Δημόσιο: «Ανοιχτές» 281 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων

Τις 281 θέσεις που είναι ανοιχτές για προσλήψεις στο δημόσιο, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr,.

Συνοπτικά:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (ΤΕΙ Α.Μ.Θ.), που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την υπ. αριθ.  Πρωτ.: 1988/8-8-2018 Προκήρυξη  ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού αυτοί πρώτα έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό Μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-09-2018 έως και 25-10-2018

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 95007600, που χρηματοδοτείται από το ΕΜΠ,   ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για την παροχή έργου, με διάρκεια σύμβασης έως και 04-03-2018 με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου έκτακτου προσωπικού στη θέση ΔΕΠ του Ε.Μ.Π. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Μεταδιδάκτορας Χημικός Μηχανικός με κωδικό θέσης: 01, Ε.Μ.Π. Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
  • Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της φασματομετρίας μάζας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (έντυπη πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αττικής

σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Σταθερόπουλο.

 Πληροφορίες στα τηλ. 210 7723109 ( 10:00π.μ. – 14:00μ.μ.) (κ. Μ. Σταθερόπουλος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-09-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα θερμοκηπίου για συνδυασμένη αγροτική χρήση και παραγωγή νερού άρδευσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θωμά Κωτσόπουλο, Αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως και 17-07-2021 (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά τριών (3) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός/Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο στα Θερμοκήπια, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συνεισφορά στη συγκέντρωση δεδομένων και παραμέτρων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος με έμφαση στην παθητική ηλιακή λειτουργία (Ε.Ε.1). Συνεισφορά στις μελέτες και διαστασιολόγηση όλων των συσκευών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα και στον μηχανισμό της εξάτμισης στην (Ε.E 2). Συνεισφορά στην υλοποίηση σχεδίων και μελετών μηχανολογικών εξοπλισμών και διατάξεων που συμμετέχουν στο πείραμα (Ε.Ε 3). Συνεισφορά στη διερεύνηση των χρήσεων της πιλοτικής μονάδας (Ε.Ε.4) Συνεισφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας (Ε.Ε.6). Συνεισφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνοοικονομικών μελετών της (Ε.Ε.9).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης)

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γεωργική Μηχανική & Υδατικών Πόρων, υποειδίκευση στη    Γεωργική Μηχανική με αντικείμενο στα θερμοκήπια (το οποίο να προκύπτει είτε από τον τίτλο της διατριβής, είτε από το περιεχόμενο της)

-Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο στα θερμοκήπια

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος).

1Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συνεισφορά στην συγκέντρωση δεδομένων και παραμέτρων για τη λειτουργία του συστήματος με έμφαση στον αερισμό (Ε.Ε.1). Συνεισφορά στη μελέτη κίνησης του αέρα και την επίδραση στη διαδικασία της εξάτμισης (Ε.E.2). Συνεισφορά στην διαστασιολόγηση εξοπλισμών και διατάξεων που συμμετέχουν στο πείραμα (Ε.Ε.3). Συνεισφορά στη διερεύνηση των χρήσεων της πιλοτικής μονάδας (Ε.Ε.4) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας (Ε.Ε.6). Συνεισφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνοοικονομικών μελετών της (Ε.Ε.9).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπόνου Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής

-Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γεωργική Μηχανική & Υδατικών Πόρων με αντικείμενο στα αριθμητικά μοντέλα (το οποίο να προκύπτει είτε από τον τίτλο της διατριβής, είτε από το περιεχόμενο της).

1Γεωπόνος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συνεισφορά στην συγκέντρωση δεδομένων και παραμέτρων για τη λειτουργία του συστήματος (Ε.Ε.1). Συνεισφορά στο σχεδιασμό του θερμοκηπίου και της παθητικής ηλιακής λειτουργίας (Ε.E 2). Συνεισφορά στην διαστασιολόγηση εξοπλισμών και διατάξεων που συμμετέχουν στο πείραμα (Ε.Ε 3). Συνεισφορά στη διερεύνηση των χρήσεων της πιλοτικής μονάδας (Ε.Ε.4) Συνεισφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας (Ε.Ε.6). Συνεισφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνοοικονομικών μελετών της (Ε.Ε.9).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπόνου

-Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γεωργική Μηχανική & Υδατικών Πόρων με υποειδίκευση στη Γεωργική Μηχανική.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Γεωπονίας, Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

 (και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του  Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου).

