Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζουν να καταθέτουν τροπολογίες παρά την απαγόρευση

Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες να δημιουργήθηκε σάλος με τις τροπολογίες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά να «φρεναρίστηκαν» από τον Σωκράτη Φάμελλο, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, ωστόσο, κάποιοι βουλευτές επανήλθαν καταθέτοντας σειρά τροπολογιών. Δείτε μερικές:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

 

ΘΕΜΑ: Κατάταξη εργατικών απαιτήσεων εργαζομένων σε αστικούς συνεταιρισμούς

  1. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η εξόφληση των απαιτήσεων των εργαζομένων των Αστικών Συνεταιρισμών, που είχαν τεθεί σε εκκαθάριση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4384/2016, προτάσσεται της εξόφλησης των απαιτήσεων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Η εν λόγω παρέκκλιση επιβάλλεται από την συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, δεδομένου ότι είχε συμφωνηθεί αρμοδίως με τους εργαζόμενους, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4384/2016, να αναμείνουν την εκκαθάριση, με συνέπεια να μην αναγγείλουν τις εργατικές απαιτήσεις τους, τότε όμως γνώριζαν ότι  θα κατατάσσονταν προνομιακά. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο έδωσαν τη συναίνεσή τους, την οποία δεν θα έδιναν εάν μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα υποβιβάζονταν στην θέση των κοινών δανειστών, όπως έγινε μεταγενέστερα.

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

«Άρθρο…

Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, οι απαιτήσεις των εργαζομένων των Αστικών Συνεταιρισμών, που είχαν τεθεί σε εκκαθάριση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4384/2016, εξοφλούνται πριν από την ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.».

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

 

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκιόλας Ιωάννης

 

Λάππας Σπυρίδων

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Τζαμακλής Χαρίλαος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

 

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για την πλήρωση των θέσεων του προσωπικού των Παρατηρητηρίων Δόμησης»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προωθούμενη διάταξη της παρ.4 προβλέπεται η υποχρέωση των Περιφερειών για τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και σύστασης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων, ούτως ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η στελέχωση αυτών. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι Περιφέρειες οφείλουν να υποβάλουν τις ως άνω αποφάσεις τροποποίησης στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς έγκριση. Η ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται με την απόφαση έγκρισης του Συντονιστή κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση της οποίας ορίζεται προθεσμία δύο μηνών, που εκκινεί από την υποβολή των αποφάσεων προς έγκριση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ.5 καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του προσωπικού, που θα προκύψει από δυνητική μετάταξη υπάλληλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στις αρμόδιες για την αυθαίρετη δόμηση και τις κατεδαφίσεις οργανικές μονάδες των Δήμων. Ειδικότερα, προβλέπεται εξαίρεση από τις διατάξεις για την κινητικότητα, για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.4495/2017, που θα καθορίσει τη στελέχωση και το αναγκαίο προσωπικό των Περιφερειακών και των Τοπικών Παρατηρητηρίων. Περαιτέρω, προβλέπεται δυνατότητα μετάταξης και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο  …

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

Μετά την παρ.3 του άρθρου 2 του ν.4495/2017 (Α’ 167), προστίθενται παρ.4 και 5 ως εξής:

«4. Οι Περιφέρειες οφείλουν, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παρ.3 του παρόντος, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, κατά τη διαδικασία του άρθρου 241 του ν. 3852/2010, κατ’εξαίρεση της παρ.5 του ίδιου άρθρου, και σύστασης των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του άρθρου 6Β του ν. 4495/2017, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του παρόντος. Ο Συντονιστής της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση έγκρισης εντός δύο (2) μηνών.»

«5. Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παρ.3 του παρόντος δεν εφαρμόζεται η διαδικασία μετατάξεων του ν. 4440/2016 για το προσωπικό των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:

α) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στις αρμόδιες για την αυθαίρετη δόμηση και τις κατεδαφίσεις οργανικές μονάδες των Δήμων μπορούν να μετατάσσονται στα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την απόφαση έγκρισης της παρ. 4 του παρόντος.

β) Η μετάταξη του προσωπικού διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σε κενή οργανική θέση, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται σε συνιστώμενη με την απόφαση της περίπτ. γ΄ προσωποπαγή θέση.

