Προσλήψεις 408 ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω ΑΣΕΠ (λίστα)

Σε προσλήψεις 408 ατόμων προχωρούν μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και φορείς του δημοσίου μέσω ανοιχτών προκηρύξεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα:

Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ. Λέσβου, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ιδρύματος, ανακοινώνει την με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Αγία Παρασκευή Λέσβου

9ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα) – με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ. Λέσβου, Τ.Κ. 811 02, Αγία Παρασκευή Λέσβου Β. Αιγαίου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΡΥΟΚΖ7-Ζ9Ζ/document

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την  κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά εννιά (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 6ΥΕ Πυροφύλακες, Αργυρούπολη Αττικής

1ΔΕ Οδηγός Β’ Κατηγορίας, Αργυρούπολη Αττικής

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων Γ’ Κατηγορίας, Αργυρούπολη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 68, Τ.Κ. 164 52, Αργυρούπολη Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2018744 (αρμόδια κ. Κρεντήρα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-05-2019  έως και 24-05-2019,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΑΛΩΡ7-5ΨΡ/document

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 638/Γ’/22-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 Α)ΝΟΚΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11471, ΑΔΑ: ΩΩΣΙ46ΨΖΥ1-Σ48

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοικητικό Δίκαιο»

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11467, ΑΔΑ: 660Σ46ΨΖΥ1-Δ0Θ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ψυχολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

– Τμήμα Νομικής: τηλ.: 25310 39897, (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

-Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: τηλ.: 25310 39462, (ταχ. διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-07-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε.70/3/14613 και τίτλο «Υποέργο (5) ΕΚΠΑ (Πόροι, Υπηρεσίες & Εφαρμογές) της Πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες & Επιστήμες & για την Γλωσσική Έρευνα & Καινοτομία», με κωδικό ΟΠΣ 5002738 , το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  & του οποίου έχει οριστεί Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κ. Διονύσιος Γούτσος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση για το Έργο, συνολικά δύο (2) ατόμων –Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Συνεργάτης Διοικητικής Υποστήριξης με διάρκεια σύμβασης 6,5 μήνες, ΕΚΠΑ/Τμήμα Φιλολογίας/Τομέας Γλωσσολογίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διοικητική Υποστήριξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

1ΠΕ Συνεργάτης Υποψήφιος Διδάκτορας Γλωσσολόγος με διάρκεια σύμβασης 10,5 μήνες, ΕΚΠΑ/Τμήμα Φιλολογίας/Τομέας Γλωσσολογίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εμπλουτισμός αποθετηρίου γλωσσικών πόρων με προφορικά δεδομένα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

3) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία

4) Ιδιότητα υποψηφίου Διδάκτορα Γλωσσολογίας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 042712/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 14613,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-06-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨ7Λ46ΨΖ2Ν-ΜΔΑ/document

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 579/Γ’/15-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11356

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Νευροχειρουργική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 30928, (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, ταχ. δ/νση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΣΧ46ΨΖΥ1-ΕΥΦ/document 

Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη 79 ατόμων

Ο Δήμος Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019, στα σχολεία» και

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2019», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  συνολικά σαράντα εβδομήντα εννέα (79) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019, στα σχολεία» από 21-06-2019 έως 31-07-2019

14ΠΕ Γυμναστές-τριες, Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

14ΠΕ Εικαστικοί, Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

10ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

7ΠΕ Νοσηλευτές-τριες & ελλείψει αυτών ΤΕ  Νοσηλευτές-τριες Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

8ΠΕ Νηπιαγωγοί, Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

7ΠΕ Καθηγητές-τριες Μουσικής & ελλείψει αυτών Καθηγητές-τριες Μουσικής (Απόφοιτοι Ωδείων).

Β) «Αθλητική κατασκήνωση 2019» από 14-06-2019 έως 31-07-2019

14ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής (ανεξαρτήτου ειδικότητας), Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής (ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις μοντέρνων χορών ή εν ελλείψει , με ειδικότητα παραδοσιακών χορών)

2ΠΕ Νοσηλευτές-τριες & ελλείψει αυτών ΤΕ  Νοσηλευτές-τριες & ελλείψει αυτών ΔΕ  Νοσηλευτές-τριες Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής τρια Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής

1ΠΕ Εικαστικός, Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής.

