Σάββατο
27
Μάι
Back

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 1.137 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, υγεία, υπουργεία

Ανοιχτές είναι 1.137 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού σε δήμους, ΑΕΙ, υγεία, υπουργεία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κάτω από την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Συνοπτικά:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας 10 ανθρωπομηνών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΟΜΕΑΣ : «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ»

ΘΗΤΕΙΑ: 3 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο

Τεχνικά Υλικά Ι

Κατεργασίες Α

Μη Συμβατικές Κατεργασίες

Συστήματα Κατεργασιών Ι

Κατεργασίες Γ

2)ΤΟΜΕΑΣ : «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

ΘΗΤΕΙΑ: 2 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο

Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ

ΘΗΤΕΙΑ: 5 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

Εισαγωγή στη θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου

Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721347 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 18-01-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής (μερικής απασχόλησης) για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών» (2ου εξαμήνου)

1 Επίκουρος Καθηγητής (μερικής απασχόλησης) για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων» (6ου εξαμήνου)

1 Επίκουρος Καθηγητής (μερικής απασχόλησης) για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης» (8ου εξαμήνου).

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7723999 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 18-01-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής  για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

α) «Στοιχεία Μηχανών» (4ου Εξαμ. Π.Π.Σ.)

β) «Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή» (2ου Εξαμ. Π.Π.Σ.)

1 Επίκουρος Καθηγητής  για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

α) «Στοιχεία Μελέτης Πλωτών Κατασκευών» (8ου Εξαμ. Π.Π.Σ.)

β) «Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλάσσιων Κατασκευών» (Ροή ΙΙ), (1ου Εξαμ. Δ.Π.Μ.Σ.)

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής)  υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721938 (Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 18-01-2019

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου : Πρόσληψη 10 ατόμων

H  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕΑSO), σύμφωνα με το Α.Π. 8775/17-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΑSO/2018/TA/023 Communications Assistant (AST4)

 

28-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/020 Policy Officer (AD6)

 

15-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/021 Head of Sector-Courts and Tribunais (AD8)

 

15-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/017 Head of General Affairs Unit (AD10)

 

01-02-2019 (έως 13:00 τ.ω. Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/018 Head of ICT Unit (AD10)

 

29-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/007 Operations Officer(FGIV) 28-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/008 Training Officer(AD6) 15-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/022 ICT Security Assistant (AST4)

 

17-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/004 Editor (FGIV) 17-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/005 Administrative Assistant (FGII)

 

17-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.

Μάλτας)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα:

http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΩΝ465ΧΘΨ-Α9Β/document 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου : Πρόσληψη 1 ατόμoυ

H  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕΑSO), σύμφωνα με το Α.Π. 8585/11-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ΕΑSO/2018/TA/019 Head of ICT Systems Sector (AD8)

 

   
     

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα:

http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2019 (έως 13.00 τ.ω. Μάλτας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7MAY465ΧΘΨ-O40/document 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Πρόσληψη 76 ατόμων

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης, συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ηλιούπολη Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ηλιούπολη Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αθήνα Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αθήνα Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αθήνα Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αθήνα Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ζωγράφου Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ζωγράφου Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαρούσι Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαρούσι Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Βορείου Τομέα Αθηνών, Χαλάνδρι Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Βορείου Τομέα Αθηνών, Χαλάνδρι Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέα Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέα Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Άνω Λιόσια Φυλής Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Άνω Λιόσια Φυλής Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Θεσσαλονίκης, Σταυρούπολη Π. Μελά Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Θεσσαλονίκης, Σταυρούπολη Π. Μελά Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Σερρών, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Σερρών, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Κοζάνης, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Κοζάνης, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Λάρισας, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Λάρισας, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Μαγνησίας, Ν. Ιωνία Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Μαγνησίας, Ν. Ιωνία Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Αχαΐας, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Αχαΐας, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Αχαΐας, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Αχαΐας, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Οικονομολόγοι, ΚΕΥΔ Χανίων Κρήτης, Χανιά Κρήτης

2ΠΕ Νομικοί, ΚΕΥΔ Χανίων Κρήτης, Χανιά Κρήτης.

Οι αρμοδιότητες των Κέντρων Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων

επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι

πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Λ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 132125651, 213 2125661 & 213 2125713.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 842/17-12-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, ενός  (1) ατόμου- Επιστήμονα για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: «Στοματική Χειρουργική» για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Γραμματεία, Νέο Κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο Α3, Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7461117 & 210 7461119, (Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-12-2018 έως και 11-01-2019

4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 65 ατόμων

Η  4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (4η Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας -Θράκης,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων αποκεντρωμένων μονάδων της 4ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στη Βαθμίδα του Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Νευροκοπίου Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Νευροκοπίου Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. 25ης Μαρτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. 25ης Μαρτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Ρευματολογία, Κ.Υ. 25ης Μαρτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Νέων Μουδανιών (πρώην Μ.Υ.)

