Πρόσληψη πτυχιούχου οικονομικών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια
της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η απασχόληση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της θέσης είναι η “Ενίσχυση της Γραμματείας του Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΑ».

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή).
2. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε Διοικητική υποστήριξη
3. Εμπειρία χρήσης εργαλείων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών
4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Εμπειρία στην χρήση του εργαλείου διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών ΠΑΠΥΡΟΣ
 Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα οργάνωσης, εποπτείας, και επίλυσης προβλημάτων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!