Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Τα κριτήρια και τα μόρια της προκήρυξης

Στον καθορισμό κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) προχώρησε το υπουργείο Υγείας

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ξανθού για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αποτελούμενες από Ιατρικό, Νοσηλευτικό, λοιπό μη Ιατρικό και Διοικητικό Προσωπικό, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και στο Μέρος Δεύτερο της παρούσας.

Συγκεκριμένα κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας και έναν (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κατ’ ανώτατο κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, και εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.

• Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.

• Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

• Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.

• Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).

• Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Το προσωπικό που στελεχώνει τις Τ.ΟΜ.Υ. προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

Για την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα (τηρουμένων των κατά περίπτωση γεωγραφικών περιορισμών και νησιωτικών αναλογιών) πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με τη διάρθρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, ως εξής: α) Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής. β) ΠΕ Νοσηλευτικής. γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών. δ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού. ε) ΤΕ Νοσηλευτικής. στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας. η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών. ι) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:
Α. ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής (πίνακες 1, 2 και 3) Α.1. Υποχρεωτικά Προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. γ) Τίτλος ιατρικής ειδικότητας. δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής. ε) Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου. Α.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα: α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας. γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ Υπηρεσιών Υγείας. ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας. στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας. ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης. η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ. θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής). Β. ΠΕ Νοσηλευτικής (πίνακας 4) Β.1. Υποχρεωτικά Προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ΝοσηλευτήΝοσηλεύτριας. γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας. στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας /Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ

. θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα υποχρεωτικά και μη προσόντα της σχετικής προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα, οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου που θα οριστεί στην προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στην προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον αμέσως προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια και πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αύξοντα αριθμό αίτησης. Εάν κατά τη διαδικασία και το χρόνο συμπλήρωσης της αίτησης δε συμπληρωθούν – επιλεγούν τα κατάλληλα τετραγωνίδια – πεδία, τότε η αίτηση δε λαμβάνεται υπόψη, δεν καταχωρείται και θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η είσοδος στη δικτυακή πύλη υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, μαζί με εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την τελική εξατομικευμένη φόρμα που θα προκύπτει από την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχής τους, η οποία θα αναγράφει τον αύξοντα αριθμό αίτησης που είχε αυτόματα δοθεί, αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή υποβάλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας, στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.), στην οποία ανήκει η Τ.ΟΜ.Υ. πρόσληψης, μετά την κατάταξή τους στους πίνακες προσληπτέων. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν ως ανωτέρω, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία, διαγράφονται από τον πίνακα κατάταξης και καλείται για έλεγχο δικαιολογητικών και πρόσληψη ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης.

Η οικεία της εκάστοτε Τ.ΟΜ.Υ., Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των οριστικών πινάκων προσληπτέων. Επιπλέον, σε περίπτωση οποιασδήποτε ανακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, επισύρονται οι εκ του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, μη δικαιούμενοι οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης λόγω ακυρότητάς της, ο καθ’ ου η καταγγελία υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, μη δικαιούμενος οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν αυτοβούλως πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, ή για οποιοδήποτε λόγο καταγγέλλεται η σύμβασή τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους τυχόν καταρτισθέντες και δημοσιευμένους πίνακες επιλαχόντων, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν, ανά οικεία Δ.Υ.Πε., άλλως επαναλαμβάνεται το ως άνω αναφερόμενο τρίτο έκτακτο στάδιο διαδικασία επιλογής πίνακα ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της θέσης. Με την προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΟΡΙΑ, ΤΟΜΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!