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 991796 & ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994082 & 2310 994026.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-09-2018,(10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Yπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Υπουργείο Πολιτισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΝ» του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΝ» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη

Μνημείων, Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Θων

1ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης (για αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες), Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Θων

1ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης (για αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες), Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Θων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Πρωτόκολλο, Τζιραίων 8-10, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3251688, 210 3251689 & 210 3251690.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να

ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με τηλεομοιοτυπία (στο fax: 210 3250448) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]  εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και 18-09-2018

Yπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Υπουργείο Πολιτισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη

Μνημείων, Ι. Ναός Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Λουτρού Μενιδίου

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη Μνημείων, Ι. Ναός Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Λουτρού Μενιδίου

1ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης (για αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες), Ι. Ναός Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Λουτρού Μενιδίου

1ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης (για αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες), Ι. Ναός Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Λουτρού Μενιδίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Πρωτόκολλο, Τζιραίων 8-10, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3251688, 210 3251689 & 210 3251690.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να

ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με τηλεομοιοτυπία (στο fax: 210 3250448) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]  εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και 18-09-2018

Δήμος Πρέβεζας: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο  Δήμος  Πρέβεζας,  που  εδρεύει  στην  Πρέβεζα  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  για  τη  λειτουργία

τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2018-19, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ επί ωρομισθία, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων Μουσικών Διαφόρων Ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Διευθυντής του Ωδείου, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

3ΤΕ Καθηγητές Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

2ΤΕ Καθηγητές Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΤΕ Μαέστρος Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών –Σύνθεσης, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Καθηγητής (Αρμόνιο, Ακορντεόν), Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

2ΔΕ Καθηγητές (1 για Ντραμς Κρουστών & 1 για Βιολί)

1ΔΕ Καθηγητής Πνευστών

1ΔΕ Καθηγητής Αρχιμουσικός Μουσικών Συνόλων του Ωδείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτησηυπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την Υπηρεσία) με τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πρέβεζας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Προσωπικού, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26823 60658.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως δύο (2) κωδικούς θέσης.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 10-09-2018 έως και  20-09-2018, (εργάσιμες ημέρες, από 10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 25 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως  και 31-07-2019, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

6ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

4ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

3ΥΕ Καθαριστών-τριών, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής.

Οι επιλεγέντες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα Πιστοποιητικό Υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής, (υπόψη κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνης).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2022250 & 213 2022256.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και  21-09-2018

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα Νεάπολης της Π.Ε. Κοζάνης  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, Δήμος Βοΐου, Σιάτιστα Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

7ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δήμος Βοΐου, Σιάτιστα Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  20-09-2018,(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, που εδρεύει στη Χίο  της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i . Ναυτικών Μαθημάτων

1 Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Ατμοπαραγωγοί , Ναυτ. Μηχανές , Βοηθητ. μηχαν. Πλοίου Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, Αντοχή υλικών ,Μ.Σχέδιο Ι και ΙΙ , Ναυπηγία Ι και ΙΙ,Ναυτ. Μηχανολογία , ΜΕΚ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ , Συντήρηση πλοίων & Διαχείριση βλαβών , Ψυκτ. –Κλιματ. Εγκαταστάσεις , Ατμοστρόβιλοι , Στοιχεία Μηχανών και εφόσον απαιτηθεί , για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

1 Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση-εμπειρία σε Προσομοιωτή Μηχανοστασίου για την διδασκαλία του Εργαστηρίου Προσομοιωτή Μηχανοστασίου όλων των εξαμήνων και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :

α) Ναυτικών Μαθημάτων :

-Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της

αλλοδαπής.

-Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται

αντικειμένου ειδικότητας.

-Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.

-Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄

τάξης σε καθήκοντα Μηχανικού με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:

-Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται

αντικειμένου ειδικότητας .

-Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο

εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη

του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, Δημοκρατίας 26, Τ.Κ. 821 00, Χίος Β. Αιγαίου.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22710 44431, (εργάσιμες ημέρες και ώρες),

(Αρμόδιοι η Διοικήτρια ΑΕΝ/ΧΙΟΥ Πλωτάρχης ΛΣ ΚΑΤΣΑΡΗ Μαρία και ο Υποπλοίαρχος ΛΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ Σταμάτιος).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-09-2018

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  που εδρεύει στην Ιερά Οδό Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ.  Πρωτ.: 6909/10-09-2018 Προκήρυξη  (ΦΕΚ 830/Γ’), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εξής:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά της Συμπεριφοράς Καταναλωτή με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7566

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294742, (Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-11-2018

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 1444/23-04-2018 Προκήρυξή της (ΦΕΚ 830/Γ’/24-07-2018) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου-Καθηγητή για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία και Κριτική της Λογοτεχνίας».

AΠΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΑΡΡ 7624

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης & στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης http://www.aht.asfa.gr) στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα κοινοποιήσουν στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος στην ταχ. διεύθυνση:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Γραμματεία, Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Σοφίας Μουπασιρίδου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3897113, email: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05-11-2018

Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), σύμφωνα με το Α.Π. 5823/05-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμoυ με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                               ΘΕΣΗ
Ref:18/EJ/08

 

 

 

National Desk Assistance (The Netherlands) (AST 2)

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://recruitment.eurojust.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-09-2018

Ακαδημία Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Ακαδημία Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. 130527/2018 προκήρυξή της, (ΦΕΚ 950/Γ’/27-08-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις Ερευνητών Β’ Βαθμίδας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής Β’ με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική Λαογραφία» με εξειδίκευση στην εθνογραφία των άυλων εκφάνσεων του λαϊκού πολιτισμού και έμφαση στην εθνοχορολογία και τα λαϊκά δρώμενα (ΚΩΔ. Θ1), Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Α.Α.

1 Ερευνητής Β’ με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική Λαογραφία» με έμφαση στην λαογραφία της πόλης»(ΚΩΔ. Θ2), Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Α.Α.

1 Ερευνητής Β’ με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική Λαογραφία» με έμφαση στην οργάνωση του χώρου και τις τοπικές ταυτότητες (ΚΩΔ. Θ3), Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Α.Α.

1 Ερευνητής Β’ με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου» με έμφαση στην τοπική και προφορική ιστορία  (ΚΩΔ. Θ4), Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Α.Α.

1 Ερευνητής Β’ με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική Λαογραφία» με έμφαση στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή  (ΚΩΔ. Θ5), Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Α.Α.

1 Ερευνητής –Μουσικός Β’ με γνωστικό αντικείμενο: «Εθνομουσικολογία» με έμφαση στην ελληνική παραδοσιακή μουσική  (ΚΩΔ. Θ6), Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Α.Α.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Υποψηφιότητα για τη Θέση Ερευνητού του ΚΕΕΛ» αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ. 210 3664638 (Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού της Α.Α.),

email: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-10-2018 έως και 09-11-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», Κωδικό «82299» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 29-02-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Θετικών Επιστημών ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ηπείρου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων.

Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής

-Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα επτά έτη.

-Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

– Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

1ΠΕ (Πτυχίο ΑΕΙ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη Έργων .

Προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής

-Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφές έργο με το αντικείμενο της σύμβασης. Μέγιστος χρόνος   μετρούμενης εμπειρίας τα επτά έτη.

-Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

-Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11- Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , είτε με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, σε φάκελο στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

Κτίριο Διοίκησης των Β’ Φοιτητικών Κατοικιών (1ος όροφος)

Τ.Κ. 451 10, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Ηπείρου.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο της υποβολής αίτησης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa , Έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου  

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07940 (αρμόδιος Καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-09-2018, (14.30μ.μ.)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), που εδρεύει στο Βοτανικό στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/του έργου με τίτλο «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» με Κωδικό ΕΛΚΕ 33.0243, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση μέχρι τη λήξη του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γεωπονικών Επιστημών ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επικουρικό έργο στην εκτέλεση πειραμάτων αγρού και εργαστηρίου πάνω στην αντιμετώπιση ορθοπτέρων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Γεωπονικών Επιστημών, ή ισότιμο, ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα, ή πτυχίο από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Φυτοπροστασία, ή ισότιμο, ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας μεταπτυχιακό τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με την ένδειξη: «Προς τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ – Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13515/10-09-2018», είτε αυτοπροσώπως στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Βοτανικός, Αθήνα Αττικής, (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00μ.μ. – 14:00μ.μ.) είτε ταχυδρομικά.