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Νέων Μουδανιών (πρώην Μ.Υ.)

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Πρίνου Καβάλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Ορεστιάδας Έβρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Ορεστιάδας Έβρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Πολυκάστρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Πολυκάστρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Νέων Μουδανιών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ.  Νέων Μουδανιών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Σουφλίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Χρυσούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Παλαιοχωρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Νιγρίτας Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Νιγρίτας Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Εχίνου Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Εχίνου Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Παρανεστίου Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Παρανεστίου Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Ξάνθης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Κομοτηνής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ψυχιατρική, Κ.Υ. Κομοτηνής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Κομοτηνής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Κομοτηνής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Κομοτηνής

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Π.Π.Ι. Ιερισσού Χαλκιδικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Π.Π.Ι. Ιερισσού Χαλκιδικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Ηράκλειας Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Ηράκλειας Σερρών

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Π.Π.Ι. Φιλλύρας Ροδόπης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Π.Π.Ι. Οφρυνίου Καβάλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Σοχού Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Κασσάνδρειας Χαλκιδικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Π.Π.Ι. Φερρών Έβρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Καβάλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Καβάλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Καβάλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Καβάλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Σιδηροκάστρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Κιλκίς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Κιλκίς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Νέας Ζίχνης Σερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις

ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ, με τις

προσαραχθείσες θέσεις της 3ης και της 4ης Δ.Υ.ΠΕ να θεωρούνται ως θέσεις μιας (1)

ΔΥΠΕ. Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για

κάθε θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο

και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε

φάκελο.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 3ης Δ.Υ.ΠΕ Μακεδονίας, επί του κλειστού φακέλου.

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη του βαθμού (άρθρου 4 του Ν. 3757/2009).

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1402/Γ’/26-11-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 01, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.:  210 7274247)

ΤΟΜΕΑΣ : «ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»

  • Αριθ. Προκήρυξης: 1718040162/29-08-2018/01-08-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιχθυολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-02-2019

1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής: Πρόσληψη 63 ατόμων

Η  1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (1η Δ.Υ.ΠΕ.) Αττικής,  που εδρεύει στην Αθήνα, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας, Τοπικών Ιατρείων & ΚΔΕ αποκεντρωμένων μονάδων της 1ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στις Βαθμίδες του Επιμελητή Β’ & του Διευθυντή και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γυναικολογία, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ψυχιατρική, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Τ.Ι. Λένορμαν

4 Ιατροί με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Τ.Ι. Λένορμαν

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Τ.Ι. Λένορμαν

2 Ιατροί με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Αθήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Αθήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία, Κ.Υ. Αθήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Αθήνας

2 Ιατροί με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική (Βαθμίδα Διευθυντή), Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παθολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ενδοκρινολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία, Κ.Υ.  Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Ραφήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Ραφήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Καλυβίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Καλυβίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Νέας Μάκρης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Νέας Μάκρης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Νέας Μάκρης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Πατησίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γαστρεντερολογία, Κ.Υ. Πατησίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, ΚΔΕ (Δελληγιώργη)

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Χαλανδρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ενδοκρινολογία, Κ.Υ. Χαλανδρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Αγίου Στεφάνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Ηλιούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Κορωπίου

2 Ιατροί με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Γλυφάδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική Κ.Υ. Καπανδριτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Καπανδριτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Καπανδριτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην  Οδοντιατρική, Κ.Υ. Σπάτων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Σπάτων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Αμαρουσίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία, Κ.Υ. Αμαρουσίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Αμαρουσίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Αλεξάνδρας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Αλεξάνδρας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική, Κ.Υ. Αλεξάνδρας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Νέου Κόσμου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Δάφνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Νέας Φιλαδελφείας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Μαρκόπουλου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν προκηρυχθεί από μία Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Η υποβολή περισσοτέρων της μίας αιτήσεων – δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση – δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (75 Α ́) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα θεωρηθούν μη παραδεκτές. Επισημαίνεται ότι για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τα συμβούλια, σύμφωνα με τις θέσεις που διεκδικεί, φακέλους δικαιολογητικών, με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης, σε κάθε φάκελο.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας: Πρόσληψη 62 ατόμων

Η  3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (3η Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων αποκεντρωμένων μονάδων της 3ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στη Βαθμίδα του Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Πύλης Αξιού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Πύλης Αξιού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Κυτταρολογία, Κ.Υ. Πύλης Αξιού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Πύλης Αξιού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Δράμας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Νεάπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Νεάπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία , Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Βέροιας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία , Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Κατερίνης Πιερίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Κατερίνης Πιερίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Νάουσας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Νάουσας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Νάουσας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Νάουσας Ημαθίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Καστοριάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Καστοριάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Καστοριάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Καστοριάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Διαβατών Θεσσαλονίκης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Φλώρινας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Φλώρινας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Έδεσσας Πέλλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Έδεσσας Πέλλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Έδεσσας Πέλλας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Γρεβενών

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Γρεβενών

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Λιτοχώρου Πιερίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Π.Π.Ι. Λευκώνα Σερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος-α έχει τη δυνατότητα να διαλέξει πέντε (5) από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στα Κ.Υ. ή Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της 3ης & 4ης ΔΥΠΕ από κοινού, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο

και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε

φάκελο.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 3ης Δ.Υ.ΠΕ Μακεδονίας, επί του κλειστού φακέλου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Πρόσληψη 1 ατόμου

H Eυρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), σύμφωνα με το Α.Π. 8280/30-11-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση Προσωπικού-ης Βοηθού του Διευθυντή του Οργανισμού με στοιχεία: FRATAPADIR2/AST4-2018

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 http://fra.europa.eu/en/vacancy/2018/personal-assistant-director-0

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-01-2019 (13.00 τ.ω. Βιέννης)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67ΧΓ465ΧΘΨ-Ρ1Σ/document

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 8923/13-12-2018 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, ενός  (1) ατόμου στη θέση Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203280, (εργάσιμες ημέρες & ώρες 08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-12-2018 έως και 28-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 635/18-12-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Θεολογία» (υποχρεωτικό), εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Θεολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Άνω Ιλίσια, Αθήνα.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7275872.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-12-2018 έως και 15-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 673/13-11-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «432. Λογισμός Πινάκων και εφαρμογές» εαρινό εξάμηνο π.ε. 2018-2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως  στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα, Αττικής,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210  7276336 & 210 7276332.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-12-2018 έως και 10-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Προσωπικού

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 569/19-12-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους/μερικής απασχόλησης, Διδάσκοντα/Διδασκόντων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ

1 Καθηγητής/τες για τη διδασκαλία μαθήματος/των με γνωστικό αντικείμενο:

«Ειδικά Ρεπορτάζ» (σεμινάριο), εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Γραμματεία, Σοφοκλέους 1  Τ.Κ. 105 59, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3689405, 210 3689407 & 210 3689408.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2019 έως και 11-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Προσωπικού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 570/19-12-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους/μερικής απασχόλησης, Διδάσκοντα/Διδασκόντων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ

Καθηγητές  για τη διδασκαλία μαθήματος/των με γνωστικό αντικείμενο:  «Σύγχρονη κουλτούρα και ΜΜΕ» (επιλογής), εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Γραμματεία, Σοφοκλέους 1  Τ.Κ. 105 59, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3689405, 210 3689407 & 210 3689408.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2019 έως και 11-01-2019

«Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του σε Προσωπικό & για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)Δομές  Ψυχικής  Υγείας  Αττικής

1 ΠΕ Παιδοψυχίατρος, Μονάδα Παιδιών & Εφήβων Πειραιά

1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός, Μονάδα Ενηλίκων Πειραιά

1 ΠΕ Ψυχολόγος, Αποκαταστασιακή Δομή για άτομα με νοητική υστέρηση «Το Στουπάθειο»

Β)Δομές  Ψυχικής  Υγείας  Θεσσαλονίκης

1 ΠΕ Ψυχίατρος, Μονάδα Ενηλίκων

1 ΠΕ Ψυχολόγος, Μονάδα Ενηλίκων

Γ)Δομές  Ψυχικής  Υγείας  Λιβαδειάς

1 ΠΕ Ψυχίατρος, Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών

1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και  μόνο αίτηση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης  συμμετοχής και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών, Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικό Τμήμα, Μετσόβου 33, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα Αττικής, για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 5121/18-12-2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε:  www.ekepsye.gr

ή να προσέλθουν στο Διοικητικό Τμήμα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε (Μετσόβου 33, Αθήνα) προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως.

 Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε:  www.ekepsye.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-12-2018 έως και 10-01-2019

7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: Πρόσληψη 26 ατόμων

Η  7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (7η Δ.Υ.ΠΕ.) Κρήτης, που εδρεύει στον Εσταυρωμένο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων αποκεντρωμένων μονάδων της 7ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στη Βαθμίδα του Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Μοιρών Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Μοιρών Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Μοιρών Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Μοιρών Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Κισσάμου Χανίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Χανίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Χανίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Χανίων 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Χανίων 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Ρεθύμνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Ρεθύμνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία, Κ.Υ. Ρεθύμνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Περάματος Ρεθύμνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Κανδάνου Χανίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Κανδάνου Χανίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Σπηλίου Χανίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Ανωγείων Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Άνω Βιάννου Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Καστελλίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Κυτταρολογία, Κ.Υ. Ηρακλείου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Π.Π.Ι. Πλατανιά

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, Π.Π.Ι. Αρχανών Ηρακλείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

7η Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 715 00, Τ.Θ. 1285, Ηράκλειο Κρήτης.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν προκηρυχθεί από μία Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο

υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο

και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε

φάκελο.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης  της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου, ως εξής:

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] , είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

 Πληροφορίες στο τηλ. 25510 30921, (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-01-2019

Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1)ΑΤΤΙΚΗ

2ΠΕ Ψυχίατροι ή ΠΕ Γενικοί Ιατροί ή ΠΕ Παθολόγοι, για 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης

1ΠΕ Ψυχίατρος ή ΠΕ Γενικός Ιατρός ή ΠΕ Παθολόγος, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-04-2019

2)ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

1ΠΕ Ψυχίατρος ή ΠΕ Γενικός Ιατρός ή ΠΕ Παθολόγος, για 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης

3)ΑΧΑЇΑ

1ΠΕ Ψυχίατρος ή ΠΕ Γενικός Ιατρός ή ΠΕ Παθολόγος, για 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης

4)ΡΕΘΥΜΝΟ

1ΠΕ Ψυχίατρος ή ΠΕ Γενικός Ιατρός ή ΠΕ Παθολόγος, για 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης

5)ΠΙΕΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

1ΠΕ Ψυχίατρος ή ΠΕ Γενικός Ιατρός ή ΠΕ Παθολόγος, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-04-2019

6)ΠΡΕΒΕΖΑ

1ΠΕ Ψυχίατρος ή ΠΕ Γενικός Ιατρός ή ΠΕ Παθολόγος, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-04-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα Αττικής.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 385/19.12.2018
Πόλη :
Ειδικότητα :

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

 

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8898200.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2018 έως και 10-01-2019

Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Εξειδικευμένου Ιατρείου για την Θεραπεία της Ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

ΑΤΤΙΚΗ

2ΠΕ Ιατροί Παθολόγοι

1ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα Αττικής.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 5384/19-12-2018
Πόλη :
Ειδικότητα :

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

 

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8898200.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2018 έως και 10-01-2019

2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου: Πρόσληψη 102 ατόμων(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η  2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (2η Δ.Υ.ΠΕ.) Πειραιώς & Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων αποκεντρωμένων μονάδων της 2ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στις Βαθμίδες του Επιμελητή Β’, Α’ & Διευθυντή και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’ Κ.Υ. Γαλατά

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Γαλατά

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία, στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Γαλατά

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’ Κ.Υ. Τήνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Τήνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Τήνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική  στο Βαθμό Επιμελητή Α’ Κ.Υ. Άνδρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Άνδρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Άνδρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική  στο Βαθμό Επιμελητή Α’ Κ.Υ. Καρλοβασίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική  στο Βαθμό Επιμελητή Β’ Κ.Υ. Μυτιλήνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Α’ Κ.Υ. Μυτιλήνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μυτιλήνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Πάτμου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Πάτμου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Σαλαμίνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Σαλαμίνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Σαλαμίνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Σαλαμίνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Σαλαμίνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Καλλονής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’ Κ.Υ. Αγίας Σοφίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αγίας Σοφίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αγίας Σοφίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’ Κ.Υ. Αγίας Σοφίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’ Κ.Υ. Αγίων Αναργύρων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ψυχιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αγίων Αναργύρων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αγίων Αναργύρων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Δραπετσώνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Δραπετσώνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Δραπετσώνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Δραπετσώνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Δραπετσώνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Δραπετσώνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μοσχάτου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μοσχάτου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μοσχάτου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην  Ωτορινολαρυγγολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μοσχάτου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην  Οδοντιατρική  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μοσχάτου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ψυχιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική  στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περάματος

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Σαλαμίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Σαλαμίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Σαλαμίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Χαϊδαρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Χαϊδαρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Χαϊδαρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ελευσίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ελευσίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ελευσίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ελευσίνας 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Αίγινας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αίγινας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αίγινας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Αίγινας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Έμπωνα

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Έμπωνα

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Ευδήλου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αιγάλεω

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αιγάλεω

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αιγάλεω

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Νίκαιας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Νίκαιας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ενδοκρινολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ιλίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ιλίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ενδοκρινολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Πειραιά

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Κω

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Κω

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Ασπροπύργου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Περιστερίου 2

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αγίου Ιεροθέου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Διευθυντή, Κ.Υ. Αμοργού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Αμοργού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Ίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Ίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Διευθυντή, Κ.Υ. Μήλου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Πάρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Πυργίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Πυργίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Π.Π.Ι. Βολισσού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Μεγάρων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη  Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Διευθυντή, Π.Π.Ι. Σύμης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Πολυχνίτου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Π.Π.Ι. Σίφνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Π.Π.Ι. Αγιάσσου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Π.Π.Ι. Γενναδίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Β’, Π.Π.Ι. Πόρου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο Βαθμό Επιμελητή Α’, Π.Π.Ι. Ραχών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Δ.Υ.Πε. Αττικής, επί του κλειστού φακέλου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας: Πρόσληψη 59 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η  5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (5η Δ.Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας,  που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας και Τοπικών  Ιατρείων αποκεντρωμένων μονάδων της 5ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στις Βαθμίδες των Επιμελητών Β’ & Α’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Βόλου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λάρισας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λάρισας (2)

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λαμίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λαμίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λαμίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λιβαδειάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Λιβαδειάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Ιστιαίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Ιστιαίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νεφρολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Ιστιαίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Τυρνάβου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Τυρνάβου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Σοφάδων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Σοφάδων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Σοφάδων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καλαμπάκας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Α’,Κ.Υ. Ιτέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Ιτέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο βαθμό Επιμελητή Α’,Κ.Υ. Ιτέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Α’,Κ.Υ. Ιτέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Αμφίκλειας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Αμφίκλειας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Αμφίκλειας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Α’,Κ.Υ. Αταλάντης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Ελασσόνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Ελασσόνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Μαντουδίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Μαντουδίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Μακρακώμης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Φαρκαδόνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Φαρκαδόνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Θήβας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Θήβας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Χαλκίδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Χαλκίδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Χαλκίδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Χαλκίδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Χαλκίδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καρπενησίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Α’, Τ.Ι. Καρπενησίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καρδίτσας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καρδίτσας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γ. Ιατρική ή Παθολογία στο βαθμό Επιμελητή Α’,Κ.Υ. Σκοπέλου (2)

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Οινοφύτων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Τρικάλων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καρδίτσας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καρδίτσας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Α’, Κ.Υ. Αγιάς

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Φαρσάλων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αλμυρού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Βελεστίνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Μουζακίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Πύλης Τρικάλων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Στυλίδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Άμφισσας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αλιβερίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Αλιβερίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία στο βαθμό Επιμελητή Β’, Κ.Υ. Σκιάθου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

5η Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιοχή Μεζούρλο Τ.Κ. 411 10, Τ.Θ. 2101, Λάρισα Θεσσαλίας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις

ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από την 5η Δ.Υ.ΠΕ.

Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για

κάθε θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο

και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε

φάκελο.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης Δ.Υ.ΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, επί του κλειστού φακέλου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης  της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1465/Γ’/11-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9422

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση & Διεθνή Οικονομικά».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39826  (Γραμματεία  του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-02-2019

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ.Δ.1.1/5093/20-12-2018, Περίληψη Προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με πλήρη ή μερική απασχόληση, Επιστημόνων Αναγνωρισμένου Κύρους, είτε Κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού & οργανωτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τη διδασκαλία μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα:

 1)Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Αγγλικά (ταυτόχρονη ή και διαδοχική)

2)Διερμηνεία Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά (ταυτόχρονη ή και διαδοχική)

3)Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης-Διερμηνείας, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, Γραμματεία, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κτίριο Γαληνός, Α’ όροφος, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 87246 & 26610 87202, email: [email protected]  (Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 586/21-12-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, ενός  (1) ατόμου- Επιστήμονα για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: «Στοματική Χειρουργική» για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IV».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται) με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Ι, 2ος όροφος, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα,

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 727 6754 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής), [email protected]

(αρμόδια κ. Σπυροπούλου Κωνσταντίνα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-12-2018 έως και 11-01-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Γ1346ΨΖ2Ν-28Λ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1487/Γ’/17-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

ΑΔΑ: 7ΔΩ2469Β7Θ-8ΦΩ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9436

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών».

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: 67ΘΜ469Β7Θ-9Τ9, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9437

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπεδική Χειρουργική & Τραυματολογία».

