έκτακτες-προσλήψεις-στο-υπουργείο-να-387274
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.06.2023 | 11:07

Έκτακτες προσλήψεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας (ΦΕΚ)

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, ως έκτακτο ναυτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στους Πλοηγικούς Σταθμούς της χώρας για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Η πρόσληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού του άρθρου 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας».

Ειδικότερα:

Α. Γενικά προσόντα και κωλύματα

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.

β) Για τους πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της

ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α’ 242).

2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και 239 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261).

β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτά που τους αφορά.

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον= τριών μηνών.δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα αδικήματα της περ. γ’.

ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους. στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.