προσλήψεις-19-ατόμων-στην-περιφέρεια-θε-760191
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 10:02

Προσλήψεις 19 ατόμων στην περιφέρεια Θεσσαλίας

H Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 19 ατόμων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, διάρκειας τεσσάρων (4)

μηνών κατ’ ανώτατο όριο, για κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