Οι γνώσεις μοντέρνου χορού αποδεικνύονται με πιστοποίηση από αναγνωρισμένη

από το Κράτος Σχολή Χορού.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Χαλανδρίου, Πρωτόκολλο/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2023862, 213 2023865 & 213 2023870 (αρμόδια κ. Κορομάντζου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019  έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΙ0ΩΗΔ-74Ω/document 

Δήμος Κέρκυρας: Πρόσληψη 60 ατόμων

Ο Δήμος Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα της ΠΕ Κέρκυρας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα (60) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 60ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Κέρκυρας Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την  προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κέρκυρας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Αικατερίνης Κοτινά).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26613 62773, 26613 62774 & 26613 62776..

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2019  έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΗ5ΩΕΑ-ΦΞΡ/document

Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 48 ατόμων

Ο Δήμος Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

πυρασφάλειας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 30ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Περιστερίου, Περιστέρι Αττικής

15ΔΕ Οδηγοί, Δ. Περιστερίου, Περιστέρι Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρου), Περιστέρι Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου  (Σύνθετων Σκαπτικών Μηχανημάτων-JCB), Περιστέρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Περιστερίου, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5701106.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-05-2019  έως και 24-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓ08ΩΞ2-07Ο/document

Δήμος Αχαρνών: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές  της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 10ΥΕ Εργάτες Βοηθητικών Εργασιών, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Αχαρνών Αττικής

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Αχαρνών Αττικής

2ΔΕ Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Αχαρνών Αττικής

2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές jcb), Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Αχαρνών Αττικής

    2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές Αρπάγης), Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Αχαρνών Αττικής

2 Οδηγοί Μηχανικού Σάρωθρου, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Αχαρνών Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –υπεύθυνη δήλωση (χορηγούμενη από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αχαρνών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Πρωτόκολλο, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2072420.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-05-2019  (ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/96ΨΝΩΨ8-79Β/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», που εδρεύει στα Χανιά της ΠΕ Χανίων  της Περιφέρειας Κρήτης, για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΠΕ Λογιστικού, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

1ΤΕ Λογιστικού, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

1ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

1ΤΕ Αδελφών Νοσοκόμων, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

3ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμων, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

2ΔΕ Μαγείρων, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

2ΥΕ Βοηθοί Μαγείρων, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης

2ΥΕ Εργατών Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης.

4ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», Διεύθυνση Προσωπικού, Μελιδονίου 27, Τ.Κ. 731 00, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Παντζελιουδάκη Ειρήνης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στo τηλ.: 28210 23360.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2019 έως και 27-05-2019

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο της ΠΕ Ζακύνθου, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 15ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, Κτίριο «ΞΕΝΙΑ», Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Ξένου Διονυσίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και 22-05-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ7ΜΨΟΕ7Μ-0Ψ6/document 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,  για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30-11-2019, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

14 ΠΕ Γεωπόνοι (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λέσβου, Μυτιλήνη Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κου Λαγουτάρη ή κας Μάνου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 48104.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019  έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΩΙ7ΛΩ-Δ4Ξ/document

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, που εδρεύει στην Σπάρτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30-11-2019, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

11 ΠΕ Γεωπόνοι (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας, Σπάρτη Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την  προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Διοικητήριο, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κας Π. Αποστολάκου ή κου Β. Γορανίτη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27313 63321 & 27313 63333.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και 29-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΒΕ7Λ1-049/document

Δήμος Αρτέμιδας-Σπάτων: Πρόσληψη 11 ατόμων

Ο Δήμος Αρτέμιδας-Σπάτων που εδρεύει στα Σπάτα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών: Πολιτικής προστασίας, ειδικότερα Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΔΕ Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (C ), Σπάτα Αττικής

4ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Σπάτα Αττικής

5ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Σπάτα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σπάτων –Αρτέμιδας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2007381 & 213 2007385.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019 έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ1ΕΗΩ1Χ-3ΒΛ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας: Πρόσληψη 9 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας που εδρεύει στη Λαμία της ΠΕ Φθιώτιδας  της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30-09-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και έως την ολοκλήρωσή του, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  και ελλείψει αυτών ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής, στο πεδίο εργασιών του

Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός και ελλείψει αυτών ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός στο πεδίο εργασιών του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)

3ΠΕ Αρχαιολόγοι, στο πεδίο εργασιών του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση

έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους, ή

έργων, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, στο πεδίο εργασιών του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα, στο πεδίο εργασιών του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Κων/νου Καραμανλή & Ζαφείρη, Τ.Κ. 351 33, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. κ. Σταμοκώστα Αναστασίας ή Καλαντζή Ηλία).

