Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Χανίων

O δήμος Χανίων ανακοινώνει τη θέση Ειδικού Συνεργάτη σε Θέματα Πολιτισμού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του
ν. 3584/07).
2) Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα του
Πολιτισμού.
4) Να διαθέτουν ειδίκευση στον τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