γ) Η διαδικασία της μετάταξης ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου της Περιφέρειας υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Το προσωπικό μετατάσσεται στα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ε) Θέσεις, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό, δεν καλύπτονται με μετάταξη.

στ) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις αρμόδιες για την αυθαίρετη δόμηση και τις κατεδαφίσεις οργανικές μονάδες των Δήμων μπορούν να μετατάσσονται στα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την απόφαση έγκρισης της παρ. 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης.»

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Ο Προτείνων Βουλευτής

Καματερός Ηλίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

 

ΘΕΜΑ: «Αποθηκευτικοί χώροι ναυτιλιακού καυσίμου στα νησιά του Αιγαίου που απέχουν λιγότερο από δέκα πέντε (15) ναυτικά μίλια από την Τουρκία»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας υπάρχει μια κατηγορία νησιών του Αιγαίου, τα οποία απέχουν από τα τουρκικά παράλια σε απόσταση λιγότερη των δεκαπέντε (15) μιλίων. Στις περιοχές αυτές, λόγω της εγγύτητας των παραλίων των δύο χωρών, δημιουργείται μία ευρύτερη θαλάσσια ζώνη, στην οποία ο ανταγωνισμός είναι εύλογος και θεμιτός, εφόσον διεξάγεται με όρους ειρηνικής άμιλλας, προσπάθειας και οικονομικής ανάπτυξής τους.

Πλην όμως, ορισμένα από αυτά τα ελληνικά νησιά, ακόμη και σήμερα στερούνται εκείνων των υποδομών που διασφαλίζουν την οικονομική τους αυτοτέλεια και αναπτυξιακή τους προοπτική.

Η έλλειψη εγκατεστημένων αποθηκευτικών χώρων για άμεση διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων, τόσο στα αλιευτικά σκάφη, όσο και σε εκείνα της αναψυχής που ελλιμενίζονται σε αυτά, ίσως είναι η πιο κραυγαλέα.

Το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί, η Λέσβος, είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την τουριστική μας οικονομία και την ανάπτυξη του νησιού με τους θαλάσσιους πόρους που διαθέτει και αξιοποιούνται από τα αλιευτικά σκάφη. Τα ίδια, αν και σε λίγο μικρότερη κλίμακα ισχύουν και για τη Λήμνο και τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Σάμος, Χίος, Κως, Σύμη, Ρόδος, Κάλυμνος, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι).

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η νομοθετική επιβολή για την άδεια κατηγορίας «Ε», ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων 1.000 κυβικών μέτρων αποδείχθηκε ιδιαίτερα επαχθής και υπερβάλλουσα για την αποθήκευση 300.000 λίτρων (300 κυβικών μέτρων), όπως αξιολογούνται σήμερα οι κατά μέσο όρο αποθηκευτικές ανάγκες του ναυτιλιακού καυσίμου και μόνο προς εφοδιασμό των προαναφερόμενων σκαφών αναψυχής και επαγγελματικής αλιείας για το νησί της Λέσβου. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την απουσία αντίστοιχης εγκατάστασης στο νησί.

Επειδή σκοπός της προμήθειας του ναυτιλιακού καυσίμου δεν είναι η ευρύτερη και εκτός του νησιού προμήθεια και εφοδιασμός, προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη νέας νησιωτικής κατηγορίας άδειας «Ε1», με την οποία θα δίδεται η δυνατότητα λόγω του καθορισμού γεωφυσικού της περιορισμού (νησί), να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελλιμενισμού σε αυτό σκαφών.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

« Άρθρο…

 

Κατά συνέπεια, προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 3054/2002 κατά περίπτωση άρθρου ως εξής:

Στο άρθρο 6 «Άδεια εμπορίας»:

«4. Για τις κατωτέρω κατηγορίες προϊόντων χορηγείται χωριστά άδεια κατά κατηγορία ως εξής:»

Στην κατηγορία της άδειας «Ε» προστίθεται μετά την περιγραφή αυτής νέα άδεια υπό στοιχεία «Ε1» ως εξής:

«Ε1 Άδεια Εμπορίας για τα νησιά που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι δεκαπέντε (15) μίλια από τις τουρκικές ακτές για ναυτιλιακά καύσιμα σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη».

