Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για θέση ευθύνη στο υπ. Οικονομικών

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

1.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

3.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

4.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 24-5-2018 έως και την Τρίτη 29-5-2018 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