Πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας στη ΔΕΥΑ Ξάνθης

Η ΔEYA Ξάνθης προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ένα  Τεχνικό Ασφαλείας.

Προσόντα:

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- Πολιτικός Μηχανικός.
β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) τμήματος Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ενεργειακής τεχνικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