Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Σαρωνικού

Η Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (∆ίµηνης ∆ιάρκειας), συνολικού αριθµού 2 ατόµων, προς κάλυψη των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της για την καθαριότητα των παραλιών δικαιοδοσίας Α∆ΜΚΕΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