Τρίτη
30
Μάι
Back

Κινητικότητα: Ποιοι έχουν δικαίωμα μετάταξης για λόγους υγείας

Κινητικότητα: Δυνατότητα απόσπασης και μετάταξης διαθέτουν με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και οι δημόσιοι υπάλληλοι που επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας όχι μόνο για τον ίδιο το πρόσωπό τους, αλλά και τον/την σύζυγο/συμβιούντα ή πρόσωπο με α΄ βαθμό συγγένειας. Επιπλέον, όμοιο δικαίωμα μετάταξης έχουν και οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι, πριν συμπληρώσουν διετία από τον διορισμό τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών, σε παλαιότερη εγκύκλιο που όριζε τις λεπτομέρειες του συστήματος κινητικότητας:

«Η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό για τους υπαλλήλους που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης σύμφωνα με το άρθρο 11, με την επιφύλαξη ότι ο διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας».

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται επίσης ότι :

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α` βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό ή την πρόσληψη του, διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς και η επιμέλεια, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας. Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί / μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α` βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α` βαθμού. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων σχετικά με την απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Είναι επιτρεπτή κατά τη διάρκεια της δόκιμης περιόδου ήτοι εντός των δύο πρώτων ετών από το διορισμό η απόσπαση υπαλλήλου για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, με την προϋπόθεση ότι ο διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας.
Εξυπακούεται ότι για τη διενέργεια της εν λόγω απόσπασης λαμβάνονται υπόψη και άλλες διατάξεις, οι οποίες είναι εφαρμοστέες και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας διατυπώνει πλέον τη σύμφωνη γνώμη της κατά την εξέταση των αιτημάτων απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σύμφωνα με τις οποίες: «2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».

3. Στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 εμπίπτουν πλέον και οι υπάλληλοι οι οποίοι, μετά το διορισμό ή την πρόσληψή τους διορίζονται δικαστικοί συμπαραστάτες και τους ανατίθενται δικαστικώς και η επιμέλεια προσώπου, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, από τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, με την αίτησή τους θα πρέπει να προσκομίζονται:

Α) Η σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί διορισμού του υπαλλήλου ως δικαστικού συμπαραστάτη καθώς και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί ανάθεσης της επιμέλειας,
Β) κάθε νόμιμο παραστατικό, από το οποίο θα προκύπτει ότι η φροντίδα του συμπαραστατούμενου προσώπου δεν παρέχεται από ίδρυμα ή φορέα κοινωνικής προστασίας.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο (σελ. 6-7) :

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!