Μητρώο Στελεχών: Υποχρεώσεις & ασυμβίβαστα για τους υποψηφίους ιδιώτες - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
27
Σεπτέμβριος
Back

Μητρώο Στελεχών: Υποχρεώσεις & ασυμβίβαστα για τους υποψηφίους ιδιώτες

Περιορισμοί στην ανάληψη καθηκόντων επιτελικών θέσεων της Δημόσιας Διοίκησης από υποψήφιους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα.

Συγκεκριμένα, θα προβλεφθεί ότι τα προερχόμενα από την ιδιωτική αγορά εργασίας στελέχη, εφόσον επιλεγούν για την επιτελική θέση μέσω του Μητρώου, θα πρέπει να διακόψουν όποια επαγγελματική δραστηριότητα διατηρούν και είναι όμοια με το αντικείμενο του φορέα στον οποίο θα επιλεγούν. Μετά την αποχώρηση του στελέχους από τη Δημόσια Διοίκηση, θα του απαγορευτεί η ανάληψη παρεμφερούς θέσης στην ιδιωτική αγορά εργασίας για διάστημα τριών ετών.

Ακόμη, αναμένεται οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου να ορίζουν ότι όχι μόνο τα ίδια τα στελέχη, αλλά και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες [κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4356/2015 (νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης)] των στελεχών δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρείας της χώρας ή του εξωτερικού με αντικείμενο ανάλογο του φορέα στον οποίο θα αναλάβει επιτελικά καθήκοντα το στέλεχος.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κλείνει οποιοδήποτε ενδεχόμενο εμφάνισης χαρακτηριστικών «περιστρεφόμενων θυρών» – το γνωστό φαινόμενο της εισαγωγής στον κρατικό μηχανισμό προσώπων φίλα προσκείμενων σε επιχειρηματικά συμφέροντα και, αντιστρόφως, της «μεταγραφής» κρατικών αξιωματούχων σε κερδοσκοπικά λόμπι.

Υπενθυμίζεται ότι με τη νομοθεσία για το Μητρώο, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την πλήρωση των θέσεων διοικητικών γραμματέων και αναπληρωτών τους, καθώς και των τομεακών γραμματέων και ειδικών τομεακών γραμματέων, υποψήφιοι που προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, από τους πέντε επικρατέστερους υποψηφίους για την ανάληψη επιτελικών καθηκόντων, οι δύο θα είναι από την ιδιωτική αγορά εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ν. 4369/2016, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις

 1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33) οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 2. Προς διασφάλιση των ανωτέρω υποχρεώσεων προβλέπονται ασυμβίβαστα και μέτρα πρόληψης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 21-23 του παρόντος, συμπληρωματικώς δε εφαρμόζεται κάθε ειδική διάταξη που αφορά σε ασυμβίβαστα και περιορισμούς σχετικά με την κατοχή των θέσεων αυτών.

Άρθρο 21

Ασυμβίβαστα άσκησης καθηκόντων

 1. Κατά τη διάρκεια της θητείας των προσώπων που διορίζονται σε θέσεις κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6, στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης α) και στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 αναστέλλεται η άσκηση εκ μέρους τους οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, όπως και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. Αναστέλλεται επίσης η εκ μέρους τους άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
 2. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα όμοια ή παρεμφερή με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο επιλέγονται ή να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του φορέα στον οποίο επιλέγονται. Απαγορεύεται επίσης να κατέχουν παράλληλα άλλες θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 ή θέση προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα.
 3. Δεν διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 πρόσωπα, των οποίων οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄181) ή τα τέκνα αυτών συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση ή απασχολούνται σε θέση ευθύνης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του φορέα στον οποίο επιλέγονται.
 4. Τα ως άνω πρόσωπα δηλώνουν υπευθύνως ήδη με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους ότι:

       α)  δεν ασκούν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή παρεμφερή με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση ή, εφόσον ασκούν τέτοια επαγγελματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα τη διακόψουν, εφόσον επιλεγούν για τη θέση αυτή, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

β)  δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄181) ή τα τέκνα αυτών με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του φορέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση ή, εφόσον συμμετέχουν κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα παύσουν να συμμετέχουν, εφόσον επιλεγούν για τη θέση αυτή, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά μεταβίβασης, απαλλαγής ή παραίτησής τους κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

γ) δεν απασχολούνται οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 και τα τέκνα αυτών σε θέση ευθύνης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του φορέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση ή, εφόσον απασχολούνται κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα παύσουν να απασχολούνται, εφόσον επιλεγούν για τη θέση αυτή, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά διακοπής ή παραίτησης κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

δ) δεν κατέχουν άλλες θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 ή θέση προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα ή, εφόσον κατέχουν κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα παραιτηθούν, εφόσον επιλεγούν για τις θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά παραίτησης κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

 1. Η διαπίστωση των ασυμβιβάστων των παραγράφων 1 έως 3 οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας των ως άνω προσώπων, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση αυτών από τη θέση τους με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου Υπουργού ή του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα.

