Δ. Πειραιά: Πρόσληψη στελέχους παροχής υπηρεσιών HELP-DESK

O δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018.

Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτοµο – Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ02).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