Δημόσιο: «Ανοιχτές» 569 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων

Τις 569 θέσεις που είναι ανοιχτές για προσλήψεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr

Συνοπτικά:

ΤΕΙ Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και υποστήριξης της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ακαδ. Έτους 2017-2018» με κωδικό ΕΛΚΕ 5300.5304 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευθύμιο Προβίδα ανακοινώνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μίας (1) Θέσης Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα με αντικείμενο τη Διοικητική Υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

 • Διοικητική Υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (έδρα Λάρισα).
 • Απασχόλησή του στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους Φορείς Υποδοχής – Επιχειρήσεις, Φοιτητές και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους Μέλη ΔΕΠ
 • Οργάνωση διαδικασιών και δράσεων δημοσιότητας
 • Τήρηση αρχείου έντυπου & ηλεκτρονικού
 • Προγραμματισμός και οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για την έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Διοικητικού- Οικονομικού κλάδου ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
 2. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ (3 βασικές ενότητες word, excel, internet)

Αρ. Προκήρυξης: 1661/29-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΝ046914Κ-25Τ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρότασης, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ , ΤΚ 41110

(Περιφερειακή οδός Λαρίσης Τρικάλων )

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 1661/29-05-18

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Για το εμπρόθεσμο της πρότασης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ή ΚΑΤΑΠΕΙΓΟΝ/EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά. Οι φάκελοι δεν επιστρέφονται.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (09.00 –14.00) στον κ. Κων/νο Μπόλη (τηλ 2410-684749).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (στη διεύθυνση http://www.teilar.gr/prokirixeis.php ), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

20

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97)

Αρ. Προκήρυξης: 3733 (ΑΔΑ: ΨΟΞΣΩΨΚ-ΛΚΨ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

(Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234-350305) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου Κων/νος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και 08/06/2018

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαχείριση νομικών θεμάτων στατιστικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, με έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων συμμόρφωση συστημάτων με τον Κανονισμό GDPR), για τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης στοιχείων των δράσεων παρακολούθησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/ΟΧ/MNTR0103

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12 μήνες

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ Νομικών Επιστημών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Αρ. Προκήρυξης: 746 (ΑΔΑ: Ω3ΗΦ469ΗΕΠ-ΛΨΨ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία: α. το βιογραφικό σημείωμα και β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/α είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  12 Ιουνίου 2018

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την κα Δ. Τριανταφυλλίδου, τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο registry@ekt.gr  με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «LUPUSCARE: Precision care in Systemic autoimmunity: an integrated multi-tissue/level approach for Systemic LUPUS Erythematosus (SLE)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δ. Μπούμπα προκηρύσσει μία (1) θέση νοσηλευτή – εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με χρόνια αυτοάνοσα, φλεγμονώδη, ρευματικά νοσήματα
 • Συλλογή και καταγραφή βιολογικών δειγμάτων
 • Συμμετοχή σε κλινικο-εργαστηριακές μελέτες της κλινικής
 • Εισαγωγή δεδομένων ασθενών (κλινικο-εργαστηριακά) σε βάση δεδομένων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕ Κατηγορίας
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη φροντίδα ασθενών με χρόνια αυτοάνοσα, φλεγμονώδη, ρευματικά νοσήματα
 • Εμπειρία συμμετοχής σε κλινικές μελέτες
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης υπολογιστικών συστημάτων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία σχετική με καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

 Αρ. Προκήρυξης: 1958/29-5-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΞΥ4694Φ7-ΓΘΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισυνάψουν/καταθέσουν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:

Α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)» ή

Β) να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του Ιδρύματος

Γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι και τις 12/06/2018

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και κωδικό MIS 5002462 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών(ΙΜΕΤ).