Οι υποψήφιοι αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά και ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22310 47628 & 22310 47629.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2019 έως και 24-05-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΝΦΩ4653Π4-ΚΧΜ/document

Δήμος Πάτμου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Πάτμου, που εδρεύει στη Χώρα Πάτμου της ΠΕ Δωδεκανήσου  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 8ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Δ. Πάτμου, Πάτμος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Πάτμου, Χώρα, Τ.Κ. 855 00, Πάτμος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ελισσαίου Ελένης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22473 60306.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019  έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΧΓΩΞΦ-Μ17/document 

Δήμος Νάουσας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα της ΠΕ Ημαθίας  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενόψει της θερινής περιόδου με αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, για τον καθαρισμό και απομάκρυνση της παρακείμενης βλάστησης στους δασικούς δρόμους, τον καθαρισμό δασικών μονοπατιών ώστε να ενισχυθεί η υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας, Δήμος Νάουσας, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νάουσας, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23323 50335.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-05-2019 έως και 24-05-2019,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΙΟΩΚ0-9Η6/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Koρινθίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο της ΠΕ Κορινθίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά επτά (7) ατόμων –Επιστημονικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΠΕ Αρχαιολόγος με 8μηνη σύμβαση, Αρχαία Κόρινθος Κορινθίας Πελοποννήσου

6ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με 4μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου,  Αρχαία Κόρινθος Κορινθίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 200 07, Κόρινθος Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Ιατράκη Μαριάννας).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία στο φαξ: 27410-32650 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: [email protected]  εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27410 31619.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019 έως και 23-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/979Ο4653Π4-ΣΝ6/document

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 4ΠΕ Παιδαγωγοί, ΔΕΠΠΑΘ, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Καθηγητές Ζωγραφικής, ΔΕΠΠΑΘ, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει είτε να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), Δημοτική Ενότητα Θέρμης, Καραολή & Δημητρίου-Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας,

είτε να αποστείλουν τα παραπάνω ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Αιτήσεις με ταχυδρομική αποστολή δεν θα γίνονται δεκτές.

 Πληροφορίες στα τηλ.:  2310 463423 & 2310 461655.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-05-2019 έως και 24-05-2019 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΦΜΟΛ8Γ-ΧΙΔ/document

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,   στο πλαίσιο υλοποίησης  της πράξης: «An OpenAccess Research Infrastructure of Chemical Biology and TargetBased Screening Technologies for Human and Animal Health, Agriculture and the Environment (OPENSCREENGR» με κωδικό ΟΠΣ 5002691, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510045 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως τις 31-12-2020 (ημερομηνία λήξης του έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Χημικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ερευνητική Υποδομή OPENSCREENGR φιλοδοξεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες για έρευνα στον τομέα της σάρωσης συλλογών φυσικών και συνθετικών ουσιών για ανίχνευση και ταυτοποίηση μορίων με εξειδικευμένη βιολογική δράση έναντι επιλεγμένων κυτταρικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων (ΕΚΜΜ) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα συνεισφέρει βιβλιοθήκες συνθετικών μορίων για δοκιμασίες σάρωσης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τo παρακάτω πακέτo εργασίας και παραδοτέα:

ΠΕ 6.5: Προσδιορισμός καθαρότητας συλλεχθέντων χημικών ενώσεων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Προσδιορισμός καθαρότητας των ενώσεων και καταγραφή των αποτελεσμάτων

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

 • Χρήση υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού για τον προσδιορισμό καθαρότητας των χημικών ενώσεων.
 • Σύνταξη αναφορών για τις χημικές ενώσεις των οποίων προσδιορίστηκε η καθαρότητα.

Παραδοτέo:

Π6.5.2: Αναφορές συλλεχθέντων χημικών ενώσεων των οποίων προσδιορίσθηκε η καθαρότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία.

