Πρόσληψη ενός ατόμου στον Δ. Ρήγα Φεραίου

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 123/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 32/2138/29-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Ενός (1) ατόμου στον χώρο της καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΣ, ΡΗΓΑ, ΑΙΝΟΣ, ΑΤΟΜΟΥ, ΦΕΡΑΙΟΥ