Δευτέρα
2
Οκτώβριος
Back

Νέα ΠΝΠ: Περιορισμοί στα super market, παράταση συμβάσεων, προσλήψεις, απαγόρευση εισόδου στη χώρα, επιτάξεις (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 14.03.2020 υπό τον τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κορωνοϊός: Κλείνει & επίσημα η χώρα -Σε ΦΕΚ η απόφαση (έγγραφο)

Σύμφωνα με αυτή, μεταξύ άλλων:

-Αλλάζουν τα ωράρια τροφοδοσίας της αγοράς

-Στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους.

Πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται

Όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

-Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.

-Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων:  Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρωναποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

Επιτάσσονται κινητά πράγματα αναλώσιμα και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

-Προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού

-Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται για ένα (1) έτος επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τη στελέχωση των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων

-Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων: Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης

Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους: Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 1. Άρθρο πρώτοΈκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση τηςτροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργίαυπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης
  1. Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/

  1999 (Α’ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών

  υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας

  των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα

  ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας,

  αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφο-

  δοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα,

  των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών

  (λαϊκών αγορών) και των οργανωμένων αγορών τροφί-

  μων. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται

  να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή

  απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  και Προστασίας του Πολίτη.

  1. Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των κατα-

  στημάτων και επιχειρήσεων των κατηγοριών που μνη-

  μονεύονται στην παρ. 1 για προληπτικούς ή κατασταλτι-

  κούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19

  ανακαλείται αποκλειστικά με την έκδοση σχετικής από-

  φασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η

  απόφαση δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της

  επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δή-

  λωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης

  στο τελούν υπό αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστο-

  ποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και β) απόδειξη

  παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.

  1. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής

  και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύο-

  νται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών

  (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές)

  και των οργανωμένων αγορών τροφίμων, για προλη-

  πτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με

  τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των

  εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται

  κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης

  αυτής.

  1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966

  (Α’ 790) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την εκτέλεση

  παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν πα-

  ραγγελθεί από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών

  (super market) ως κέντρο διανομής θεωρείται το φυσικό

  κατάστημα».

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

  νος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από

  την έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα

  των υπεραγορών τροφίμων (super market) με ευθύνη

  των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών

  γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός

  ατόμου ανά 10 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2)

  μέτρα μεταξύ τους.

  1. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι

  αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα

  μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον

  ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away),

  χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

  Άρθρο δεύτερο

  Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση

  της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας

  και προσωπικής υγιεινής

  1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα

  παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας,

  διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων

  και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγι-

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  14 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 64

  1071

  1072 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 64/14.03.2020

  εινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρ-

  μόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την

  έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε:

  α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και

  γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.

  1. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο

  στοιχεία ως εξής:

  α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις

  χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και

  σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),

  β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και,

  ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,

  γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδί-

  ως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον

  αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

  δρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας

  του νόμιμου εκπροσώπου της.

  Τα στοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται με

  δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών

  (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

  1. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού

  συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του

  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση

  γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπό-

  χρεων επιχειρήσεων.

  1. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης

  σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την

  αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

  α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο

  που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και

  β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως

  εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα

  της παράβασης.

  1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του

  Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-

  ων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφω-

  σης των υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και

  τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους

  στοιχείων της παρ. 2.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και

  Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι

  επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα

  στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται

  με τη δήλωση της παρ. 3, οι περιπτώσεις διαβάθμισης

  των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε

  άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

  έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλ-

  λονται οι κυρώσεις της παρ. 4.

  1. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις

  του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μη-

  νών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση

  του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό

  διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να πα-

  ρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε

  φορά μηνών.

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

  νος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από

  την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτα-

  κτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής

  υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να

  διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με

  απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής δι-

  άταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων

  συμβάσεων.

  Άρθρο τρίτο

  Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυ-

  νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του

  οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγεί-

  ας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί

  να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος

  της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων

  εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διε-

  νεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία

  της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), από

  το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:

  α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώ-

  σιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης

  του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή

  Καταναλωτή),

  β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και ανα-

  λώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες

  ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και

  Επενδύσεων.

