ασεπ-1γδ-2022-βγηκαν-οι-πίνακες-κατάταξης-κ-366901
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 17.01.2022 | 15:39

ΑΣΕΠ-1ΓΔ/2022: Βγηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (1ΓΔ/2022) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (άρθρο 18 του Π.Δ. 6/2021, Α΄ 7).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Τρίτη 18-1-2022 και ώρα 8:00 έως και την Πέμπτη 20-1-2022 και ώρα 15:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00