προσλήψεις-12-ατόμων-στο-δήμο-πύργου-499566
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 16:32

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για

χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, και λόγω κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής

Προστασίας και Υγείας.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: [email protected] ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ. 27 131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών και έως 21/4/2020 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλ. 26213-62611, 655 και 656 (Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