φορείς πλέον έχουν ωριμάσεις τις δικές τους θεσμικές αλλαγές ώστε ζητούν τον κόσμο, κι απ’ την άλλη, το ότι υπάρχει μεν μεγάλη ανταπόκριση 5.000 αιτήσεων, αλλά δεν είναι η έκρηξη που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι γιατί έχει αρχίσει πλέον κι αφομοιώνεται και ενσωματώνεται η βούληση των δημοσίων υπαλλήλων ήδη στις προηγούμενες φάσεις κινητικότητας.

Η εκτίμησή μας είναι ότι του χρόνου, στην επόμενη φάση, θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα και τα οργανογράμματα και πλέον αυτό θα γίνει μια ομαλή διαδικασία του Δημοσίου. Τώρα όσον αφορά το ΑΣΕΠ, το ΑΣΕΠ είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ν’ αποσπάσει επιπλέον προσωπικό σ’ αυτή τη φάση και βέβαια, που να έχει και τα προσόντα για ν’ αντεπεξέλθει, δε μιλάμε γι’ αποσπάσεις.

Τώρα επειδή ο Γενικός μας είναι στην Ενιαία Επιτροπή Κινητικότητας, θα ήθελα να του δώσω το λόγο, επειδή είναι κι ένας θεσμός που έχει δουλέψει πολύ γι’ αυτόν, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι και για την προοπτική του θεσμού.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς όσον αφορά την κινητικότητα γενικότερα: Η κινητικότητα νομίζω, παρ’ ότι πρόκειται πράγματι για ένα τεράστιο εγχείρημα το οποίο αφορά το σύνολο των φορέων της Διοίκησης, νομίζω ότι πράγματι έχει αρχίσει και ριζώνει και γίνεται θεσμός πλέον της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Εγώ είμαι πράγματι αρκετά ικανοποιημένος και φιλόδοξος και νομίζω τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν αυτό.

Όπως είπε και η Υπουργός, στον τελευταίο, στο δεύτερο κύκλο του 2018, είχαμε πάνω από 5.000 προσφερόμενες θέσεις, από 165 φορείς απ’ όλη τη Διοίκηση, είχαμε και Δήμους, είχαμε και Περιφέρειες, για πρώτη φορά και επίσης ο αριθμός των αιτήσεων αυτή τη φορά δείχνει ισορροπημένος, δηλαδή είναι 1 προς 1 θα έλεγα, με τις προσφερόμενες θέσεις, ενώ στην αρχή που είχαμε λίγες προσφερόμενες θέσεις, ήταν πολύ περισσότερες οι αιτήσεις. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι το σύστημα αρχίζει σιγά-σιγά να φτάνει σ’ ένα σημείο ισορροπίας, σ’ ένα σημείο ωριμότητας.

Και όταν πλέον όλοι οι φορείς της Διοίκησης, έχοντας δημιουργήσει τα ψηφιακά οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσης εργασίας ενταχθούν, νομίζω πλέον ότι το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, θα δουλέψει πράγματα με αρμονικό τρόπο. τα προβλήματα που υπήρξαν όντως στις καθυστερήσεις σχετίζονται κατά κύριο λόγο μ’ ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που είχε να κάνει με τη μεταφορά των πιστώσεων.

Η μεταφορά των πιστώσεων πράγματι είναι γραφειοκρατική, υπάρχει μια διαδικασία, η κα Δημητρίου που είναι εδώ, η Γενική Διευθύντρια Οικονομικού Διοικητικού του Υπουργείου μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, διαγράφονται οι πιστώσεις από τον έναν φορέα, μεταφέρονται στον άλλο φορέα, όλο αυτό παίρνει κάποιο χρόνο.