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της θέσης με τον αντίστοιχο κωδικό της. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 33/2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Διοικητικού ΠΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επικύρωση της υποδομής ΟΔΥΣΣΕΑΣ με έμφαση στην εκτίμηση των καλών πρακτικών από τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και στην οργάνωση των σχετικών δράσεων εξωστρέφειας. Υποστήριξη και διαχείριση των επιμέρους διαδικασιών του έργου σε καθημερινή βάση για την αποτελεσματική οργάνωσή του.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται τα γραφεία του ΕΚΕΤΑ, στην οδό Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στο αντικείμενο της υλοποίησης οριζόντιων δράσεων (ανάπτυξη σχεδίου δράσεων και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οργάνωση συνεδρίων κλπ.)
 4. Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Αρ. Προκήρυξης: 33/18 – 9196 (ΑΔΑ: ΩΔΚΖ469ΗΡ8-ΒΒ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Αιγιαλείας 52- 3 ος Όροφος 151 25, Μαρούσι, Αθήνα

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 33/2018» (όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω). Και να φέρουν τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας – ΒΙΟΜΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014- 2020″, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 636Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: · Συλλογή στοιχείων σχετικά με τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των παραγόμενων οικιακών βιοαποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. · Δειγματοληπτικός έλεγχος, προτεινόμενα πρωτόκολλα απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής βιοαποβλήτων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. · Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού συλλογής αποβλήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. · Προετοιμασία και συγγραφή του Παραδοτέου 3.2.1: Τεχνική έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην περιοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Ελλάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σε περιοχή συναφή με τον βασικό τίτλο σπουδών.
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 4. Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά έργα σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 5. Εμπειρία σε χαρακτηρισμό και εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις αποβλήτων.

Αρ. Προκήρυξης: 636Ε – 4756 (ΑΔΑ: ΩΖΗΔ469ΗΡ8-ΗΘ7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 6 ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4756/29.05.2018 για το έργο «ΒΙΟΜΑ» Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την 14η Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498182/181 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr/karabaj@cperi.certh.gr  (κ. Χ. Καραστογιαννίδου / κος A. I. Καράμπελας).

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού_Eφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/9/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με ειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Δύο (2) θέσεις

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δ.Κ. Σπερχειάδας Δ. Μακρακώμης

Αρ. Προκήρυξης: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/ΤΔΟΥ/254413/182020/2392/835

(ΑΔΑ: 7ΑΘΛ4653Π4-ΣΓ4)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κων/νου Καραμανλή & Ζαφείρη 1 Τ.Κ. 35132 Λαμία,

απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

υπόψιν κ. Καλαντζή Ηλία ή κ. Σταμοκώστα Αναστασία (τηλ. επικοινωνίας: 22310-47628), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων: Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού.

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα: – Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. – Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, σε έργα αναστήλωσης ή αποκατάστασης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως 7.6.2018 (9:00 μέχρι 14:00).

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 561/17-5-18 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αρ. Προκήρυξης: 1718020516/7-3-18/27-2-18 (ΑΔΑ: Ω1ΘΩ46ΨΖ2Ν-2ΡΜ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσολογία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024635/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: ΩΝ4Δ6ΨΖ2Ν-Ο3Ξ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική θεραπεία»

Αρ. Προκήρυξης: 171802596/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: 7ΜΨΤ46ΨΖ2Ν-Α99)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία – Κλινική Νευροανοσολογία»

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024601/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: 6Ψ1746ΨΖ2Ν-Σ6Μ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική -Εντατική θεραπεία»

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718020586/7-3-18/2-3-18 (ΑΔΑ: 6ΩΟΘ46ΨΖ2Ν-ΙΡ3)

–              Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική»

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718020304/6-3-18/7-2-18 (ΑΔΑ: 7ΜΓΑ46ΨΖ2Ν-ΡΣΤ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δερματοφαρμακολογία-Κοσμητολογία»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για τη κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι τις 25-07-2018

Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των τμημάτων.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 562/17-5-18 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024641/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: ΨΔΧΔ46ΨΖ2Ν-ΧΘΓ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

Αρ. Προκήρυξης: 1718024650/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: ΨΓΕΩ46ΨΖ2Ν-ΧΝ9)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική»

 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024602/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: 6ΞΘ946ΨΖ2Ν-ΠΨ8)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024633/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: 6ΨΘΑ46ΨΖ2Ν-Ι2Ξ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική θεραπεία»

Αρ. Προκήρυξης: 1718024638/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΨΖ2Ν-ΙΦΓ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024640/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: ΩΤΜΙ46ΨΖ2Ν-2ΙΛ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία»