1 ΠΕ Χημικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ερευνητική Υποδομή OPENSCREENGR φιλοδοξεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες για έρευνα στον τομέα της σάρωσης συλλογών φυσικών και συνθετικών ουσιών για ανίχνευση και ταυτοποίηση μορίων με εξειδικευμένη βιολογική δράση έναντι επιλεγμένων κυτταρικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων (ΕΚΜΜ) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα συνεισφέρει βιβλιοθήκες συνθετικών μορίων για δοκιμασίες σάρωσης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τo παρακάτω πακέτo εργασίας και παραδοτέο:

ΠΕ 6.7 : Σύνθεση χημικών ενώσεων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Σύνθεση χημικών ενώσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό της παρούσας χημικής βιβλιοθήκης του κέντρου.
 • Τροποποίηση υπαρχόντων χημικών ενώσεων για τη βελτιστοποίηση των βιολογικών ή φαρμακοχημικών ιδιοτήτων τους.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

 • Σχεδιασμός συνθετικών πορειών για την αποτελεσματική παρασκευή χημικών ενώσεων.
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χημική σύνθεση.
 • Σύνθεση νέων χημικών ενώσεων.
 • Απομόνωση, καθαρισμός και ταυτοποίηση της δομής των χημικών ενώσεων.

Παραδοτέα:

Π6.7.1 : Αναφορά αριθμού και δομών χημικών ενώσεων που συντέθηκαν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία.

2 ΠΕ Χημικοί με μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ερευνητική Υποδομή OPENSCREENGR φιλοδοξεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες για έρευνα στον τομέα της σάρωσης συλλογών φυσικών και συνθετικών ουσιών για ανίχνευση και ταυτοποίηση μορίων με εξειδικευμένη βιολογική δράση έναντι επιλεγμένων κυτταρικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων (ΕΚΜΜ) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα συνεισφέρει βιβλιοθήκες συνθετικών μορίων για δοκιμασίες σάρωσης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τo παρακάτω πακέτo εργασίας και παραδοτέο:

ΠΕ 6.7 : Σύνθεση χημικών ενώσεων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Σύνθεση χημικών ενώσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό της παρούσας χημικής βιβλιοθήκης του κέντρου.
 • Τροποποίηση υπαρχόντων χημικών ενώσεων για τη βελτιστοποίηση των βιολογικών ή φαρμακοχημικών ιδιοτήτων τους.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

 • Σχεδιασμός συνθετικών πορειών για την αποτελεσματική παρασκευή χημικών ενώσεων.
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χημική σύνθεση.
 • Σύνθεση νέων χημικών ενώσεων.
 • Απομόνωση, καθαρισμός και ταυτοποίηση της δομής των χημικών ενώσεων.

Παραδοτέα:

Π6.7.1 : Αναφορά αριθμού και δομών χημικών ενώσεων που συντέθηκαν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία.

1 ΠΕ Χημικός με Διδακτορικό στη Χημεία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ερευνητική Υποδομή OPENSCREENGR φιλοδοξεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες για έρευνα στον τομέα της σάρωσης συλλογών φυσικών και συνθετικών ουσιών για ανίχνευση και ταυτοποίηση μορίων με εξειδικευμένη βιολογική δράση έναντι επιλεγμένων κυτταρικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων (ΕΚΜΜ) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα συνεισφέρει βιβλιοθήκες συνθετικών μορίων για δοκιμασίες σάρωσης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τα παρακάτω πακέτα εργασίας και παραδοτέα:

ΠΕ 6.4: Συλλογή νέων χημικών ενώσεων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Συλλογή και καταγραφή χημικών ενώσεων από τους ήδη υφιστάμενους συνεργάτες του κέντρου.
 • Συλλογή και καταγραφή χημικών ενώσεων από νέους συνεργάτες του κέντρου.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

 • Συλλογή των νέων χημικών ενώσεων από τους συνεργαζόμενους του κέντρου και όσους μεταγενέστερα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 • Καταγραφή των συλλεχθέντων ενώσεων και προσωρινή ταξινόμησή τους με βάση την αλληλοσυμβατότητά τους.
 • Προσωρινή αποθήκευση των συλλεχθέντων ενώσεων σε κατάλληλους χώρους του κέντρου μέχρι την έναρξη διαδικασίας προσδιορισμού της καθαρότητάς τους.
 • Σύνταξη αναφορών συλλεχθέντων ενώσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον αριθμό των ενώσεων που κατατέθηκαν στο κέντρο και την προέλευσή τους.