Εμείς κάναμε λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση ως Υπουργείο που ακριβώς είναι προσπαθεί να θεραπεύσει αυτό και προβλέπει, επιτρέψτε μου, μια αυτόματη μεταφορά πιστώσεων. Παρά ταύτα η Διοίκηση, και είμαι απολύτως ειλικρινής, έδειξε στην αρχή κάποια αντανακλαστικά, δηλαδή δυσκολεύτηκε να την εφαρμόσει τη διάταξη αυτή, όμως με εγκύκλιο που έβγαλε ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Χουλιαράκης, πριν από ένα μήνα αν θυμάμαι καλά, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι πλέον προχωρούν οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις του ενιαίου συστήματος κινητικότητας πλέον με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

Όσον αφορά τον πρώτο κύκλο, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές, αλλά το βασικό για μένα είναι ότι προκύπτει σαφής μείωση του χρόνου υλοποίησης αυτών των μετακινήσεων. Άρα νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται εν τοις πράγμασι. Ειδικότερα για το ΑΣΕΠ, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι εδώ η πραγματικότητα ξεπέρασε ακόμα και τον πιο οραματικό νομοθέτη. Το ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή έχει κατακλυστεί από χιλιάδες αιτήσεις, μόνο για την 3Κ είχαμε 125.000 αιτήσεις ενδιαφερομένων.

Ταυτόχρονα, και καλώς, γιατί αυτό συνιστά στοιχείο αξιοκρατίας, εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής Διοικητικών, Τομεακών Γραμματέων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών. Τη δομημένη συνέντευξη την κάνει το Συμβούλιο Επιλογής. Αυτή τη στιγμή είναι μια έκτακτη για μένα ανάγκη, να ενισχυθεί πραγματικά με αποσπάσεις ακόμη και κατά παρέκκλιση της κύκλων της κινητικότητας. Νομίζω ότι είναι προφανής η ανάγκη και γι’ αυτό γίνεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γι’ αυτή τη διαδικασία που περιγράψατε ως προς την επιτάχυνση στην έκδοση των αποτελεσμάτων των προσωρινών…

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μιλάτε για τα δικαιολογητικά;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, για τα δικαιολογητικά. Αν μπορούμε να έχουμε μια διευκρίνιση γιατί έχουμε και το παράδειγμα της 3Κ, όπου εκεί επετεύχθη μια επιτάχυνση μεν κατ’ αρχάς, αλλά έχουμε στη συνέχεια πρόβλημα με το τσεκάρισμα.

Μια λοιπόν που ξεκινάμε με στρατηγικά και με χρονοδιαγράμματα ετήσια, αν μπορούμε να έχουμε για το 2019, ένα χρονοδιάγραμμα που να λέει πότε περιμένετε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους Γραμματείς, με τους Διευθυντές, με την αξιολόγηση των Προϊσταμένων κτλ.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς είναι αλήθεια ότι στην 3Κ υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. Αυτό δεν αφορά μόνο την 3Κ, δυστυχώς σε πολλές διαδικασίες προκηρύξεων υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, αναφέρθηκα κι εγώ προηγούμενα ότι κάτω από την πίεση της ανεργίας δε θα έπρεπε φυσικά να γίνεται αυτό, αλλά δυστυχώς γίνεται, κάποιοι άνθρωποι υποβάλλουν, είτε πτυχία και δικαιολογητικά που δεν είναι έγκυρα, είτε δεν τα υποβάλλουν και καθόλου.

Αυτό λοιπόν που εμείς ερχόμαστε να πούμε εδώ, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη στην 3Κ, με την εξής λογική: Επειδή είναι χιλιάδες οι αιτήσεις που έρχονται στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να επιταχύνουμε την πρώτη φάση που γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, ένα ξεκαθάρισμα όλων των υποψηφιοτήτων, λέμε ότι δεχόμαστε καλόπιστα ως δήλωση υπεύθυνη, το αίτημα που κάνει ο κάθε πολίτης για να συμμετάσχει σε μια διαδικασία του ΑΣΕΠ και τα προσόντα που αναφέρει μ’ αυτή τη υπεύθυνη δήλωση ότι έχει.

Το ΑΣΕΠ λοιπόν, έρχεται και κάνει έναν πρώτο έλεγχο αυτών των αιτήσεων και καταρτίζει, θα λέγαμε ένα προσχέδιο πίνακα, όπου αξιολογεί όλους φυσικά με βάση τα προσόντα που έχουν δηλώσει και τους πρώτους κατ’ απόλυτο αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται. Δηλαδή αν έχουν προκηρυχθεί 100 θέσεις, να το πω με παράδειγμα, τους ιεραρχεί όλους όμως, με βάση τις δηλώσεις. Τους πρώτους 100 συν 50 επιπλέον, συν το 50%, προκειμένου ακριβώς επειδή είναι σαφές ότι στους πρώτους 100 θα υπάρχουν και κάποιοι που δε θα έχουν τα στοιχεία που πρέπει, τους καλεί πριν βγάλει τους προσωρινούς πίνακες.

Στην 3Κ, το πρόβλημα προέκυψε με τους προσωρινούς πίνακες. Εμείς τώρα όμως τί λέμε: Βάζουμε είναι όλες τις προκηρύξεις αυτό το στάδιο, το οποίο τους καλεί σε 10 μέρες, να έρθουν και να φέρουν τα σωστά δικαιολογητικά. Όσοι δεν τα φέρνουν, φεύγουν. Όσοι τα φέρνουν και είναι σωστά, προχωρούν στους προσωρινούς πίνακες. Μετά γίνεται η δεύτερη διαδικασία, η πιο τυπική ακόμα.

Αν κάποιος φέρει λάθος πιστοποιητικά, φεύγει και παίρνουμε από το 50% και συμπληρώνουμε. Μ’ αυτό τον τρόπο, πιστέψτε με, η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μιλάμε και για μια εξοικονόμηση που ν ‘αγγίζει και τους 4 και 5 μήνες. Φανταστείτε τώρα για 100 θέσεις, να υπάρχουν 20.000 αιτήσεις. Κι αν όχι 20.000, εγώ σας λέω 8.000 αιτήσεις. Και να πρέπει να δεις 8.000 δικαιολογητικά επί 5, γιατί ζητούν και 5 δικαιολογητικά για κάθε αίτηση.

Άρα απλώς είναι βάρος της 3Κ, θα ήταν άδικο, με την έννοια ότι η 3Κ είναι μια πολύ σημαντική προκήρυξη που έρχεται να λύσει ένα χρονίζον πρόβλημα. Δηλαδή οι εργάτες καθαριότητας, σας θυμίζω σ’ αυτό το Υπουργείο πόσες φορές υπήρχαν απεργίες μέσα στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα, σε όλες τις κυβερνήσεις και πόσο άδικο είναι και για τους Δήμους αυτό το πρόβλημα και για τους πολίτες γιατί ήταν κατ’ εξοχήν θέμα που αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής των πόλεων και της υπαίθρου και η 3Κ είναι λοιπόν και μια, εγώ τη θεωρώ, κατάκτηση το ότι προχωρά μια προκήρυξη για 8.500 θέσεις που έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι είναι με ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή δεν κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι μια ιδιαίτερη προκήρυξη, γι’ αυτό λέω να μην την αδικήσουμε.

Γιατί οι πιστώσεις που θα καλύψουν αυτές τις προσλήψεις και τους μόνιμους πλέον υπαλλήλους καθαριότητας, γίνεται ανταποδοτικά από τα τέλη των Δήμων. Άρα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που πρέπει να σας πω ότι σε πλήρη συνεργασία με το συνάδελφο Υπουργό Εσωτερικών, τον Αλέξη Χαρίτση, κάνουμε ό,τι μπορούμε, πάντα φυσικά με την πρωτοβουλία του ΑΣΕΠ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και επιτέλους και το θέμα αυτό της καθαριότητας, να λυθεί και να πάνε μόνιμοι υπάλληλοι να υπηρετήσουν σ’ αυτό τον τομέα. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα.

