Προσλήψεις 12 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Κρωπίας

Το ΝΠ∆∆ ΄΄ΣΦΗΤΤΟΣ΄΄ του ∆ήµου Κρωπίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε 2µηνη πρόσληψη κατεπειγουσών αναγκών για τη κάλυψη των ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων και των διαφόρων προγραµµάτων άθλησης των δηµοτών.

Α. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1. Αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η Προϋπηρεσία στα Προγράµµατα, η Επιµόρφωση µέσω Σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλου Πτυχίου, µεταπτυχιακού τίτλου ή Ειδικότητας κλπ.
3. ∆ικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σηµείωµα.
4. ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άντρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την Υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα. Ότι δεν τελεί υπό
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.
6. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, Ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικού τίτλου ή ισοτίµου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισµένου στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης και της πράξης αναγνώρισης.
7. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητάς τους.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν Προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του Κύριου Φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Μισθολογικές Καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταµείων) ή Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία Φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας .

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κρωπίας, έναντι των υπολοίπων υποψηφίων και ανεξαρτήτως των προσόντων αυτών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Θάσου Χάλκης και Αρκαδίας, Τ.Κ. 19441, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο στον αρµόδια υπάλληλο κα. Θεοχάρη Ευαγγελία , τηλ. 210 6022377 ), κατά τις ώρες 08:30 έως 14:00, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας, δηλαδή έως και τη Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!