ασεπ-5ε-2021-αναρτήθηκαν-νέοι-προσωρινοί-π-631327
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 13.09.2022 | 14:40

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Αναρτήθηκαν νέοι προσωρινοί πίνακες

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/19.07.2021), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογική Ωκεανογραφία»,  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (κωδ. θέσης: 10007).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον «Προσωρινό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους» εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων δεν υποβάλλονται ενστάσεις.

Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της ατομικής συνέντευξης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων: Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.