ΑΔΑ: Ω8ΜΜ469Β7Θ-9ΤΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9438

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Νευροχειρουργική με εξειδίκευση στην Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Βιολογίας: τηλ.: 2610 969200-205,

Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] , [email protected]

β)Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114,

Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

Ε-mail:  [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-02-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ.743/20-12-2018 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, ενός  (1) ατόμου για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωλογία Τεχνικών Έργων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7274279,210 7274061,210 7274682, 2107274064 & 210 72744062, (Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-12-2018 έως και 10-01-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚ8Ι46ΨΖ2Ν-ΓΝ4/document

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, συνολικά δύο  (2) ατόμων για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ναυαγοσωστική»

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική στη Φ.Α.»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Γραμματεία, Εθνικής Αντίστασης 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, Αθήνα,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7276030 & 210 7276031 & στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, (Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-12-2018 έως και 15-01-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓ9546ΨΖ2Ν-ΡΨΔ/document 

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, συνολικά δύο  (2) ατόμων για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμματισμός και παιδαγωγικές πρακτικές στην πρώιμη παιδική ηλικία ΙΙ» (25-02-2019 έως και 31-08-2019)

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της εκπαίδευσης» (25-02-2019 έως και 31-08-2019)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραμματεία, Κτίριο Ν. Χημείου, Ναυαρίνου 13Α, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3688063 & 210 3688043, (Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2018 έως και 10-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1990/20-12-2018 πρόσκληση του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενικό Ποινικό Δίκαιο» (υποχρεωτικό μάθημα του Β’ Εξαμήνου)

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» (υποχρεωτικό μάθημα του Β’ Εξαμήνου)

Γ)ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Δικονομία ΙΙ» (υποχρεωτικό μάθημα του ΣΤ’ Εξαμήνου)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία, Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3688664 & 210 3688638, (Γραμματεία του Τμήματος Νομικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-12-2018 έως και 10-01-2019 (9.00π.μ.-14.30μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 27845/18ΓΠ/14-12-2018 πρόσκλησή του (ΦΕΚ 1465/Γ’/11-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, (Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας, τηλ.: 24210 74452-55, φαξ: 24210 74380, (αρμόδιος κ. Ισίδωρος Παππάς)

ΑΔΑ: ΩΑΛΕ469Β7Ξ-ΗΚΚ , ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9336

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολεοδομία-Χωροταξία με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεσκόπησης»

Β) ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Ν. Ιωνία, Μαγνησίας Θεσσαλίας, τηλ.: 24210 93011, φαξ: 24210 93157, (αρμόδιος κ. Ιωάννης Ναουμίδης)

ΑΔΑ: 6ΠΡΡ469Β7Ξ-ΕΦ2 , ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9338

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Γεωχημεία»

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Πλούτωνος 26 & Αιόλου, Τ.Κ. 412 21, Λάρισα Θεσσαλίας, τηλ.: 2410 565271,2,3 φαξ: 2410 565290, (αρμόδια κ. Δήμητρα Κανδυλάρη)

ΑΔΑ: Ω82Γ469Β7Ξ-490 , ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9339

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοπληροφορική με έμφαση στη Μικροβιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-02-2019

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 32599/01/2018-1ΠΔ/2018, ΦΕΚ 34/Γ’/20-12-2018) – 557 Άτομα:

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 (άρθρο 82 του ν. 4483/2017).

Το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψηφίους που είχαν προσληφθεί στους ΟΤΑ α ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (143 Α ́) από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010 και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, συνολικά πεντακόσια πενήντα επτά (557) άτομα στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και μέχρι του αριθμού των περιλαμβανομένων στους υπό στοιχεία 9 Πίνακες Κατάταξης.

Οι προς κάλυψη θέσεις έχουν ως εξής: 

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 104 θέσεις

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 94 θέσεις

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), 209 θέσεις

Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 150 θέσεις.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr , σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κατόπιν, να αποστείλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο Α.Σ.Ε.Π. (fax: 210 6400241, 2131319660) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας

προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-01-2019 έως και 22-01-2019

Η προθεσμία αποστολής με τηλεομοιοτυπία (fax) των δικαιολογητικών περ. ΙΙ. (1 και 2 ), όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, λήγει με την πάροδο της 24ης Ιανουαρίου 2019.

 Ν.Π.Δ.Δ.: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας»: Πρόσληψη 14 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας», που εδρεύει στο Κρανίδι του Δ. Ερμιονίδας της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το 2018-2019, για τα τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Μουσικός & ελλείψει αυτού ΤΕ Μουσικός, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Γυμναστής με ειδικότητα στο Χορό, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Γυμναστής με ειδικότητα Κολύμβησης, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Θεατρολόγος, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Καλών Τεχνών, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Φιλόλογος, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΠΕ Πληροφορικός & ελλείψει αυτού ΤΕ Πληροφορικός, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου

4ΥΕ  Προσωπικό Καθαριότητας-Βοηθητικό Προσωπικό, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας», Μ. Μερκούρη 11, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας, (υπόψη κ.κ. Λέκκα Βασιλικής ή Αντωνοπούλου Ελένης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27543 60001 & 27543 60030.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 14-01-2019

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(ΕΛΚΕ/ΠΔΜ), που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» της Πράξης : «Δράσεις Υποστήριξης της των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Ε.Π προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021512, που συγχρηματοδοτείται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα έως τις 30-04-2020 και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Εξωτερικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι διαχείρισης Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020 με αντικείμενο τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη έργων, ΕΛΚΕ/ΠΔΜ. Κοζάνη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο εξωτερικός συνεργάτης – σύμβουλος διαχείρισης θα παρέχει υπηρεσίες που θα αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Θα υποστηρίζει τον φορέα κατά τον οικονομικό έλεγχο, τη διεκπεραίωση, τη συμφωνία και την υποβολή με Μηνιαία Δελτία του ύψους των δαπανών, οι οποίες αποτελούν τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα της Πράξης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχία κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού (σύμφωνα με ΠΔ 50/2001)

-Μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς αντικειμένου

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

-Γνώση χρήσης Η/Υ

– Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη έργων

1 Εξωτερικός Συνεργάτης – Σύμβουλος διαχείρισης Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020 με αντικείμενο τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη έργων, ΕΛΚΕ/ΠΔΜ. Κοζάνη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο εξωτερικός συνεργάτης – σύμβουλος διαχείρισης θα παρέχει υπηρεσίες που θα αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Θα υποστηρίζει τον φορέα κατά τον οικονομικό έλεγχο, τη διεκπεραίωση, τη συμφωνία και την υποβολή με Μηνιαία Δελτία του ύψους των δαπανών, οι οποίες αποτελούν τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα της Πράξης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχία κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού (σύμφωνα με ΠΔ 50/2001)

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

-Γνώση χρήσης Η/Υ

1 Εξωτερικός Συνεργάτης – Σύμβουλος υποστήριξης Λογιστηρίου για τη διαχείριση έργων Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΛΚΕ/ΠΔΜ. Κοζάνη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο εξωτερικός συνεργάτης – σύμβουλος διαχείρισης θα παρέχει υπηρεσίες που θα αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Θα υποστηρίζει τον φορέα κατά τον οικονομικό έλεγχο, τη διεκπεραίωση, τη συμφωνία και την υποβολή με Μηνιαία Δελτία του ύψους των δαπανών, οι οποίες αποτελούν τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα της Πράξης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχία ΠΕ/ΤΕ Σχολών/Τμημάτων Οικονομίας, ή/και Διοίκησης, ή/και Λογιστικής

-Γνώση χρήσης Η/Υ

1 Εξωτερικός Συνεργάτης – με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη έργων Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΛΚΕ/ΠΔΜ. Κοζάνη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες που θα αφορούν στην τεχνική υποστήριξη των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Θα υποστηρίζει τον φορέα κατά τον οικονομικό έλεγχο, τη διεκπεραίωση, τη συμφωνία και την υποβολή με Μηνιαία Δελτία του ύψους των δαπανών, οι οποίες αποτελούν τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα της Πράξης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχία κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής (σύμφωνα με ΠΔ 50/2001)

– Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη έργων

Επιθυμητή η εμπειρία σε αντικείμενα πληροφορικής (ενδεικτικά: διαχείριση τοπικών δικτύων Η/Υ, συντήρηση ιστοσελίδων, επίλυση συνηθέστερων τεχνικών προβλημάτων Η/Υ και προβλημάτων λειτουργικών συστημάτων Windows καθώς και εφαρμογών γραφείου).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας  και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24610 56440 (κ. Χρύσα Ιακωβίδου).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 15-01-2019, (14.00μ.μ.)

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών: Πρόσληψη  4 ατόμων

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.),που εδρεύει στην Αθήνα (διατηρεί υποκατάστημα στους Δελφούς) της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής, Παράρτημα ΕΠΚΕΔ (Ξενώνας), Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

2ΥΕ Καθαριστές-τριες, Παράρτημα ΕΠΚΕΔ (Ξενώνας, Συνεδριακό Κέντρο Υπαίθριο Θέατρο), Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΥΕ Εργάτης-τρια, Παράρτημα ΕΠΚΕΔ (Ξενώνας, Συνεδριακό Κέντρο Υπαίθριο Θέατρο Περιβάλλον Χώρος), Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

Οι Υπάλληλοι Υποδοχής (18-65 ετών)

Οι Εργάτες-τριες, Καθαριστές-τριες (18-60 ετών).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.), Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Φρυνίχου 9, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Έφης Βασιλοπούλου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3312781-5.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη  7 ατόμων

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), που εδρεύει στο Χατζηκυριάκειο της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για το Τμήμα Ναυτικών Σπουδών, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων (5 ατόμων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού [ΔΕΠ] & 2 ατόμων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού [ΕΕΔΙΠ]) , ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 μέλος ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία».

