ΔΕΗ: Προσλήψεις 4 ατόμων στη ∆ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών

Η ∆ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου α-
νειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερο-
μίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν
συνολικά τέσσερα (4) άτομα, δύο (2) στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου που εποπτεύεται
από τον Τομέα Υλικού Προμηθειών και δύο (2) στον Τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού και ∆ι-
οικητικής Μέριμνας, της ∆ΠΑΝ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο-
βάλλουν μέχρι 27/03/2018 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου ∆υ-
ναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας της ∆ΠΑΝ (Λ. Συγγρού 112, Κουκάκι), την ειδική έντυπη
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Αν-θρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΩΝ