Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (05) ατόµων στο ∆ήµο Μήλου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (η ανακτηθείσα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
2. Υπεύθυνη ∆δήλωση (η αναρτηθεί σα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
6. Σχετικά µε την απόδειξη εμπειρίας, όπως δηλώνεται στην αίτηση:

α) στον οικείο φορέα : η εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

β) σε άλλον φορέα : ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει : βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα µμπορούν, εναλλακτικά, αντί
της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Μήλου www.milos.gr.

Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα πρέπει να συµπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι.

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , αποκλειστικά στο email [email protected] από την Τετάρτη 10-02-2021 έως και την Παρασκευή 12-02-2021 .

Δήμο Μήλου

Δήμο Μήλου

Δήμο Μήλου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]