Για το χρονοδιάγραμμα: Όπως ανέφερα και προηγούμενα, για τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κρίσεις. Κι εδώ επιμένω ότι κρίσεις είχαν να γίνουν 10 χρόνια. Να θυμίσω μάλιστα ότι πριν τις εκλογές του ’15, Δεκέμβρη του ’14, με διοικητική τότε απόφαση είχαν οριστεί οι Γενικοί Διευθυντές όλων των Υπουργείων, με διοικητική απόφαση χωρίς κρίσεις, και μάλιστα επειδή υπάρχει και μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί κομματικοποίησης του κράτους κι όλα αυτά, η κυβέρνηση μετά το ’15 σεβάστηκε απόλυτα αυτούς τους Γενικούς Διευθυντές και ας είχαν μπει με διοικητική απόφαση και χωρίς κρίση. Συνεργάστηκε πολύ εποικοδομητικά και δημιουργικά όλα αυτά τα τρία χρόνια και πολλοί από αυτούς μάλιστα επιβεβαιώθηκαν αξιοκρατικά και από τη διαδικασία των κρίσεων. Αυτά πρέπει να τα λέμε γιατί πρέπει να έχουμε και μια μνήμη για το τι έχει γίνει σε αυτό το Υπουργείο και στη Δημόσια Διοίκηση.

Η διαδικασία των Διευθυντών είναι σε πλήρη εξέλιξη στα Υπουργεία και θεωρούμε ότι κι αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου και όσον αφορά τους Γενικούς Διευθυντές του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των περιφερειακών Διοικήσεων και της Αυτοδιοίκησης είναι κι αυτό σε πλήρη εξέλιξη. Πιστεύω ότι μέσα στο 1ο δίμηνο – τρίμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί.

Τώρα όσον αφορά τους διοικητικούς και τομεακούς Γραμματείς εκεί χρειάστηκε όπως ξέρετε κάποιες προκηρύξεις να επαναπροκηρυχθούν πριν το καλοκαίρι, όμως είχε ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία μέχρι τον Σεπτέμβρη, όταν εγώ είχα αναλάβει εδώ, νομίζω ότι οι τρεις προκηρύξεις μόνο είναι ακόμη σε εξέλιξη και από εκεί και πέρα το ΑΣΕΠ μας διαβεβαιώνει, γιατί είναι μια διαδικασία που γίνεται από το ΕΣΕΔ από τις δυο συνθέσεις του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων, ότι προχωρούν.

Έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά μια σειρά Υπουργεία εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, μας διαβεβαιώνουν ότι προχωρά. Ελπίζουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα, ήδη και πριν το τέλος του χρόνου και σίγουρα να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εντός του 1ου διμήνου της επόμενης χρονιάς.

Κλείνοντας αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πω ότι σε μια άλλη ευκαιρία ενδεχομένως μετά τις γιορτές, γιατί τώρα επικεντρωνόμαστε κι εμείς στο νομοσχέδιο, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μια σειρά άλλες μεγάλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και όσον αφορά τα προγράμματά μας για την ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών μας, όσον αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την αναβάθμιση των Κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών και την περαιτέρω ψηφιοποίησή τους.

