Προσλήψεις 5 υδρονομέων στο Δ. Λοκρών

Ο ∆ήµος Λοκρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων Υδρονοµέων άρδευσης προς αντιµετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – προς εξασφάλιση της διατεταγµένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διατεταγµένης χρήσεως των αρδευτικών έργων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