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1 μέλος ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ με γνωστικό αντικείμενο: «Ανώτερα Μαθηματικά».

1 μέλος ΔΕΠ στη Βαθμίδα Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Ανώτερα Μαθηματικά (Υπολογιστικά Μαθηματικά & οι Εφαρμογές τους)».

Γ)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 μέλος ΔΕΠ στη Βαθμίδα Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Ανώτερα Μαθηματικά (Γλώσσες Προγραμματισμού, Τεχνητή Νοημοσύνη)».

Δ)ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 μέλος ΔΕΠ στη Βαθμίδα Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής με έμφαση στις Ναυτικές και Αμυντικές Τεχνολογίες)».

1 μέλος ΔΕΠ στη Βαθμίδα Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική».

Ε)ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 μέλος ΔΕΠ στη Βαθμίδα Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Ναυπηγία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε έντυπη μορφή, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό αντικείμενο για τα οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Κοσμητεία, Γραμματεία, Τέρμα Λεωφόρου

Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο ,Τ.Κ. 185 39, Πειραιάς Αττικής,

 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Κοσμητεία, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο ,Τ.Κ. 185 39, Πειραιάς Αττικής.

Αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4581622 & 210 4581309 (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2018 έως και 13-02-2019

Ευρωπαΐκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας: Πρόσληψη 2 ατόμων

H Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (ΕΑSΑ), σύμφωνα με το Α.Π. 8584/11-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASA/AD/2018/011 Head of Finance and

Procurement Department (AD10)

 

11-01-2019
EASA/IV/2018/004 Technical Cooperation

Operations Manager(FG IV)

 

14-01-2019

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία.

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας: https://www.easa.europa.eu

Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. : Πρόσληψη 1 ατόμου

H Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π. 8638/12-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
CONS/ΤΑ-ΑD/133

 

Clinical Psychologist

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu./dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-01-2019, (12.00τ.ω. Βρυξελλών)

Ν.Π.Δ.Δ.: «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), που εδρεύει στο Λαγκαδά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας έως και 31-07-2019, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αθλητικός Τουρισμός, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίριση, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδική Αγωγή, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ιστιοπλοΐα, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης.

Τρεις (3) από τις παραπάνω θέσεις (20%) θα καλυφθούν από Π.Φ.Α. με τις παραπάνω ειδικότητες χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του Ο.Π.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (διατίθεται από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.: «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), Τμήμα Αθλητισμού, Κτίριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, 3ος όροφος, Χρ. Σμύρνης 29, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23940 20841 εσωτ. 20 & 21

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-12-2018 έως και 23-01-2019,

(εργάσιμες ημέρες 09.30π.μ.-13.30μ.μ.)

«Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η «Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε. – Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικαστικοί Καλών Τεχνών με ειδικότητα στο Decoupage, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικαστικός Καλών Τεχνών με ειδικότητα στο Κόσμημα, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικαστικός Καλών Τεχνών με ειδικότητα στην Αγιογραφία, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικαστικοί Καλών Τεχνών με ειδικότητα στη Ζωγραφική, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικαστικός Καλών Τεχνών με ειδικότητα στο Πλέξιμο, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικό-Καλλιτεχνικό Προσωπικό Θεατρικών Σπουδών με ειδικότητα στην Σκηνογραφία, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικό Προσωπικό με ειδικότητα στη Zumba, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικό Προσωπικό με ειδικότητα στους Latin Χορούς, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικό-Καλλιτεχνικό Προσωπικό Θεατρικών Σπουδών με ειδικότητα στη Θεατρική Αγωγή, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικό-Καλλιτεχνικό Προσωπικό Θεατρικών Σπουδών με ειδικότητα στη Μαριονέτα, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικό Προσωπικό Παραδοσιακών Χορών με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς, ΚΕΑΕΔΗΑ ΟΤΑ, Ηράκλειο Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε. – Ο.Τ.Α.), Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, Αττικής Τ.Κ.141 21, Ηράκλειο Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή email δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο ειδικότητα

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-12-2018 έως και 09-01-2019, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Δήμος Προποντίδας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονία, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Εργοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Λογοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΤΕ Εργοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Λογοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1 ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1 ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

2 ΔΕ Εκπαιδευτές Τεχνικοί, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

2 ΔΕ Εκπαιδευτές Τεχνικοί, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Προποντίδας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 632 00, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Δαλαμπίρα Κωνσταντίνου ή Μισοκοίλη Σοφίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23730 25887 & 23730 25553.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2019 έως και 17-01-2019

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!