προσλήψεις-4-ατόμων-στο-δήμο-τεμπών-387200
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 13:23

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Τεμπών

Ο Δήμαρχος Τεμπών θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότητες: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.

3584/07 (δίνετε από την υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο γραφείο ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953- 50410) αυτοπροσώπως ,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε με e-mail ([email protected]) και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Δήμητρα Παπαδημητρίου κατά τις ώρες 10:00π.μ-13:00μ.μ., μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου δηλαδή από 30/3/2020 έως και 31/3/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