Άρθρο 22

Σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων

 1. Σύγκρουση συμφερόντων για τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 συνιστά οποιαδήποτε κατάσταση, κατά την οποία υφίσταται ιδιωτικό συμφέρον ικανό να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικό συμφέρον νοείται κάθε πλεονέκτημα για τους ίδιους, τους συζύγους ή τους συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015, τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού καθώς και για πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στενά συνδεόμενα με αυτούς.
 2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων για τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν υπάρχει προηγούμενη σχέση του προσώπου που έχει διοριστεί σε θέση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που εμπλέκονται ή σχετίζονται με αρμοδιότητες του φορέα. Προηγούμενη σχέση υφίσταται σε κάθε περίπτωση:

α) όταν τα πρόσωπα αυτά κατά την τελευταία τριετία  πριν από την έναρξη της θητείας τους είχαν επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία συνίστατο στην παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, εργασίας ή έργου, είτε από τα ίδια είτε από νομικό πρόσωπο, στου οποίου το κεφάλαιο ή τη διοίκηση αυτά συμμετείχαν, προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί, ή προς τον ίδιο τον φορέα ή σε βάρος αυτού,

β) όταν τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν κατά την τελευταία τριετία στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί,

γ) αν την ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είχαν ο σύζυγος ή ο συμβιών με τα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή τα τέκνα τους κατά την τελευταία τριετία πριν από το διορισμό στη θέση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.

 1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4369/2016 υποχρεούνται να απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2.
 2. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου και οι περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 23 και εκδίδονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., πλέον των υποχρεώσεων δημοσιότητας βάσει των διατάξεων του ν. 3861/2010 (Α΄112).

Άρθρο 23

Υποχρεώσεις των προσώπων μετά τη λήξη των καθηκόντων τους

 1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 οφείλουν να απέχουν για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 22, ιδίως: α) μέσω της παροχής εκ μέρους τους υπηρεσιών – με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση – σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες σχετίζονται με ζητήματα που διαχειρίστηκαν τα ίδια ή με αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ή β) μέσω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση των ως άνω νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απόκτησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων δικαιωμάτων μέσω κληρονομικού δικαιώματος. Στα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν την υπεράσπιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την επιμέλεια υποθέσεων του φορέα ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά του φορέα αυτού.
 2. Τα πρόσωπα που διορίζονται και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες με αυτά κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 καθώς και τα τέκνα τους υποβάλλουν επί τρία (3) έτη από τον χρόνο λήξης των καθηκόντων τους δήλωση οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄160). Ειδικά όσοι διορίστηκαν  υποβάλλουν επιπλέον  ειδική υπεύθυνη δήλωση για αποχή από την άσκηση των δραστηριοτήτων της προηγούμενης παραγράφου στην αρμόδια Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
 3. Αν ύστερα από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί από την ως άνω αρμόδια Μονάδα Ελέγχου η παράβαση των οριζομένων στην παράγραφο 1, αποστέλλεται το σχετικό πόρισμα στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό και επιβάλλονται, πέραν των άλλων προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, τα εξής:

α) πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το πρόσωπο αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,

β) απαγόρευση διορισμού, με απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 για περίοδο δέκα (10) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης ή ισοβίως, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθεί το πρόστιμο που βεβαιώθηκε σύμφωνα με την περίπτωση α),

γ) διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 του ν. 4369/2016.

Οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., πλέον των υποχρεώσεων δημοσιότητας βάσει των διατάξεων του ν. 3861/2010.

Διαβάστε επίσης

Στη Βουλή το ν/σ για την κινητικότητα -Όλες οι διατάξεις (έγγραφα)

Κινητικότητα: Αλλαγές σε συνέντευξη, γνώμη δημάρχου, προϋποθέσεις – Ποιοι εξαιρούνται

Δημόσιο: Τι αλλάζει στην άδεια ασθένειας τέκνων

Δημόσιο: Αυτεπάγγελτος έλεγχος σε όλα τα δικαιολογητικά διορισμών

Δημόσιο: Χαρτί τέλος! Έρχεται η ψηφιακή υπογραφή – Τι ποσά εξοικονομούνται

Δημόσιο: Επιταχύνονται οι διορισμοί – Προθεσμία 3 μηνών από την απόφαση κατανομής

Κινητικότητα: Ποια ευνοϊκή ρύθμιση εισάγεται για επιτυχόντες ΑΣΕΠ

Κινητικότητα: Πότε «ανοίγει» για δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στις φυλακές

Σε ποσοστό 15% οι προσλήψεις ΑμεΑ στο Δημόσιο

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!