Πώς θα πληρωθούν οι υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσιας εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

Ειδικότερα στην απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ν. Χαρδαλιάς, αναφέρεται:

Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό, συνολικού αριθμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν το έτος 2020 έως έξι (6) μήνες υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά, να εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης συνολικού αριθμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων και διάρκειας απασχόλησης για το έτος 2020 έως έξι (6) μήνες, ως ακολούθως.

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, ως ακολούθως:

1.1 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ και
ΜΕΤΠΕ. (Σύνολο 28.530 ώρες για 317 άτομα).

1.2 Μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 12.480 ώρες για 208 άτομα).

1.3 Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και του αερομεταφερόμενου τμήματος της Π.Υ. Τριπόλεως. (Σύνολο 8.760 ώρες για 219 άτομα).

1.4 Μέχρι τριάντα (30) ώρες ο καθένας, για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχολούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της 5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ
Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και αυτών που απασχολούνται στις λοιπές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χώρας. (Σύνολο 52.680 ώρες για 1.756 άτομα).

2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής τους, ως ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης
ΕΜΑΚ και του ΜΕΤΠΕ. (Σύνολο 47.550 ώρες για 317 άτομα).

2.2 Μέχρι εκατόν τριάντα πέντε (135) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 28.080 ώρες για 208 άτομα).

2.3 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ
6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και του αερομεταφερόμενου τμήματος της Π.Υ. Τριπόλεως. (Σύνολο 26.280 ώρες για 219 άτομα).

2.4 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, για όλους τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχολούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της
5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και σε
υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση. (Σύνολο 166.440 ώρες για 1.387 άτομα).

2.5 Μέχρι ογδόντα (80) ώρες ο καθένας, για όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια
που δεν στελεχώνουν 24ωρο περιπολικό. (Σύνολο 29.520 ώρες για 369 άτομα).

3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής τους, ως ακολούθως:

3.1 Μέχρι εκατόν τριάντα πέντε (135) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης
ΕΜΑΚ και του ΜΕΤΠΕ. (Σύνολο 42.795 ώρες για 317 άτομα).

3.2 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 24.960 ώρες για 208 άτομα).

3.3 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ,
6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και του αερομεταφερόμενου τμήματος της Π.Υ. Τριπόλεως. (Σύνολο 26.280 ώρες για 219 άτομα).

3.4 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, για όλους τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχολούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της
5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και σε
υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση. (Σύνολο 166.440 ώρες για 1.387 άτομα).

3.5 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, για όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που δεν στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση. (Σύνολο 44.280 ώρες για 369 άτομα).

4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) άτομα που θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως
άνω οριζόμενα ανέρχεται στις επτακόσιες πέντε χιλιάδες εβδομήντα πέντε (705.075) ώρες.

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) εποχικών πυροσβεστών
ανέρχονται στο ποσό των 1.629.039,15 ευρώ, θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.1047-202-0000000
«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» υπό Α.Λ.Ε. 2130201001 και Α.Λ.Ε. 2130202001 οικονομικού έτους 2020.

ΦΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!