Πρόσληψη υπαλλήλου γραφείο στο Δ. Χανίων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου ΔΕ, για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της ανακοινώνει η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο
Χανίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