Παραδοτέα:

Π6.4.2: Αναφορές αριθμού και προέλευσης κατατεθειμένων στο κέντρο νέων χημικών ενώσεων.

ΠΕ 6.5: Προσδιορισμός καθαρότητας συλλεχθέντων χημικών ενώσεων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Προσδιορισμός καθαρότητας των ενώσεων και καταγραφή των αποτελεσμάτων

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

 • Χρήση υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού για τον προσδιορισμό καθαρότητας των χημικών ενώσεων.
 • Σύνταξη αναφορών για τις χημικές ενώσεις των οποίων προσδιορίστηκε η καθαρότητα.

Παραδοτέo:

Π6.5.2: Αναφορές συλλεχθέντων χημικών ενώσεων των οποίων προσδιορίσθηκε η καθαρότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας

-Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου στη Χημεία

-Τουλάχιστον δυο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) Οργανικής Χημείας ή Βιοχημείας ή Αναλυτικής Χημείας ή Βιοοργανικής Χημείας ή Φαρμακευτικής Χημείας.

1 ΠΕ Χημικός με Διδακτορικό στη Χημεία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ερευνητική Υποδομή OPENSCREENGR φιλοδοξεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες για έρευνα στον τομέα της σάρωσης συλλογών φυσικών και συνθετικών ουσιών για ανίχνευση και ταυτοποίηση μορίων με εξειδικευμένη βιολογική δράση έναντι επιλεγμένων κυτταρικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων (ΕΚΜΜ) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα συνεισφέρει βιβλιοθήκες συνθετικών μορίων για δοκιμασίες σάρωσης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τo παρακάτω πακέτo εργασίας και παραδοτέα:

ΠΕ 6.5: Προσδιορισμός καθαρότητας συλλεχθέντων χημικών ενώσεων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Προσδιορισμός καθαρότητας των ενώσεων και καταγραφή των αποτελεσμάτων

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

 • Χρήση υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού για τον προσδιορισμό καθαρότητας των χημικών ενώσεων.
 • Σύνταξη αναφορών για τις χημικές ενώσεις των οποίων προσδιορίστηκε η καθαρότητα.

Παραδοτέo:

Π6.5.2: Αναφορές συλλεχθέντων χημικών ενώσεων των οποίων προσδιορίσθηκε η καθαρότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας

-Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου στη Χημεία

-Τουλάχιστον δυο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) Οργανικής Χημείας ή Βιοχημείας ή Αναλυτικής Χημείας ή Βιοοργανικής Χημείας ή Φαρμακευτικής Χημείας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 997840, ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-06-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4Σ446Ψ8ΧΒ-ΘΧΦ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της ΠΕ Έβρου  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Αλεξανδρούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, Δ. Διδυμοτείχου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Σαμοθράκης, Δ. Σαμοθράκης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μικρής Δοξιπάρας –Ζώνης, Δ. Ορεστιάδας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Εργατών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, Δ. Διδυμοτείχου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Λεωφόρος Μάκρης 44, Τ.Κ. 681 31, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Πολυχρονάκη Ευαγγελίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27410 31619.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-05-2019 έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΛ94653Π4-Ν7Μ/document

Δήμος Πεύκης-Λυκόβρυσης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Πεύκης-Λυκόβρυσης, που εδρεύει στην Πεύκη της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο προστασίας πολιτών και φυσικού  περιβάλλοντος, ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας (Καθαρισμός & Φύλαξη Δασών), Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης/Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 15Α & ρ. Φεραίου 9, Τ.Κ. 151 21, Πεύκη Αττικής.

Πληροφορίες & έντυπα προκηρύξεων και αιτήσεων στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (1ος όροφος).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2019 έως και 24-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΥΓΖΩΛΔ-Ε2Η/document

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.), που εδρεύει στην Απολλωνία Σίφνου της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου [Δ΄ (D) Κατηγορίας –Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] με 6μηνη σύμβαση, ΔΗ.Κ.Ε.Σ., Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου με 5μηνη σύμβαση, ΔΗ.Κ.Ε.Σ., Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Εισπράκτορες Λεωφορείου με 3μηνη σύμβαση, ΔΗ.Κ.Ε.Σ., Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την

προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.), Απολλωνία, Τ.Κ. 843 00, Σίφνος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Σοφίας Κατζηλιέρη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22840 31977.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-05-2019 έως και 24-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ80ΒΟΡΙΘ-Η84/document 