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για τη κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι τις 25-07-2018

Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες της Ιατρικής Σχολής. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 550/15-5-18 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024597/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: ΩΚΩΤ46ΨΖ2Ν-9ΝΠ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024598/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: ΩΥΩΖ46ΨΖ2Ν-ΕΓΘ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία»

Αρ. Προκήρυξης: 1718024654/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΘ46ΨΖ2Ν-ΩΝΛ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Νευροακτινολογία»

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024647/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΛ46ΨΖ2Ν-ΑΙΙ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ηπατολογία»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για τη κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι τις 25-07-2018

Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες της Ιατρικής Σχολής. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 584/23-5-18 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024634/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: ΩΚ7Ξ46ΨΖ2Ν-ΡΦΡ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ευρωπαϊκή Πολιτική» 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024646/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: 6ΧΚΕ46ΨΖ2Ν-Τ7Σ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία»

Αρ. Προκήρυξης: 1718024645/18-4-18/16-4-18 (ΑΔΑ: 6ΘΙΘ46ΨΖ2Ν-ΚΙΞ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Φυσιολογία» 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024599/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: 6ΟΛΩ46ΨΖ2Ν-ΚΜΔ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Νευροψυχολογία»

Αρ. Προκήρυξης: 1718024600/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: ΩΟΤΔ46ΨΖ2Ν-Ε5Γ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Νευροψυχολογία»

Αρ. Προκήρυξης: 1718024605/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: 604346ΨΖ2Ν-ΗΡΨ)

–              Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718024605/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: 6ΑΗΟ46ΨΖ2Ν-Π96)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για τη κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι τις 25-07-2018

Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των τμημάτων.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Πετρούπολης: Πρόσληψη 34 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πετρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.), που εδρεύει στην Πετρούπολη της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, , για κατεπείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων (αθλητικό camp) και καλοκαιρινών παιδότοπων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων – Γυμναστών- Εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

13ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Γυμναστών (αθλητικό camp) με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 27-07-2018, Πετρούπολη Αττικής

1ΠΕ Ψυχολόγος  με ειδικότητα  αθλητικό camp με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 27-07-2018, Πετρούπολη Αττικής

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Γυμναστές (καλοκαιρινοί παιδότοποι) με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 20-07-2018, Πετρούπολη Αττικής

3ΠΕ Θεατρολόγοι με πτυχίο Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Σχολής ή αποδεικτικό εμψυχωτή σε προγράμματα για παιδιά με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 20-07-2018, Πετρούπολη Αττικής

7ΠΕ Εκπαιδευτικοί με πτυχίο Εκπαιδευτικών ΑΕΙ με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 20-07-2018, Πετρούπολη Αττικής

3ΠΕ Εικαστικών Τεχνών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Δ.Ε. με αποδεικτικό συμμετοχής σε προγράμματα για παιδιά με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 20-07-2018, Πετρούπολη Αττικής

3Μουσικοί με πτυχίο Μουσικής Αναγνωρισμένων Ωδείων ή αποδεικτικό συμμετοχής σε προγράμματα για παιδιά με χρονική διάρκεια από 18-06-2018 έως και 20-07-2018, Πετρούπολη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πετρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.), Δωδεκανήσου 78 & Κρήτης, Τ.Κ. 132 31, Πετρούπολη Αττικής, (υπόψη κ.κ. Καρεκλά Αικατερίνης ή Ζηνέλλη Γεώργιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5066955.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-05-2018 έως και 06-06-2018, (12.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

 Δήμος Ύδρας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Ύδρας,  που εδρεύει στην Ύδρα της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Ύδρας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ύδρας, Τ.Κ. 180 40, Ύδρα Αττικής, (υπόψη κ. Δηλαβέρη Σταματίνας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22983 20203.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-05-2018 έως και 05-06-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞΣΟΩΗΞ-8Ε1/document

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. : Πρόσληψη 70 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Καρδιάς που εδρεύει στο 14ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, εβδομήντα (70) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Φορτωτής), ΑΗΣ Καρδιάς, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

56ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων, ΑΗΣ Καρδιάς, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

10ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων (με καδοτροχό), ΑΗΣ Καρδιάς, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού), ΑΗΣ Καρδιάς, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Οδηγοί , Μηχανοδηγοί-Χειριστές (Οδηγοί αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),

ΑΗΣ Καρδιάς, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας.