 Πληροφορίες στο τηλ. 210 5294578, email : [email protected]  (κ. Αντώνιος Τσαγκαράκης) και στο τηλ. 210 5294926 email: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-09-2018, (14.00μ.μ.)

Δήμος Γρεβενών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του [ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας], ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Εργάτες Γ. Καθηκόντων, Δ. Γρεβενών, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Γρεβενών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Δημήτρη Βάϊου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24623 50868.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και 20-09-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Πολιτισμού Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πεύκη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-10-2018 έως και 30-06-2019, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής Χορωδίας, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

2 Καθηγητές Θεατρικού Παιχνιδιού, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Ζωγραφικής, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Χορού, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

2 Καθηγήτριες Μπαλέτου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

4 Καθηγητές Πιάνου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

3 Καθηγητές Κιθάρας, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

2 Καθηγητές Βιολιού, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Κλαρινέτου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Θεωρητικών, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Κρουστών & Κλασικών Τυμπάνων, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (χορηγείται από το  ΠΕ.Α.Π.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης», (ΠΕ.Α.Π.), Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 151 21, Πεύκη Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-09-2018 έως και 20-09-2018, (10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δ. Αριστοτέλη: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δ. Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και στην Ιερισσό της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ανωτέρω πνευματικού κέντρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων-Μουσικών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Νυκτών Οργάνων (Κιθάρα), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Εγχόρδων (Βιολί), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Πληκτροφόρων Οργάνων (Πιάνο), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΔΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Παραδοσιακών και Λαϊκών Οργάνων (Μπουζούκι), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός στη Σχολή Πνευστών Οργάνων με ειδικότητα στο Σαξόφωνο, Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Παραδοσιακών και Λαϊκών Οργάνων (Σαντούρι), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΔΕ Μουσικός στη Σχολή Σύγχρονου Τμήματος με ειδικότητα στα Κρουστά (Ντραμς), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Μονωδίας (Κλασικό και Σύγχρονο Τραγούδι), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Παραδοσιακών και Λαϊκών Οργάνων (Κρητική Λύρα), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών, Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Πληκτροφόρων Οργάνων (Πιάνο-Αρμόνιο-Συνοδεία), Αριστοτέλειο Δημοτικό Ωδείο, Δ. Αριστοτέλη Ιερισσού Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δ. Αριστοτέλη, Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, Γραμματεία, Αγίου Νικολάου 2, Τ.Κ. 630 75, Ιερισσός Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πληροφορίες στο τηλ.: 23770 21130.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-09-2018 έως και 24-09-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Καμένων Βούρλων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα της Π.Ε. Φθιώτιδας  της Περιφέρειας Κοζάνης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

10ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας, Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

1ΔΕ29 Οδηγός Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Καμένα Βούρλα  Φθιώτιδας

3ΔΕ28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), (Ομάδας Β’ –Τάξης Δ’), Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καμένων Βούρλων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αγίου Παντελεήμονα 8, Τ.Κ. 350 08, Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας, (υπόψη κ.κ. Χαραλάμπους Α. & Μακρόπουλου Κ.).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22353 50026.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και  21-09-2018

Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Δ/νση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ), Ζωγράφου Αττικής

2ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, Δ/νση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ), Ζωγράφου Αττικής

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, Δ/νση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ), Ζωγράφου Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την

πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος  Ζωγράφου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72, Ζωγράφου Αττικής,  (υπόψη κ. Ανδρονίκης Συράκη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2024171, 213 2024151 & 213 2024184.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και  21-09-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης , που εδρεύει στο Αργοστόλι της Π.Ε. Κεφαλληνίας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας με δυνατή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας B με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών, Ιερός Ναός Εισοδίων Παναγίας Μαρουλάτικης Περαχωρίου-Ιθάκης

Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Ιωάννας Μουρελάτου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26710 27546.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 13-09-2018 έως και 19-09-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας : Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ), που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη» με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-01082» & MIS: 5030312, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ (2014-2020) που εγγράφεται στη ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στην διαύγεια έως τις 27-06-2021 με δυνατότητα ανανέωσης, συνολικά τριών (3) ατόμων- Έκτακτου Προσωπικού  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή Χημείας ή Φυσικής, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών , Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Προσφορά ερευνητικού έργου στα πλαίσια του προγράμματος για τη μελέτη παρασκευής και χαρακτηρισμού Φ/Β στοιχείων από περοβσκίτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή Χημείας ή Φυσικής.

2) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

3) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1ΠΕ Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών , Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Προσφορά ερευνητικού έργου στα πλαίσια του προγράμματος για τη μελέτη παρασκευής και χαρακτηρισμού Φ/Β στοιχείων από περοβσκίτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής.

2) Διδακτορικό σε Φωτοβολταϊκά Τρίτης γενιάς.

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1ΠΕ Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή Χημείας ή Φυσικής ή Χημικών Μηχανικών, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών , Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Προσφορά ερευνητικού έργου στα πλαίσια του προγράμματος για τη μελέτη παρασκευής και χαρακτηρισμού Φ/Β στοιχείων από περοβσκίτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή Χημικό ή Φυσικό ή Χημικό Μηχανικό.

2) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

3) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (επισυναπτόμενη στο Υπόδειγμα με αναφορά στον κωδικό της θέσης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθημερινά 9.00π.μ.-14.30μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1

Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

«Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη»

με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-01082»

Αρ. Πρωτ. ………/..….-…….-…..

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Θέση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΘΕΣΗ 1, ΘΕΣΗ 2 ή ΘΕΣΗ 3

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης στο τηλ.: 2610 369242,  email: [email protected] , (Επιστημονικός Υπεύθυνος : κ. Ηλίας Σταθάτος).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-09-2018,(11.00π.μ.)

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  που εδρεύει στην Καρδίτσα της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  μετά από απόφαση της από 25/31-08-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, ετήσιας διάρκειας κατά περίπτωση με δυνατή ανανέωση ή παράταση διάρκειας όχι μεγαλύτερης από 3 έτη, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων  (Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, διά  πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου διά της συμβάσεως), ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 Διδάκτορας Γενετικής με  ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο, για υποβοήθηση στη διδασκαλία μαθήματος, για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

1ΠΕ Κτηνίατρος με αντικείμενο απασχόλησης: «Παθολογία Ιπποειδών», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και με  ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο, για υποβοήθηση στη διδασκαλία μαθήματος

1 Διδάκτορας με αντικείμενο απασχόλησης: «Αρχές Φυσικής και Ακτινοπροστασίας  στην Κτηνιατρική Επιστήμη» με  ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο, για υποβοήθηση στη διδασκαλία μαθήματος, για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά (αριθμημένα, τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών) καθώς και την υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό των θέσεων που επέλεξαν, είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροσώπως  στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος τις εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους σε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 13-09-2018 έως και 01-10-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 20 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών – Υποδομές ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων και μεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας Λαυρεωτικής (Α΄Φάση)» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης μέχρι τη λήξη του υποέργου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Αρχαιολογικός χώρος Κοιλάδας Σούριζας-Αγριλέζας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Αρχαιολογικός χώρος Κοιλάδας Σούριζας-Αγριλέζας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Τοπογράφων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και την Γεωπληροφορική, Αρχαιολογικός χώρος Κοιλάδας Σούριζας-Αγριλέζας, Δ. Λαυρεωτικής

16 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες), Αρχαιολογικός χώρος Κοιλάδας Σούριζας-Αγριλέζας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, Αρχαιολογικός χώρος Κοιλάδας Σούριζας-Αγριλέζας, Δ. Λαυρεωτικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3240563, (εσωτ. 110).

