ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 57 προσλήψεις σε ΝΠΙΔ

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 40 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Επιπλέον, το υπουργείο εγκρίνει τη σύναψη 17 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές και 19 συμβάσεων μίσθωσης έργου για
χρονικό διάστημα έως ένα  έτος, σε ΝΠΙΔ.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΠΙΔ, ΥΠΕΣ