  Άρθρο τέταρτο

  Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας

  Πολιτικής Προστασίας

  1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)

  αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπηρεσιών της Κε-

  ντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ως προς

  όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της δια-

  σποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

  Για την άσκηση της αρμοδιότητας του προηγούμενου

  εδαφίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

  δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει επιμέρους επι-

  χειρησιακές δράσεις σε υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκη-

  σης, δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου

  δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και

  σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή σε

  οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον τούτο απαι-

  τείται για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

  1. Για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επι-

  πτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, ενεργοποιούνται

  όλα τα εργαλεία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης

  Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων του ν. 4662/2020

  (Α’ 27), προκειμένου να προετοιμασθούν οι υποδομές

  και οι εξοπλισμός για την άμεση, ταχεία και οριστική

  αντιμετώπιση της νόσου.

  1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για την

  άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, δύναται:

  α) να μετακινεί ή να αποσπά προσωπικό φορέων της

  Τεύχος A’ 64/14.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1073

  Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων

  του ν. 4440/2016 (Α’ 224), καθώς και κάθε άλλης διάτα-

  ξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα

  παράτασης για επιπλέον χρόνο που πάντως δεν δύναται

  να εκτείνεται μετά από τις 30.9.2020. Η μετακίνηση ή

  απόσπαση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου

  γίνεται με μόνη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα

  Πολιτικής Προστασίας. Οι μετακινήσεις ή αποσπάσεις

  της παρούσας περίπτωσης, που γίνονται για την κάλυ-

  ψη αναγκών και τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων

  υποδομών, χωρούν και κατόπιν αίτησης των ενδιαφε-

  ρόμενων υπαλλήλων,

  β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του

  κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής

  Προστασίας, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων δι-

  ατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει για

  χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών εξειδικευμέ-

  νο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό κατά

  παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπι-

  κού, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).

  Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του

  προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται

  στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-

  στασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των

  οριζόμενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση

  ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση.

  1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με

  τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι

  αρμοδιότητες και η διάρθρωση των επιχειρησιακών και

  διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπονται

  στον ν. 4662/2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα

  Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να λει-

  τουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές και διοικητικές

  δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

  σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως

  ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4662/2020.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

  Προστασίας του Πολίτη ορίζεται έκτακτη οικονομική

  ενίσχυση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-

  σίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης

  εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού,

  αγοράς υλικών και ενημέρωσης των πολιτών.

  Άρθρο πέμπτο

  Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων

  του κορωνοϊού COVID-19

  1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

  παρέχει προς τη Γ.Γ.Π.Π., δεδομένα προσωπικού χαρα-

  κτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, και ειδι-

  κότερα: α) το ονοματεπώνυμο, β) το φύλο, γ) την ηλικία,

  δ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) την ακριβή διεύθυνση

  κατοικίας (οδός-αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός κώδικας),

  στ) την εισαγωγή ή μη σε νοσοκομείο, ζ) το νοσοκομείο

  εισαγωγής και η) τη διεύθυνση προσωρινού περιορι-

  σμού (αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).

  Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η επι-

  χειρησιακή προετοιμασία και ο συντονισμός μεταξύ του

  Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιμετώπιση των συνε-

  πειών του κορωνοϊού COVID-19 και την καταγραφή της

  διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της

  δημόσιας υγείας.

  Τα δεδομένα είναι ψευδωνυμοποιημένα και, αν κριθεί

  απαραίτητη η επικοινωνία με τα υποκείμενα, μπορεί να

  αρθεί η ψευδωνυμοποίηση.

  1. Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμέ-

  νων λαμβάνονται, κατ΄ ελάχιστον, τα κατωτέρω μέτρα:

  α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επι-

  τρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων

  από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιο-

  δοτήσεις.

  β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων μεταξύ Ε.Ο.Δ.Υ. και

  Γ.Γ.Π.Π. πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση.

  γ) Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής

  των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδο-

  μένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρή-

  στη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες

  τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή,

  τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

  δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό

  που ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

  Περαιτέρω μέτρα προσδιορίζονται με ευθύνη του

  Υπευθύνου Επεξεργασίας.

  Τα δεδομένα τηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Π. έως και έναν

  (1) μήνα μετά από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των

  κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασπο-

  ράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της

  31ης.12.2020. Μετά από την πάροδο του χρόνου αυτού,

  τα δεδομένα μπορεί να ανωνυμοποιηθούν για σκοπούς

  έρευνας και καλύτερης οργάνωσης του συστήματος πο-

  λιτικής προστασίας.

  Άρθρο έκτο

  Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων

  και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς

  του κορωνοϊού COVID-19

  1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επι-

  βάλλει την επίταξη κινητών πραγμάτων, υπό την έννοια

  της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται,

  για την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας

  της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού

  COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύε-

  ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για

  χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα

  και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά

  πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσο-

  κομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας

  και των φαρμάκων. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός

  που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, ενό-

  ψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας,

  είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλι-

  σμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδεί-

  ξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία

  ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία

  αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζο-

  νται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και

  υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου

  εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέ-

  1074 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 64/14.03.2020

  ρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση

  τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

  Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση

  της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την

  εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον ανα-

  λώσιμο εξοπλισμό.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

  και Υγείας που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη

  δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2, καθορίζεται εύ-

  λογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών

  προσώπων, κατόπιν εισήγησης εποπτευόμενου νομικού

  προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργεί-

  ου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους

  των δικαιούχων παραστατικών αγοράς και προμήθειας

  των επιτασσόμενων πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση

  προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη

  του ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης

  παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται

  αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό

  διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά

  από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη

  παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής από-

  φασης της παρούσας χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον

  των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

  1. Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την

  απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 2, στη βάση

  της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών

  από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμ-

  βάνει κατ’ ελάχιστον τα επιτασσόμενα είδη πραγμάτων,

  αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το ελάχιστο

  των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό

  πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η επίταξη

  των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του προηγούμενου

  εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορο-

  λογικές, αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρ-

  χές, καθώς και από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας,

  από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων

  δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε

  αναγκαία συνδρομή για την υλοποίηση της επίταξης.

  Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινη-

  τών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς

  διάθεση στο Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενι-

  κού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε

  δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συ-

  μπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων

  του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών

  Περιφερειών και των νοσοκομείων.

  Άρθρο έβδομο

  Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών

  ασθενοφόρων

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες

  από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο

  Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση

  όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων

  συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά

  ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού

  εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα

  του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και

  δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και

  διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολο-

  γικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά

  κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη

  αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των

  έκτακτων αναγκών.

  Άρθρο όγδοο

  Διαδικασία αποδοχής δωρεών

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

  νος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού

  COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με από-

  φαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό

  διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8)

  μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουρ-

  γός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών

  ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέ-

  σων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως

  από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή

  των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση

  αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα

  κινητά πράγματα προς τον δωρητή τους. Τα δωριζόμενα

  αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και

  αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας.

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

  κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό

  φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων

  όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγεί-

  ας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των

  νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών

  δημόσιας υγείας.

  1. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει

  στην έννοια των δωριζόμενων πραγμάτων του παρό-

  ντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας

  υγείας, ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλεί-

  ας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης

  ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης

  και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς

  τη λειτουργία αναπνευστήρων, πάσης φύσεως ατομικά

  μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής

  προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.

  Άρθρο ένατο

  Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής

  παρακολούθησης και περιορισμού της

  διασποράς της νόσου

  1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης

  ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται

  να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπο-

  ρεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από

  25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42),

  η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από

  την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προ-

  σώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών

  Τεύχος A’ 64/14.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1075

  φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαί-

  νουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι

  πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική

  Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της

  παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό

  COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση

  του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού

  Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

  1. Τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλονται και εξειδικεύο-

  νται ανά περίπτωση, με κοινή απόφαση των Υπουργών

  Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε

  συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Παιδείας, Πο-

  λιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη

  της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας

  έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

  1. Με την απόφαση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου

  πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-

  ριεχομένου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

  νομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών

  και κάθε συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών

  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών

  Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και

  Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύ-

  ναται να συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι

  χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού,

  η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για

  λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους Κω-

  δικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

  Άρθρο δέκατο

  Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία

  Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και

  στρατιωτικά νοσοκομεία

  1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμ-

  φάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται

  να προσλαμβάνεται για ένα (1) έτος επικουρικό ιατρικό,

  νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προ-

  σωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για

  τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκο-

  μεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

  (Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τη στελέ-

  χωση των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό

  προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε

  αυτές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης

  της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων

  ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

  1. Οι προσλήψεις της παρ. 1 δύνανται να διενεργούνται

  έως τις 30.09.2020.

  Άρθρο ενδέκατο

  Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού

  σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

  Η εφαρμογή του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πρά-

  ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα

  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης

  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού

  της διάδοσής του» (Α’ 55) χωρεί και ως προς το ιατρικό,

  νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση ερ-

  γασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής

  υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευ-

  τήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχά-

  νει δε ανάλογης εφαρμογής η παρ. 5 του άρθρου 5 της

  ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς την

  έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργά-

  νου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του ιδιωτικού

  φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή των

  διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου.

  Άρθρο δωδέκατο

  Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για

  την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλ-

  λειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού

  Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί

  να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη

  ισχύος της παρούσας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά παρέκκλιση

  όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων

  συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας

  ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρε-

  σιών υγείας (διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση

  αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό

  διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται

  σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι

  συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης

  τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.

  Άρθρο δέκατο τρίτο

  Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων

  1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργα-

  ζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρή-

  σεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά

  απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης

  του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέ-

  τρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκο-

  πού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και

  επιταγών κατάρτισης.

  1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλ-

  λεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγό-

  ρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής,

  υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο

  Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργεί-

  ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία

  δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς

  προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των

  εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυ-

  τόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

  1. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση

  εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες της

  παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλε-

  κτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό

  στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι

  εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα

  στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού

  (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία

  εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ει-

  δικό μηχανισμό στήριξης της παρ. 1.

  1. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα

  1076 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 64/14.03.2020

  τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη

  διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδο-

  μένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που

  θεσπίζονται στο παρόν.

  1. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαι-

  ρούνται:

  α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

  β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

  γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και

  δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης

  εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λει-

  τουργίας των επιχειρήσεων.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

  κών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία

  λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το

  είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων

  του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1.

  Άρθρο δέκατο τέταρτο

  Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας

  ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας,

  ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων

  και παραϊατρικού υλικού – Εξαίρεση κάλυψης

  από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας

  ειδικού σκοπού

  1. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ.

  3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-

  κού Περιεχομένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε

  εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον

  τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και οφείλουν να ενερ-

  γούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε

  ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και πα-

  ροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως

  αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό

  τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλι-

  κού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών

  ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου

  οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργα-

  να διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και

  τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι

  δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην

  περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των

  ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους

  δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.

  1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020

  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο

  ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-

  νωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτο-

  μέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

  1. Στο τέλος της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 4 της

  από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προ-

  στίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζο-

  μένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε

  προσδιοριστεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α΄65),

  οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται

  από τον εργοδότη».

  Άρθρο δέκατο πέμπτο

  Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες,

  που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα

  όρια υπερωριακής απασχόλησης των

  εργαζομένων

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την

  έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες

  που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώ-

  τατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

  τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χω-

  ρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας

  και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαι-

  τεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας

  (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ.

  264/1973 (Α΄ 342). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση

  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια

  που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

  Άρθρο δέκατο έκτο

  Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής

  παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας

  κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες

  επιχειρήσεις

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από

  την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά

  παρέκκλιση των διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α’ 179) λει-

  τουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την

  παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων,

  καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς κα-

  ταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές

  προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για

  τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

  Άρθρο δέκατο έβδομο

  Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων

  των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων

  και εργοδοτών

  Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των

  συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου

  9 του ν. 1264/1982 (Α΄79), καθώς και των εργοδοτικών

  οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των

  έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορι-

  σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως

  όχι μετά από τις 10.4.2020.

  Άρθρο δέκατο όγδοο

  Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου

  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προ-

  σωπικού, που απασχολείται την 1η.3.2020, σύμφωνα με τις

  Τεύχος A’ 64/14.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1077

  διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191),

  για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου

  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευό-

  μενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους

  δημόσιας υγείας μέχρι τις 31.5.2020. Η παράταση των

  συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν

  μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει

  της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις

  αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκ-

  κλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

  Άρθρο δέκατο ένατο

  Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης

  στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων

  1. Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του Υπουρ-

  γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είτε βρί-

  σκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε χρημα-

  τοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε

  έχουν ήδη ενταχθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και περι-

  λαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης,

  κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

  μπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσε-

  ως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε

  γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό

  της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

  1. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται με τη μορφή

  είτε της ασύγχρονης είτε της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

  H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποι-

  είται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι

  προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το

  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

  1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλες τις εκ-

  δοθείσες προσκλήσεις, οι αποφάσεις έγκρισης των δρά-

  σεων και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται

  ο τρόπος υλοποίησης που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2.

  Άρθρο εικοστό

  Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων

  μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών

  προσφυγών

  1. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα

  μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και

  των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα

  πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χο-

  ρηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση

  της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε.,

  και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2020.

  1. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων

  θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητι-

  κών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικη-

  τικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπη-

  ρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.

  Άρθρο εικοστό πρώτο

  Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς

  φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

  ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους

  1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την

  εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύνα-

  ται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό,

  λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά

  παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα Κέντρα Κοι-

  νωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄

  16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

  του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του

  α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρ-

  ρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου

  127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και το Θεραπευτήριο Χρο-

  νίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18

  του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση

  σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και

  η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των

  φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι

  ο διοικητής ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

  κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν

  κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋ-

  πολογισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοι-

  ακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον επο-

  πτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση

  των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς συναπτόμενες

  συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύ-

  ναται να διαρκούν μετά από τις 30.9.2020.

  1. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπι-

  κού στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1, η διαδικασία

  πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την

  εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση

  των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας

  και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 2

  και 3 της υπ΄ αρ. Δ1/οικ.43102/14387/27.09.2019 κοινής

  υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρό-

  σληψης επικουρικού προσωπικού» (Β’ 3706).

  1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και

  4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

  Περιεχομένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται με

  οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς

  φορείς της παρ. 1 του παρόντος, απαιτείται αιτιολογη-

  μένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοι-

  κητικού συμβουλίου του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται

  εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ.

  1 έως και 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω Πράξης Νομοθε-

  τικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο

  γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από

  τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση

  τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

  Από την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και

  4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιε-

  χομένου εξαιρείται το προσλαμβανόμενο δυνάμει των

  διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος προσωπικό.

  Άρθρο εικοστό δεύτερο

  Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών

  προσφυγών και αναστολή προθεσμίας

  άσκησής τους

  1. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών

  προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30),

  αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του

  χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις

  1078 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 64/14.03.2020

  30.4.2020. Για τη νέα ημερομηνία εξέτασης των ανωτέ-

  ρω προσφυγών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με

  ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύμφωνα με τις

  κείμενες διατάξεις.

  1. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται

  και η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών

  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).