Για όλες τις θέσεις και κωδικούς:

 • Προηγούνται οι Δημότες των Τ.Κ. από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΗΣ Καρδιάς, Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη (Α’ Βαθμός Εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων Τ.Κ. της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη (Σιδερών και Λιβερών) (Β’ Βαθμός Εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δ.Ε. :

(Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Ελλησπόντου & Αγίας Παρασκευής (Γ’ Βαθμός Εντοπιότητας)

 • Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων Δ.Ε. των Δήμων του Ν. Κοζάνης (Δ’ Βαθμός Εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε’ Βαθμός Εντοπιότητας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΕΗ/ΑΗΣ Καρδιάς, 14ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Τ.Θ. 17, Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Στάμου Βαΐας ή Τιγκλιανίδου Ελισσάβετ ή Καραγιαννάκη Ελένης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24610 55582 & 24610 55276 αντίστοιχα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-05-2018 έως και 05-06-2018

Δήμος Αγίου Νικολάου: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου,  που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ(C ) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου], Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Χειριστής JCB), Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

20ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Προσωπικού, Περιφερειακή Οδός Αγίου Νικολάου-Ελούντας περ. Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης,

(υπόψη κ.κ. Αικ. Ανδρουλάκη ή Μ. Μαυρικάκη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28410 89907 και 28410 89908).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-05-2018 έως και 08-06-2018

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 130 ατόμων

Ο Δήμος Αθηναίων,  που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου (Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Ιατροί Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γ. Ιατρικής ή Ορθοπαιδικής), εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας & εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατροί άνευ ειδικότητας, με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

4ΠΕ Νοσηλευτές-τριες εν ελλείψει αυτών ΤΕ Νοσηλευτές-τριες  & εν ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτές-τριες με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

2ΠΕ Γυμναστές-τριες με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 18-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

1ΠΕ Ψυχολόγος με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

3ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

1ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

2ΔΕ Ναυαγοσώστες-τριες με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 23-08-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

4ΔΕ Μαγείρων με διάρκεια σύμβασης (21-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

2ΔΕ Οδηγοί με Άδεια Ταχογράφου με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

107ΥΕ Εργάτες-τριες (Γ. Καθηκόντων) με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου)και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5277450 (κ. Γιαννέλης), 210 5277452( κ. Κοτελίδας & Καραχάλιου) και 210 5277480 (κ.κ. Σακελλαρίου, Γιαννίκου, Μανιατάκου), 210 5277482 (κ.κ. Δουμάζου & Σούφλας) & 210 5277484 (κ.κ. Μούτσελος & Μακρή).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει

μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-05-2018 έως  και 11-06-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16584/23-05-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, μελών ΔΕΠ για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στη συμβουλευτική με οικογένεια».

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Ψυχική Υγεία».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 16571/23-05-2018), (ΑΔΑ: ΩΨΜΑ46914Γ-ΡΓΚ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: [ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1)ΑΡΡ 6336, 2) ΑΡΡ 6338].

          Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

          Τηλ.: 2610 369125. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2018 έως και 05-07-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16582/23-05-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στις Θαλάσσιες Ροές και στις Ροές σε Ανοικτούς Αγωγούς».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 16573/23-05-2018), (ΑΔΑ: 730Ν46914Γ-ΑΗΥ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 6329)

           Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

           Τηλ.: 2610 369279.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2018 έως και 05-07-2018

Δήμος Αγράφων: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Αγράφων, που εδρεύει στο Κερασοχώρι της Π.Ε. Ευρυτανίας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10ΥΕ Εργατών, Κερασοχώρι  Αγράφων Δ. Ευρυτανίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγράφων, Κερασοχώρι, Τ.Κ. 360 71, Άγραφα Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22373 51126, 22373 51300 και 22373 51320,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  30-05-2018 έως και 08-06-2018