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 13-09-2018 έως και 19-09-2018

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων  (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι(εναερίτες) Στ΄ ειδικότητας, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

4ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

16ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσωπικού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, (υπόψη κ. Όλγας Αθανασοπούλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023669.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 13-09-2018 έως και 24-09-2018

Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-05-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων – Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Δ.Ε. Διδάσκων Παραδοσιακών Οργάνων -Λύρας (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης

1 Δ.Ε.  Διδάσκων Παραδοσιακών Οργάνων -Λαούτο, Μαντολίνο (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης

1 Δ.Ε. Διδάσκων Παραδοσιακών Μπουζούκι (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,

Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 εσωτ. 17.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018

Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ετήσιας διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων – Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Τ.Ε. Καθηγητής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή),

Ρέθυμνο Κρήτης

1 Τ.Ε. Καθηγητής Πιάνου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή),

Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,

Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 εσωτ. 17.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 29-06-2019, συνολικά έξι (6) ατόμων – Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Τρομπονιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,

Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 εσωτ. 17.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018

 

Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δ. Νέας Ιωνίας : Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δ. Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Οργανισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 9 μήνες έως 30-06-2019, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, Καθηγητών-τριών Μουσικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών & Μουσικής Προπαιδείας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών –Πιάνου & Πιανιστικής Συνοδείας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Κλασικού & Παραδοσιακού Βιολιού, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Ανωτέρων Θεωρητικών & Μουσικής Τεχνολογίας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Φλάουτου-Σαξόφωνου & Παραδοσιακού Κλαρίνου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου & Τσέμπαλου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Ευρωπαϊκών και Σύγχρονων Κρουστών, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου –Πιανιστικής Συνοδείας & Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου, Αρμόνιου & Ακορντεόν, Ν. Ιωνία Αττικής

4ΤΕ Καθηγητές-τριες Κιθάρας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Βιολοντσέλου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Μονωδίας & Σύγχρονου Τραγουδιού, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Βυζαντινής Μουσικής & Εγχόρδων Οργάνων Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Ενορχήστρωσης Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής – Ακουστικής-Ηλεκτρικής Κιθάρας & Ηλεκτρικού Μπάσου, Ν. Ιωνία Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό της θέσης) και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δ. Νέας Ιωνίας, Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, Τ.Κ. 142 31, Νέα Ιωνία Αττικής. 

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2777721 & 210 2759768.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου  της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ’» [Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»] που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Ηρακλείου στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας με δυνατή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνιτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘Βενιζέλειο – Πανάνειο’

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδα Α), Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘Βενιζέλειο – Πανάνειο’ & Εργαστήρια Συντήρησης

3ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘Βενιζέλειο – Πανάνειο’

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘Βενιζέλειο – Πανάνειο’.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 279241. 

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 14-09-2018 έως και 20-09-2018

Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Κοιμητηρίου, Δ. Χολαργού-Παπάγου, Χολαργός Αττικής

1ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Κοιμητηρίου (ταφής-εκταφής), Δ. Χολαργού-Παπάγου, Χολαργός Αττικής

1ΥΕ Εργάτης – Φύλακας Κοιμητηρίου, Δ. Χολαργού-Παπάγου, Χολαργός Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου-Χολαργού, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Γραφείο Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός Αττικής, (υπόψη κ.κ. Β. Μπαρδή, Π. Χαρδαλούπα, Π. Κωνσταντίνου, Ε. Κομπόγιωργα  Ι. Γεωργικόπουλου)

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2002852, 213 2002871, 213 2002869, 213 2002911 και 213 2002857.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  27-09-2018

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή  της Π.Ε. Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 907/Γ’/17-08-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά (6) ατόμων – Καθηγητώνμελών ΔΕΠ, ως εξής:

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

α) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική – Γυναικολογία με έμφαση στην εξωσωματική γονιμοποίηση»

 (ΑΔΑ: 6ΕΞ746ΨΖΥ1-ΣΗΥ), ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7730.

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Φυσική» (ΑΔΑ: 6ΣΠΗ46ΨΖΥ1-4Η9),  ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7732.