Εγώ θα ήθελα απλά να ζητήσω κλείνοντας από το Γενικό Γραμματέα να κάνει μια επιγραμματική αναφορά στους τίτλους αυτών των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη και με το καλό με τη νέα χρονιά να κάνουμε μια ειδική συνέντευξη Τύπου για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς και όλα αυτά τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη. Και πάλι εγώ σας ευχαριστώ.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε κα Υπουργέ. Πολύ σύντομα πραγματικά γιατί ξέρω ότι έχει περάσει και ο χρόνος. Αναφέρομαι στα πιο σημαντικά από τα ψηφιακά έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή την περίοδο:

  • Προχωράει κανονικά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ το μεγάλο έργο που αφορά την επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι δηλαδή αφορά το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και Υπηρεσιών του Δημοσίου. Εγκρίθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου από τους Ευρωπαίους ειδικούς τους gaspers όπως λέγονται, άρα τις προσεχείς ημέρες αν δεν ήταν οι γιορτές μπροστά θα μπορούσε να γίνει και μέσα στο Δεκέμβρη, με κάθε ασφάλεια όμως αρχές του επόμενου έτους θα συνεδριάσει και η διακομματική Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνει τα παραδοτέα του έργου και να αποσταλεί ο φάκελος μεγάλου έργου πλέον για την τελική έγκριση.
  • Ένα δεύτερο είναι το λεγόμενο HRMS, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Έχουμε απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα» άρα προχωρά κανονικά και ξεκινά άμεσα η υλοποίησή του.
  • Όπως γνωρίζετε το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων το οποίο είναι κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου εδώ Διοικητικής Ανασυγκρότησης πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την συμβασιοποίησή του.
  • Σε πολύ καλό στάδιο βρίσκεται η εθνική πύλη για την αναμόρφωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο, υπάρχει άριστη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, με την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αλλά και πέρα από την εθνική πύλη αυτή καθαυτή που είναι ένα ψηφιακό εργαλείο συνεδρίασε και το Εθνικό Συμβούλιο νομίζω το ανέφερε και η κα Υπουργός για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας και πλέον έχουμε ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η οποία θα αποτελέσει και το βασικό πιλότο για τις μελλοντικές κωδικοποιήσεις που θα γίνονται στη ελληνική νομοθεσία.
  • Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, εντός των ημερών αναμένεται η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα» ενός εμβληματικού έργου, το λεγόμενο «Ψηφιακό ΚΕΠ» το οποίο περιλαμβάνει βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ, περιλαμβάνει δράσεις αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.

Με άλλα λόγια προχωράμε σε μια πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ και κυρίως περνάμε σε μια άλλη λογική, στη λογική της αρχής once only. Με άλλα λόγια δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο μια φορά και από εκεί και πέρα η Δημόσια Διοίκηση είναι υποχρεωμένη από μόνη της να τα αναζητά και να τα παρέχει όταν αυτά ζητούνται και δεύτερον μιλάμε για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Ένα απλό παράδειγμα: θέλω εγώ να βγάλω άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μέχρι τώρα η λογική της Διοίκησης είναι ότι απαιτούνται 20 δικαιολογητικά, φέρε μου το άλλο δικαιολογητικό, πήγαινε στο άλλο γραφείο για το άλλο δικαιολογητικό και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα ο πολίτης θα καλείται να υποβάλλει μια αίτηση «θέλω να κάνω αυτό» και πλέον μέσω του ψηφιακού ΚΕΠ θα παρέχεται ολοκληρωμένη υπηρεσία. Θα του λέμε «έλα να πάρεις την άδειά σου» ή «δεν μπορείς να πάρεις την άδειά σου γι’ αυτούς τους λόγους».

Αυτή είναι η λογική της επόμενης μέρας για τα ΚΕΠ, που σε συνδυασμό με τις στοχευμένες προσλήψεις που είπε η Υπουργός, αλλά και με στοχευμένα προγράμματα συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης που θα κάνουμε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την αναβάθμιση των ικανοτήτων των υπαλλήλων των ΚΕΠ, πιστεύουμε θα μας οδηγήσουν στα ΚΕΠ της επόμενης ημέρας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ Γενικέ, μοιράστηκε και στο σημείωμα για να το έχετε και να σας διευκολύνουμε.

Χάρηκα πολύ πολλούς που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και όσο προχωράνε τα νομοσχέδια να τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές γιορτές, αν δεν σας δούμε άλλο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]