Δήμος Ελασσόνας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα της Π.Ε. Λάρισας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9ΥΕ Εργατών Πρασίνου, Ελασσόνα Λάρισας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ελασσόνας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 402 00, Ελασσόνα Λάρισας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Χρ. Κατσιούλη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24933 50219 και 24933 50240.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  30-05-2018 έως και 05-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Λευκάδας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Λευκάδας, που εδρεύει στη Λευκάδα της Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων ως Υδρονομείς Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Υδονομείς Άρδευσης, Δ.Ε. Ελλομένου Λευκάδας

2ΥΕ Υδρονομείς Άρδευσης, Δ.Ε. Απολλωνίων Λευκάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Λευκάδας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, Τ.Κ. 311 00, Λευκάδα Ιονίων Νήσων,

(υπόψη κ.κ. Φερεντίνου Βασιλικής και Μάλφα Γερασίμου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26453 60513 και  26453 60506.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  30-05-2018 έως και 08-06-2018

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου: Πρόσληψη 18 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε), που εδρεύει στον Εύοσμο  της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των τμημάτων θερινής φύλαξης παιδιών  θερινής φύλαξης Παιδιών – Νηπίων, που: α) στη σχολική περίοδο 2018-2019 θα εισαχθούν στο Δημοτικό Σχολείο, β) είναι μαθητές του Δημοτικού και γ) στη σχολική περίοδο 2017-2018 αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 3 μηνών (20-06-2018 έως και 10-09-2018), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων ως  ωρομίσθιοι, με και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

18ΠΕ (60-70)Παιδαγωγικού (Νηπιαγωγοί-Δάσκαλοι), Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε), Πρώην Δημαρχείου Ελευθερίου Κορδελιού, 3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 56, Τ.Κ. 562 24, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 767659, (09.30π.μ.-13.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-05-2018 έως και 06-06-2018 (09.30π.μ. 13.00μ.μ.)

Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων ως Υδρονομείς Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΥΕ Φύλακες Πυροπροστασίας Υμηττού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ζωγράφου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Νο 10, Γ. Ζωγράφου 10, Τ.Κ. 157 72, Ζωγράφου Αττικής, (υπόψη κ. Ευδοξίας Νεονάκη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2024171, 213 2024151 & 213 2024184.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2018 έως και 11-06-2018

Δήμος Λοκρών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας, λόγω των υποχρεώσεων που

απορρέουν από τη νομοθεσία για τις παραλίες με την ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ και την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως Ναυαγοσώστες και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστες, Δ. Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

Α΄) ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Β’) ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β)Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 45 ετών (ΠΔ 23/2000).

2) Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3)Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Λοκρών, Γραφείο Προσωπικού, Πλ. Δημαρχείου, Τ.Κ. 352 00, Αταλάντη Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22330 22374 και 22330 50338.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-05-2018 έως και 05-06-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου» (Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου), που εδρεύει στην Τήνο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας 7,5 μηνών (16-06-2018 έως και 31-01-2019), συνολικά επτά (7) ατόμων ως Ναυαγοσώστες και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Επιμελητής-τρια, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών

6 Εργάτες-τριες Καθαριότητας, εκ των οποίων θα προσληφθούν τρεις (3) τουλάχιστον εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας), για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων & αλσών κ.λπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

Α.-Οι υποψήφιοι πρέπει:

1) Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α)

2) Να είναι 18 – 65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1953 μέχρι 2000

3)Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

4)Να είναι υγιείς.

Β) Βασικά Προσόντα

1) Για την κατηγορία επιμελητών – τριών, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2) Για την κατηγορία εργατών – τριών καθαριότητας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση υποψηφιότητας (το ειδικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιο Ιερό  Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου», Τ.Κ. 842 00, Τήνος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Κρυσταλίας Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22830 22256 & 22830 29086.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2018 έως και 11-06-2018

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος: Πρόσληψη Προσωπικού

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των οποίων ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 18-06-2018 έως και 25-06-2018 ηλεκτρονικά την  αίτηση-υπεύθυνης δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:  www.fireservice.gr 

Ακολούθως, εκτυπώνουν εις διπλούν το σχετικό αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά.

