Πρόσληψη φιλολόγου στο Δ. Βόρειων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου (ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορικών-
Αρχαιολόγων) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