Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία-Προκήρυξη και έντυπο αίτησης

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας του το υπουργείο Παιδείας.
Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι στις 23 Οκτωβρίου 2014

Αναλυτικά το κείμενο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την ανάρτηση της υπ΄ αριθμ. 167762/Γ7/16-10-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:6ΗΜΞ9-ΥΦ4)με θέμα “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Α.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015”. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 118102/Δ1/25-7-2014 Πρόσκληση και περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 148202/Δ2/17-9-2013 Υπουργική Απόφαση, πλην όμως δεν δήλωσαν προτίμηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πρόσληψή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) .

Για την ταχύτερη επεξεργασία τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μπορούν να αποστέλλονται με ταχυμεταφορά (Courier) στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, Γρ. 1093 Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2014

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Δείτε εδώ την αίτηση

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση