ΥπΔΑ: Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού ΙΔΑΧ του άρθρου 40 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ)

Τη διαδικασία της μεταφοράς προσωπικού ΙΔΑΧ του άρθρου 40 του ν.4440/2016, καθορίζει απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Άρθρο 1 Δικαιούχοι μεταφοράς

Δικαίωμα μεταφοράς έχουν οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), β) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», γ) στην εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και δ) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4440/2016 υπηρετούσαν στις εν λόγω εταιρείες, και υπέβαλαν εμπροθέσμως την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 του ν.4440/2016 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 2 Φορείς υποδοχής

1. Το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. 2. Η μεταφορά διενεργείται μετά από αίτηση του υπαλ- λήλου, σε υφιστάμενη κενή ή, εάν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη θέση, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής του θέσης, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ίδιας ή αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχει.

Άρθρο 3 Διαδικασία επιλογής φορέα υποδοχής

1. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναζητά από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης κενές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες. Ακολούθως, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδει ανακοίνωση για την πλήρωση κενών θέσεων και αναγκών των φορέων υποδοχής ανά νομό, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορί- ζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό υπη- ρεσιακής κατάστασης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της εταιρείας, και από τυχόν άλλα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία που συναρτώνται με τα κριτήρια μεταφοράς του επόμενου άρθρου. Η αίτηση κοινοποιείται υποχρε- ωτικώς και στην εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο υπάλληλος.

Άρθρο 4 Κριτήρια για τη μεταφορά

1. Σε περίπτωση κατά την οποία την ίδια θέση διεκδι- κούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, προηγούνται: α) οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και τυχόν προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί σε αυτόν, β) άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειο- νομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, γ) οι έχοντες τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέ- κνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, δ) στη συνέχεια ο άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος υπάλληλος με τον μεγαλύτερο αριθμό ανήλικων τέκνων, εφόσον έχουν την επιμέλεια τους, ε) ο έγγαμος υπάλληλος με το μεγαλύτερο αριθμό ανήλικων τέκνων, ακολουθεί ο έγγαμος χωρίς ανήλικα τέκνα και τέλος, ο άγαμος. Στην περίπτωση ίδιου αριθ- μού ανήλικων τέκνων ή υπαλλήλων χωρίς ανήλικα τέ- κνα, προηγείται ο υπάλληλος με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στις εταιρείες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. Ακολουθεί ο υπάλληλος με τη μεγαλύτερη ηλικία και τέλος ο υπάλληλος με το μεγαλύτερο βαθμό του τίτλου σπουδών της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει.

2. Η μεταφορά διενεργείται με την έκδοση κοινής από- φασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Υπουργού για τον φορέα στον οποίο θα μετα- φερθεί ο υπάλληλος και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αν πρόκειται για απασχολούμενο στα «Ελληνικά Αμυ- ντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), στην «Ηλεκτρομηχα- νική Κύμης Ε.Π.Ε.» και στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ή του Υπουργού Οικονο- μικών, αν πρόκειται για απασχολούμενο στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.».

3. Η ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς. Άρθρο 4 Κατάταξη μεταφερόμενων Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμούς της οι- κείας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΕΚ, ΥΠΔΑ, ΑΡΘΡΟ 40, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αφήστε μια απάντηση