Κατόπιν, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από τις 19-06-2018 έως και τις 26-06-2018 (08.00π.μ.-16.00μ.μ.) (μαζί και το Σαββατοκύριακο) στις Έδρες των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους  εκτός των υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Νησιών, πλην της Κρήτης οι οποίοι δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε ΔΙ.Π.Υ.Ν. και να δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, για την μέτρηση του αναστήματός τους, για να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά, κατά την προκήρυξη και να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr και στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-06-2018 έως και 25-06-2018 (υποβολή εις διπλούν αποδεικτικού ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης) και από 19-06-2018 έως και 26-06-2018 (υποβολή δικαιολογητικών).

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας:  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες Πολίτες ή Ομογενείς Β. Ηπείρου, Κύπρου και Τουρκίας, υποψήφιοι των Ημερήσιων Γ. Λυκείων των Νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 & συμμετέχουν το τρέχον σχολικό έτος στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως εξής:

Α) ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ –ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

4Επιτυχόντες το 2017

Β) ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ –ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

1Επιτυχών το 2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Δικαίωμα διεκδίκησης  των καθ’ υπέρβαση προκηρυχθεισών θέσεων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες Πολίτες ή Ομογενείς Β. Ηπείρου, Κύπρου και Τουρκίας, υποψήφιοι των Ημερήσιων Γ. Λυκείων των Νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 & συμμετέχουν το τρέχον σχολικό έτος στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με το σύστημα του άρθρου 39, παρ. 33 του Ν.4186/2013(ΦΕΚ193/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (χωρίς εξετάσεις -10%-υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου ΓΕΛ 2017). Οι Ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια με την κατάταξή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Όσοι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν ήδη αίτηση συμμετοχής δεν θα υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Οι υπόλοιποι θα υποβάλουν αίτηση έως και 06-06-2018 (ώρα 15.00μ.μ.).

Ν.Π.I.Δ. «Kέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων»: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της  της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του, ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη  με σύμβαση εργασίας  (με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες τους), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α)ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

1Ψυχίατρος με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥΧΤ-ΗΠ, Ιωάννινα Ηπείρου

1Ψυχολόγος με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥΧ-ΗΠ, Ιωάννινα Ηπείρου

Β) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

για την λειτουργία της μονάδας «Παρέμβαση στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων για παροχή συμβουλευτικής σε εξαρτημένους πρόσφυγες και των οικογενειών τους καθώς και ανάπτυξη δράσεων πρόληψης αναφορικά με τις εξαρτήσεις».

1ΠΕ Ψυχίατρος με σύμβαση 10μηνης διάρκειας, ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥΧΤ-ΜΟS, Αθήνα Αττικής

2ΔΕ Ειδικοί Θεραπευτές με σύμβαση 10μηνης διάρκειας, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΘΕ-ΜΟS, Αθήνα Αττικής

Γ)ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών»

1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός με σύμβαση 20μηνης διάρκειας, ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛ-ΕΞΕ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΗΠ), Σορβόλου 24, Τ.Κ. 116 36, Μέτς, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.kethea.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-06-2018 έως και 13-06-2018

Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»: Πρόσληψη 63 ατόμων

Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Παναγία της Π.Ε. Θάσου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 101), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 102), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

2ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 103), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

2ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 104), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

2ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 105), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 106), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 107), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής, (ΚΩΔΙΚΟΣ 108), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ

1ΔΕ Υπάλληλος Σούπερ-Μάρκετ, (ΚΩΔΙΚΟΣ 109), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Υπάλληλος Σούπερ-Μάρκετ, (ΚΩΔΙΚΟΣ 110), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Υπάλληλος Σούπερ-Μάρκετ, (ΚΩΔΙΚΟΣ 111), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

4ΔΕ Υπάλληλοι Μπαρ, (ΚΩΔΙΚΟΣ 112), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

2ΔΕ Υπάλληλοι Μπαρ, (ΚΩΔΙΚΟΣ 113), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Ναυαγοσώστης-τρια, (ΚΩΔΙΚΟΣ 114), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Ναυαγοσώστης-τρια, (ΚΩΔΙΚΟΣ 115), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

1ΔΕ Νοσοκόμος-α, (ΚΩΔΙΚΟΣ 116), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Νυχτοφύλακας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 117), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Νυχτοφύλακας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 118), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

1ΔΕ Νυχτοφύλακας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 119), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ

1ΔΕ Νυχτοφύλακας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 120), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

1ΔΕ Νυχτοφύλακας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 121), 3μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΣ

2ΥΕ Εργατών-τριών Γ. Καθηκόντων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 122), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

2ΥΕ Εργατών-τριών Γ. Καθηκόντων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 123), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ

1ΥΕ Εργατών-τριών Γ. Καθηκόντων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 124), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ

1ΥΕ Εργατών-τριών Γ. Καθηκόντων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 125), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

2ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 126), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 127), 5μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ κ.λ.π.)

2ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 128), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας, ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

4ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 129), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας,  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

5ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 130), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας,  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ κ.λ.π.)

5ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 131), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας,  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

5ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 132), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας,  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ κ.λ.π.)

3ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 133), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας,  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 134), 4μηνη σύμβαση, Τ.Κ. Παναγίας Θάσου Καβάλας,  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ κ.λ.π.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ. 640 04, Παναγία Θάσου Αν. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Καλούδη Αναστασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25930 61207.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-06-2018 έως και 11-06-2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. : Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Μηχανικοί (Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων), Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε., Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής, 2ος όροφος, Γραφείο 204, Χαλκοκονδύλη 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Κουμπαρούλη Βασιλικής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5292698.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2018 έως και 11-06-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης:  Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας  Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β’, Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

3ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Ζωγραφικής, Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα (Αναστηλωτικές Εργασίες), Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Τμήμα της Γραμματείας της Εφορείας, Μαρίας Κάλλας 21Α (Πρώην Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου), Τ.Κ. 546 46, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαϊκούση Τριάνθης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 801402.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-05-2018 έως και 06-06-2018

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού,  που εδρεύει στο Ψυχικό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών), Ψυχικό Αττικής

7ΥΕ Εργάτες Πρασίνου, Ψυχικό Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Φιλοθέης-Ψυχικού, Πρωτόκολλο, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2014722 και 213 2014737

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-05-2018 έως και 08-06-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Σαρωνικού: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Σαρωνικού,  που εδρεύει στα Καλύβια Θορικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου (για το διάστημα μέχρι τη λήξη της), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας-Πυροπροστασίας, Δ. Σαρωνικού Ανατ. Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Σαρωνικού, Λ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου , Τ.Κ. 190 10, Καλύβια Θορικού Αττικής, (υπόψη κ. Νάνου Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22993 20320 και 22993 20321.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-06-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 90 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

25ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Πειραιάς Αττικής

25ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Πειραιάς Αττικής

40ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, Πειραιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος  Πειραιά, Γενικό Πρωτόκολλο, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, (υπόψη κ. Νάνου Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22993 20320 και 22993 20321.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-06-2018 έως και 14-06-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων  Φθιώτιδας & Ευρυτανίας:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, που εδρεύει στη Λαμία, της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για το 2ο Υποέργο : «Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου» του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και διαμόρφωση  περιβάλλοντος χώρου στην Δ.Κ.

Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-09-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Εργατοτεχνίτες  με ειδίκευση σε αναστηλωτικά  έργα, Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δ.Κ.Σπερχειάδας Δ. Μακρακώμης Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Κ. Καραμανλή & Ζαφείρη 1, Τ.Κ. 351 32, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. κ. Καλαντζή Ηλία ή Σταμοκώστα Αναστασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22310 47628.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2018 έως και 07-06-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αντιπάρου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αντίπαρο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Φύλακας Σπηλαίου , ΚΕΔΑ για το Σπήλαιο

1ΔΕ Εισπράκτορας Σπηλαίου , ΚΕΔΑ για το Σπήλαιο

1ΔΕ Εισπράκτορας Λαογραφικού Μουσείου , ΚΕΔΑ για το Λαογραφικό Μουσείο

1ΔΕ Εισπράκτορας –Πωλητής Σπηλαίου , ΚΕΔΑ για το Σπήλαιο

1ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου [Δ ́(D) Κατηγορίας –Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου], ΚΕΔΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.), Τ.Κ. 840 07, Αντίπαρος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ιωάννη Κορκίδη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22840 61640 και 22840 61570.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-06-2018 έως και 14-06-2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!