Απόσπαση 16 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ...

Την απόσπαση 16 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), γνωστοποιεί με εγκύ...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2016 για 30 μέλη στην ΑΕΕΠ...

Από το ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-1...

Αποσπάσεις 27 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγώ...

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 27 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών...