Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Καλυμνίων

Ο Δήμος Καλυμνίων θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΕ Μηχανολόγων –Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών-Μηχανικών

ΤΕ Λογιστών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