Στην παρ. «5. Για τη χορήγηση Αδείας Εμπορίας απαιτείται:», στην υποπερίπτωση «αα. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ως ακολούθως:» μετά την περίπτωση «Για την άδεια κατηγορίας Ε:…150.000 €» προστίθεται η νέα άδεια:

«Για την άδεια κατηγορίας Ε1 20.000 €».

Στις διατάξεις της περίπτωσης «β. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων» στο εδάφιο που ορίζει «Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται ως εξής:» μετά τη ρύθμιση

«Για την Άδεια κατηγορίας Ε: 1.000 κυβικά μέτρα» προστίθεται:

«Για την Άδεια κατηγορίας Ε1: 300 κυβικά μέτρα».

Στην παρ. 9 του ιδίου άρθρου 6 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση επίσης επιτρέπεται η πώληση ναυτιλιακών καυσίμων της άδειας Ε1 με βυτιοφόρα οχήματα στα σκάφη αλιείας, καθώς και παντός τύπου σκάφους αναψυχής που ελλιμενίζονται στα νησιά της κατηγορίας της άδειας αυτής, βάσει σχετικού παραστατικού πώλησης προς τον διαχειριστή σκάφους.

Η προαναφερόμενη εξαίρεση της τροφοδοσίας μέσω βυτιοφόρων οχημάτων στα σκάφη, ισχύει εφόσον δεν υφίσταται λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός της λιμενικής ζώνης ή σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων σε σκάφη («πρατήριο καυσίμων λιμένα») σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 33180/351 (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. φ. 1454/25.4.2019)».

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η νομοθετική πρόβλεψη δυνατότητας εγκατάστασης μικρότερων σε όγκο αποθηκευτικών χώρων ναυτιλιακών καυσίμων, θα αναδείξει τα προαναφερόμενα νησιά της εγγύτητας των μέχρι δεκαπέντε (15) μιλίων από τα τουρκικά παράλια, ως νέους διεθνείς προορισμούς ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, αλλά και τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης αυτών. Ταυτόχρονα, θα ωφελήσει και την αξιοποίηση των αλιευτικών θαλάσσιων πόρων της ευρύτερης ζώνης από επαγγελματικά σκάφη αλιείας.».

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Πάλλης Γεώργιος

 

 

Καματερός Ηλίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

 

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ειδικών σκοπών που έχουν την έδρα τους σε νησιωτικούς δήμους

 

  1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 100 παρ. 2 περίπτωση 2 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει δίνεται η δυνατότητα σε νησιωτικούς δήμους η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με αντικείμενο δράσεις προστασίας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας με αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Στο ίδιος άρθρο ορίζονται οι γενικοί όροι των εν λόγω συμβάσεων. Επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 267 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες  συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την λήξη του χρόνου που προβλέπεται στην συστατική τους πράξη, οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές δεν λειτουργούν πια. Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας για κάποιες από αυτές και ειδικότερα για αυτές που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους τις δράσεις της προστασίας του περιβάλλοντος, τις δράσεις πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης. Εξ αιτίας του ρόλου που έχουν αναλάβει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα στους νησιωτικούς δήμους, που είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της λειτουργίας τους.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο…

Στο τέλος της περίπτωσης δ’ του άρθρου 100  Ν. 3852/2010, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4257/2014, (ΦΕΚ Α’ 93/14.7.2014), προστίθεται το εξής:

Οι υφιστάμενες κατά την 01.01.2018 σε νησιωτικούς δήμους αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, τις δράσεις πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης και προσφέρουν με τη λειτουργία και τις δράσεις τους έργο προς το κοινωνικό σύνολο, στις οποίες συμμετέχουν (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 3274/2004) και κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους φορείς της περίπτωσης α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 δύνανται, εφόσον το αποφασίσουν, να εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η .12.2028.».

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Πάλλης Γεώργιος

 

Καματερός Ηλίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΡΙΖΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!