ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για κάλυψη 158 μόνιμων θέσεων εργασίας

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 158 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Η προκήρυξη αφορά τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν Θήρας).

Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή προκηρύσσει την πλήρωση ως ακολούθως:

Α) 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Γ) 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
Δ) 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα κύρια προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων όπως αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α’ και στα Παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 την επομένη της ανάρτησης της Προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και σε κάθε περίπτωση εντός του οριζομένου από το Γ.Ν. Θήρας χρονικού διαστήματος, τα εξής:

1) Συμπληρωμένη και πρωτότυπα υπογεγραμμένη την κατά περίπτωση Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωσή τους,

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δυο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως και

3) όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη παραστατικά/δικαιολογητικά/πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών για την τεκμηρίωση των τυπικών, κύριων και πρόσθετων προσόντων της ειδικότητας- κωδικού θέσης που αιτού- νται, τα οποία δηλώνουν υπεύθυνα στην αίτηση συμμετοχής τους ότι κατέχουν, παραθέτοντας με διακριτή αρίθμηση και ταξινομημένα ακριβώς με τη σειρά που αναφέρονται από τον υποψήφιο στην αίτηση για να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την επιτροπή προσλήψεων και αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’, Γ’, Δ’ και Ε’).

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επισυνάπτεται δικαιολογητικό που αφορά σε κύριο προσόν της ειδικότητας και κωδικού θέσης όπως προσδιορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και περιλαμβάνεται στον πίνακα απορριπτέων.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν προ- βλέπεται και η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αποστολή του κλειστού φακέλου μπορεί να γίνει:

α) ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β) μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Προθεσμία ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2018 – 28/09/2018

1. ΦΕΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ.pdf
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕ-ΤΕ.pdf
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ.pdf
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΕ.pdf
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!