  Άρθρο εικοστό τρίτο

  Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής

  κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της

  διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές

  κυρώσεις

  1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής

  των κατεπειγόντων μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης

  Νομοθετικού Περιεχομένου, της από 11.3.2020 Πράξης

  Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρούσας, καθώς και

  των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, μέσω της δι-

  απίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής διοικη-

  τικών προστίμων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

  (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄

  βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία

  και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς

  και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του

  ν. 4622/2019 (Α’ 133).

  β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελε-

  γκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των

  Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,

  το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της

  Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λι-

  μενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της

  Ε.Α.Δ.

  1. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της

  περ. α’ της παρ. 1, τα όργανα ελέγχου της περ. β’ της παρ.

  1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουρ-

  γεί κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο

  της απόφασης σφράγισης και της σχετικής έκθεσης κοι-

  νοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή

  αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει

  πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας

  λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση

  των σχετικών μέτρων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν

  τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος βάσει των σχετικών

  αποφάσεων.

  1. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα

  μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις κυρώσεις

  που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος και χωρίς

  να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου

  πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-

  εχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογη-

  μένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση,

  διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

  Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών δύνα-

  νται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη

  διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των

  κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς

  του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης

  των σχετικών προστίμων, η διάθεση των εσόδων από

  τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα

  για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

  Άρθρο εικοστό τέταρτο

  Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

  Υπουργείου Εσωτερικών

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

  νος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από

  την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η επι-

  βολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον

  ν. 344/1976 (Α’ 143). Θέματα που ανακύπτουν από την

  εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με

  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλει-

  ψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού

  Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί

  να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος

  της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

  που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ.

  1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών

  και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της

  περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234),

  μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά

  το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται

  με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν

  υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα

  δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική

  εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η

  οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό

  ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την

  ανάθεση συνεδρίασή του.

  1. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών

  του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

  Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’

  βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και

  εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς

  απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και απο-

  τελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση

  των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής

  επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας

  διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

  και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρ-

  κεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10

  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

  εφαρμόζεται αναλόγως.

  1. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης

  των χοίρων και την αποτροπή της διασποράς της νόσου,

  οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνια-

  τρικών υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων

  για τις εργασίες της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής

  των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο

  προσωπικό στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης

  της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή η ανά-

  θεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία

  Τεύχος A’ 64/14.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1079

  της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα

  δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης,

  εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3

  του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

  Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.

  4674/2020 (Α’ 53) η φράση «εντός αποκλειστικής προ-

  θεσμίας δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση

  «εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών».

  1. Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που προκύπτουν

  από την ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της

  λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του

  κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές

  και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων

  προϋπολογισμών.

  1. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνο-

  νται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από

  11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των

  παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται

  αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/

  2010 (Α’ 87).

  β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του

  παρόντος, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα

  συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη δι-

  άρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορω-

  νοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεω-

  τικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του άρθρου

  225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός

  εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία

  αποκεντρωμένη διοίκηση.

  1. Στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης

  Νομοθετικού Περιεχομένου, η φράση «κατά την οποία

  πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημό-

  σιας υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «εξαιτίας

  της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».

  1. Στην παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης

  Νομοθετικού Περιεχομένου, μετά από τη φράση «είναι

  δυνατός ο περιορισμός» προστίθεται η φράση «ή η δι-

  εύρυνση».

  Άρθρο εικοστό πέμπτο

  Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

  Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων

  αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσί-

  ες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

  και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου

  δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός

  Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

  οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χη-

  μειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση

  δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική

  άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρε-

  σία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το

  προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου

  οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με

  κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας

  δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε

  άλλες ευπαθείς ομάδες.

  Άρθρο εικοστό έκτο

  Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης

  και φύλαξης

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από

  την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέ-

  τουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής δι-

  άταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων

  συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθεί-

  ας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,

  απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται

  στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων

  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

  Άρθρο εικοστό έβδομο

  Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

  για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

  εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από

  την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέ-

  τουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής δι-

  άταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων

  συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας

  ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών,

  υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

  για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας

  με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της

  και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα

  με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από

  11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

  Άρθρο εικοστό όγδοο

  Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των

  αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας

  Πολιτικής Αεροπορίας

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

  νος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα

  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την

  έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση οποιασ-

  δήποτε άλλης διάταξης και διαδικασίας, το προσωπικό

  όλων των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας

  Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει εμφανίσει συμπτώ-

  ματα του κορωνοϊού COVID-19 ή υπάρχει υπόνοια επα-

  φής του με κρούσμα ή ύποπτο περιστατικό του κορω-

  νοϊού COVID-19, οφείλει πάραυτα να υποβληθεί στον

  απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο για τη διαπίστωση

  της ενδεχόμενης προσβολής του από τον κορωνοϊό

  COVID-19, εντός το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ωρών

  από τη διαπίστωση ή την αναφορά του συμβάντος. Στο

  εν λόγω διάστημα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας

  και περιορισμού που έχει θεσπίσει ο Εθνικός Οργανι-

  σμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Τα αποτελέσματα του

  1080 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 64/14.03.2020

  ελέγχου διαβιβάζονται αρμοδίως στον Ε.Ο.Δ.Υ. για την

  υιοθέτηση των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων ή

  μέτρων επιδημιολογικής παρατήρησης του προσωπικού

  και για την αποδέσμευση του προσωπικού από τα περιο-

  ριστικά μέτρα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.

  1. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της

  παρούσας, οι φορείς διαχείρισης όλων των αερολιμένων

  της χώρας οφείλουν, κατόπιν οδηγιών από τις αρμόδιες

  υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε να

  προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειο-

  δοτημένα ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα, ώστε το προ-

  σωπικό της παρ. 1 του παρόντος να διευκολύνεται κατά

  την υποβολή του στον εν λόγω εργαστηριακό έλεγχο

  είτε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να

  διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός των εγκαταστάσε-

  ων των αερολιμένων, όπου το προσωπικό δύναται να

  υποβληθεί στην απαιτούμενη δειγματοληψία για εργα-

  στηριακό έλεγχο. Οι αερολιμένες δύνανται να προβούν

  σωρευτικά και στις δύο ενέργειες που προβλέπονται στο

  προηγούμενο εδάφιο.

  Άρθρο εικοστό ένατο

  Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών

  Υπουργείου Τουρισμού

  1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για χρονι-

  κό διάστημα τριών (3) μηνών αναστέλλονται προσωρινά

  οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ

  της παρ. 6 του άρθρου 4 ν. 3270/2004 (Α’ 187), λόγω των

  έκτακτων ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από τη

  διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

  1. Εάν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής

  συμπληρωθεί ο χρόνος των τριών (3) μηνών από την

  άσκηση προσφυγής εντός του οποίου η Επιτροπή υπο-

  χρεούται να εκδώσει απόφαση, η μη έκδοση απόφασης

  της Επιτροπής δεν θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της

  προσφυγής.

  1. Οι εκκρεμείς προσφυγές επανεξετάζονται κατά προ-

  τεραιότητα μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος

  αναστολής. Για τις προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον

  της Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης της αναστο-

  λής, ο χρόνος των τριών (3) μηνών εντός του οποίου η

  Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση αρχίζει από

  την επομένη ημέρα της λήξης της αναστολής.

  Άρθρο τριακοστό

  Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση

  του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής

  διασποράς του κορωνοϊού

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

  νος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του

  Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που

  δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.5.2020, είναι δυνατή η

  ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των

  πολιτών προς τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε συναφούς

  υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρα-

  τείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.

  1. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή

  του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενι-

  κής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του

  Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες

  λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς

  και η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για

  την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

  Άρθρο τριακοστό πρώτο

  Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

  Η διάταξη του άρθρου 21 της από 11.3.2020 Πράξης

  Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τη-

  λεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και

  περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν

  ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού

  για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για

  την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  1. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και

  απαλλάσσεται από κάθε τέλος.

  1. Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του

  Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής

  Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπε-

  ται η συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παρ. 1

  και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την

  εφαρμογή της παρούσας.»

  Άρθρο τριακοστό δεύτερο

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!