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστολογία-Εμβρυολογία» (ΑΔΑ: Ω0Α146ΨΖΥ1-56Ι),  ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7734.

iii) ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία» (ΑΔΑ: ΩΠ8Ι46ΨΖΥ1-Γ3Ξ),  ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7735

 β) ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτικές και Επαγγελματικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων» (ΑΔΑ: ΩΤΣΒ46ΨΖΥ1-ΛΦΓ),  ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7731.

            Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική» (ΑΔΑ: 6Λ1346ΨΖΥ1-Φ00),  ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7733.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 25510 30928, Πανεπιστημιούπολη, 6οχλμ Αλεξανδρούπολης – Μάκρης,

Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη Έβρου,

 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: τηλ. 25510 30610, Πανεπιστημιούπολη,

6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη Έβρου,

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ. 25520 41161, Πανταζίδη 193, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα Έβρου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-11-2018

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)

ΣΧΕΤ.: (ΑΔΑ:7ΘΙ6465ΧΘΨ-4ΓΦ)

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 5827/05-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/ΤA/ΑD5/12.1

 

Information Security Officer

 

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-10-2018 (νέα προθεσμία)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 5906/06-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμoυ με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ECHA/ΤA/2018/004

 

Scientific Officer-Dissemination of Information on Chemicals-Temporary Agent (M/F)AD5

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-09-2018, (ώρα Ελσίνκι 12.00)

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δ. Γλυφάδας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. :«Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.)Δ. Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 31-07-2019, συνολικά εννιά (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Νηπιαγωγών, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

1ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιάτρου, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

1ΔΕ Μαγείρων, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

3ΥΕ Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων), για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) Δ. Γλυφάδας, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα Αττικής, (υπόψη κ. Μαρίας Ελευθεριάδου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9602130.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως και 24-09-2018

 

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Πρόσληψη 16 ατόμων

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου και του Παραρτήματος Δ.Ε. Φερών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, επί ωρομισθία έναντι αντιτίμου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων, Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής  Φλάουτου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

3ΤΕ Καθηγητές Κιθάρας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

2ΤΕ Καθηγητής Πιάνου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας-Μελοδραματικής, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Κατώτερων Θεωρητικών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής-Προπαιδείας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΔΕ Δάσκαλος  Μοντέρνων Κρουστών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΔΕ Δάσκαλος  Ηλεκτρικής Κιθάρας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΔΕ Δάσκαλος  Παραδοσιακών Οργάνων (Μπουζουκιού), ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου & Διαδικασιών Προσωπικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 641 32, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 25510 64161 & 25510 64219.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και 27-09-2018

 

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά τριών (3) ατόμων, ωρομίσθιων επιμορφωτώνδιδασκόντων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Επιμορφωτών Διδασκόντων – Εικαστικές Τέχνες, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Επιμορφωτών Διδασκόντων – Κλασικού Χορού, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Επιμορφωτών Διδασκόντων – Παραδοσιακών Χορών, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Διοικητικό Τμήμα, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 727210.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και 28-09-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00π.μ.-13μ.μ.)

 

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 18 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση α) των Προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., β) των πιλοτικών καλλιτεχνικών τμημάτωνεργαστηρίων μουσικής εκπαίδευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, ωρομίσθιων Καθηγητών Μουσικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διπλωματούχοι Πιάνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Διπλωματούχος Ανώτερων Θεωρητικών, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Πιάνου με ειδίκευση στη συνοδεία Πνευστών & στη Μονωδία-Μελοδραματική, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Ανωτέρων Θεωρητικών-Σύνθεσης, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Βιολιού, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Τρομπέτας –Αρχιμουσικών Φιλαρμονικής, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Τρομπονίου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Κόρνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Φλάουτου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Μονωδίας & Μελοδραματικής, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Σαξόφωνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Πτυχιούχος Ανωτέρων Θεωρητικών (Μουσικής Αγωγής), Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Κλαρινέτου-Παραδοσιακού Κλαρίνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Πτυχιούχος Κιθάρας, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Πτυχιούχος Παραδοσιακών Κρουστών-Ντραμς, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Επιμορφωτής-Διδάσκων Παραδοσιακών Οργάνων (Βιολί), Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Δημοτικό Ωδείο, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 726668.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και 28-09-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00π.μ.-13μ.μ.)

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!