Προσλήψεις 4 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Αμυνταίου

Το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισµού του ∆ήµου Αµυνταίου ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Αµυνταίου, για την περίοδο 2019- 2020 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα προσλάβει ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) καθηγητές/
τριες Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε ωριαία αποζηµίωση ως εξής:

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
1. Αίτηση (Χορηγείτε από τον Φορέα)
2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Κριτήρια Επιλογής
(Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους – ΦΕΚ1774/ τ.Β΄/17-06-2016, άρθρο 9).
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα.
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν
προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι.,
λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή
επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες.
∆ιδακτορικό: 1 µονάδα.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.
Εµπειρία
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους εξήντα (60) µήνες.
Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες.
Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής:
αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120.
Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).
Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε πενήντα (0,3) µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις
παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα
όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από
το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα).

Τόπος –Προθεσµία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 26/02/2020, έως και τις 09/03/2020, (εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αµυνταίου (4ος Όροφος του ∆ηµαρχείου Αµυνταίου). Πληροφορίες
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο τηλ. 2386350165.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστηµα του φορέα, στο κατάστηµα του δήµου Αµυνταίου, στα ΚΕΠ του ∆ήµου Αµυνταίου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµυνταίου (www.amyntaio.gr – (Πρόσφατες Ανακοινώσεις)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]