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την  κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΥΕ Εργάτες –τριες Ταφής-Εκταφής, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Εργάτες –τριες Καθαριότητας, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίνου Σοφίας & Σιώτα Ειρήνης Χρυσοβαλάντου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314230 και 2313 314202.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  16-05-2019 έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ν7ΣΩΕΡ-ΚΛΒ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1464/13434/15-05-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη  συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11530, ΦΕΚ 756/Γ’/09-05-2019, ΑΔΑ: 6ΙΥΦ469Β7Θ-ΣΩΙ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σεισμολογία-Τεχνική Σεισμολογία».

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11531, ΦΕΚ 756/Γ’/09-05-2019, ΑΔΑ: 6ΟΚΠ469Β7Θ-ΚΨ6

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεκτονική Γεωλογία-Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων-Γεωδυναμική».

iii)ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11533, ΦΕΚ 756/Γ’/09-05-2019, ΑΔΑ: ΩΞΦΦ469Β7Θ-8ΒΑ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ορυκτοί Πόροι με έμφαση στις Αργύλους και στα Αργυλικά Ορυκτά».

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11534, ΦΕΚ 756/Γ’/09-05-2019, ΑΔΑ: ΩΝΞ9469Β7Θ-2ΧΡ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Επείγουσα Ιατρική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1) Τμήμα Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 & 2610 997590

Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]  & [email protected]

2) Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , Ε-mail: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-07-2019

Ν.Π.Δ.Δ.:  «Κοινωνική  Πολιτική  και  Μουσική  Παιδεία  Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΤΕ Νοσηλευτών, Κοινωνική Υπηρεσία Τρίτης Ηλικίας & Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δ. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης

2ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, Κοινωνική Υπηρεσία Τρίτης Ηλικίας & Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δ. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Γραφείο Προσωπικού, Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Βασιλείας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468, (εσωτ. 17).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-05-2019 έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩ3ΩΟΛΑΒ-8ΝΣ/document 

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 18-06-2019 έως και 31-12-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Οικονομολόγοι, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επιμελητής Διαμερισμάτων, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1 Μεταφραστής (με γνώση της γλώσσας φαρσί), Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Σε περίπτωση απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου ως ΙΔΟΧ, μέσω προγραμμάτων ΚΟΧ κλπ, στη βεβαίωση εργασίας πέραν της ειδικότητας πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται αναλυτικά και το αντικείμενο της εργασίας, ειδάλλως δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης, 1ος όροφος, Γραφείο 102α, Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Γραφείο 326, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019 έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ρ2ΚΩΡ5-ΒΛΑ/document

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που εδρεύει στον Παλαμά της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών Παλαμά και Προαστίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 4ΠΕ Νηπιαγωγοί, Παιδικοί Σταθμοί Παλαμά & Προαστίου, Καρδίτσα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), Γρ. Πατριάρχη Ε’ & Παπάγου, Τ.Κ. 432 00, Παλαμάς Καρδίτσας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Βησσαρίου Βασιλικής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24440 29096.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2019 έως και 24-05-2019,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΡΛΟΛΝΡ-4Ξ3/document 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στο Καρλόβασι της ΠΕ Σάμου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη έκτακτων διδακτικών αναγκών  σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Τμήματος Μαθηματικών, ανακοινώνει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατόχων διδακτορικού διπλώματος στα παρακάτω μαθήματα:

 1)  ΑΝΑΛΥΣΗ

2)  ΑΛΓΕΒΡΑ

3)  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

4)  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

5)  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6)  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

7)  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

8)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

9) ΑΓΓΛΙΚΑ

10) ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

11) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε έντυπη μορφή με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Καρλόβασι, Τ.Κ. 832 00, Σάμος Β. Αιγαίου,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22730 82102 (εργάσιμες ημέρες & ώρες, αρμόδια κ. Αγγελική Βαρσαμή).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΞ4469Β7Λ-ΠΔΝ/document   

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΣ), που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με κωδικό ΟΠΣ «5002532», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου ή χορήγησης υποτροφίας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Μεταδιδάκτορας ερευνητής με ειδίκευση στην αεροφωτογράφιση και τηλεπισκόπηση με 4μηνη σύμβαση, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 11, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο. Η εργασία θα περιλαμβάνει και εργασίες πεδίου και άλλες μετακινήσεις, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 12/10/2017 (απόφ. υπ’αριθ. 362/27-6).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αεροφωτογράφιση οχυρωματικών έργων πρωτοβυζανινής περιόδου στην Κρήτη, παραγωγή ορθοφωτογραφιών και τρισδιάστατων μοντέλων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Διδακτορικό στην Αρχαιολογία Τοπίου ή Πολιτιστική Κληρονομιά

2)Προηγούμενη εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο Φωτογραμμετρία, Αεροφωτογράφιση και Τρισδιάστατη Τεκμηρίωση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων

3)Δημοσιεύσεις στο ως άνω θεματικό αντικείμενο.

1 ΠΕ Μεταπτυχιακός φοιτητής α΄κύκλου με ειδίκευση στη φιλολογία/θεατρολογία με 7μηνη σύμβαση, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 35, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο. Η εργασία θα περιλαμβάνει και εργασίες πεδίου και άλλες μετακινήσεις, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 12/10/2017 (απόφ. υπ’αριθ. 362/27-6).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αρχειακή έρευνα, αποδελτίωση Ημερήσιου και περιοδικού Τύπου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)

2) Τέσσερα (τουλάχιστον) προπτυχιακά Μαθήματα στον Τομέα Θεάτρου

3) Εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Α΄ κύκλου στην Θεατρολογία

4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

5) Καλή γνώση δεύτερης γλώσσας

6)Ψηφιακές δεξιότητες (ECDL)

1 ΠΕ Υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ιστορίας με 12μηνη σύμβαση, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 43, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο. Η εργασία θα περιλαμβάνει και εργασίες πεδίου και άλλες μετακινήσεις, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 12/10/2017 (απόφ. υπ’αριθ. 362/27-6).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) ή τμήματος Οικονομικών Σπουδών

2) Δίπλωμα μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)

3) Εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία (σε ελληνικό ΑΕΙ)

4) Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, επιπέδου κατ’ ελάχιστον Β2

5) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

6) Ερευνητική εμπειρία στην έρευνα, αποδελτίωση, ευρετηρίαση αρχειακού υλικού και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης) μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη:

«Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

 Πληροφορίες στο τηλ. 28310 56627 (κ. Γεωργία Παπαδάκη) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] & για ειδικότερες πληροφορίες στον υπεύθυνο των ερευνητικών δράσεων Δρ. Μαρίνο Σαρηγιάννη ([email protected])

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2Ψ3469ΗΚΥ-ΕΡΤ/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της ΠΕ Κέρκυρας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Οικοδομικές Εργασίες, Οζιά Παξών Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 31, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 48310.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2019 έως και 24-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/60794653Π4-ΝΨ7/document

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11025/19/ΓΠ/10-05-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

(ΦΕΚ 725/Γ’/03-05-2019), ΑΔΑ: ΩΚ88469Β7Ξ-3ΕΜ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 11465

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, για την κρίση, δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 684272, fax: 2410 610803, (αρμόδια κ. Κων. Αστάρα), (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, Γραμματεία, Περ. Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 411 00, Λάρισα Θεσσαλίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-07-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 15861/08-05-2019, ΦΕΚ (744/Γ’/07-05-2019) Περίληψη Προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση Τακτικού ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΊΔΡΥΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ)

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 11408, (Αναλυτική Προκήρυξη: Α.Π. 15858/08-05-2019),

(ΑΔΑ: Ψ73Η46914Γ-Ρ4Π)

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού πρώτα εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ») με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/Β΄/31-01-2017), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26210 20890 (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, ταχ. διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας Δ. Ελλάδας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-05-2019 έως και 20-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67ΛΗ46914Γ-4Ν0/document 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20193417/14-05-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11517, ΑΔΑ: ΩΙ8Ψ469Β7Τ-ΟΝΘ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μετάδοση και Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου» με περιγραφή αντικειμένου: «Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου, ανάλυση εικόνας, ήχου και πολυμεσικής πληροφορίας, επεξεργασία και μετάδοση βίντεο και πολυμεσικές υπηρεσίες με έμφαση στην ηλεκτρονική υγεία, ανάλυση βιοϊατρικών εικόνων και σημάτων». 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4142752,(Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΩΟ469Β7Τ-ZN7/document

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΕΠ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!