πρόταση-μομφής-και-σε-κοινότητα-συζη-1127878

Πρόταση μομφής και σε κοινότητα – Συζητείται παράλληλα με αυτή στη Βουλή

Συνεδρίασε σήμερα  το τοπικό συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Αφάντου στην Ρόδο, με πρωτοβουλία 4 συμβούλων και σκοπό την κατάθεση πρότασης μομφής του προέδρου της κοινότητας, κ. Γιώργου Μπακίρη.

Η συνεδρίαση στερείται νομιμότητας και είναι παράνομη, απαντά ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος δεν πρόκειται να παραστεί σ’ αυτήν.

Οι 4 τοπικοί σύμβουλοι έκαναν γνωστά τα εξής:

«Έπειτα από αίτηση μας την 12/01/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 4 του ν. 3852/2010 με την οποία ζητάμε την ΑΜΕΣΗ σύγκληση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Αφάντου και μετά από την πάροδο του 10ημέρου που ορίζει η νομοθεσία ώστε ο πρόεδρος να καλέσει συμβούλιο, καλούμε τα μέλη του συμβουλίου της Δ.Κ Αφάντου σε συνεδρίαση την Πέμπτη 26/01/2023 και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Κ Αφάντου (γραφείο προέδρου)με μοναδικό θέμα συζήτησης «κατάθεση πρότασης μομφής και απόφαση παραπομπής του πρόεδρου της Δ.Κ Αφάντου για παραβιάσεις της εγκυκλίου 88 απ. 59846/21.08.2019 περί Λειτουργίας Κοινοτήτων».

Οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας Αφάντου

Καραγιάννης Δημήτριος

Κάβουρας Σταύρος

Ανθούλας Τσαμπίκος

Χρούση Μαρία».

Η απάντηση του προέδρου

Σε απάντησή του, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, κ. Γιώργος Μπακίρης, αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση της από 23.01.2023 και με αρ. πρωτ.:4259/23.01.2023 πρόσκλησης για συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Αφάντου των τεσσάρων μελών του συμβουλίου, ήτοι των: Δημητρίου Καραγιάννη, Σταύρου Κάβουρα, Τσαμπίκου Ανθούλα και Μαρίας Χρούση, για την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Κ. Αφάντου (γραφείο προέδρου), θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, «ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο, ύστερα από γραπτό αίτημα του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών του. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση των μελών του που υπέβαλαν την αίτηση».

Στην προκειμένη περίπτωση δεν υποβλήθηκε σε μένα αλλά ούτε και μου κοινοποιήθηκε οποιοδήποτε γραπτό αίτημα για σύγκληση συμβουλίου, υπογεγραμμένο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου.

Το έγγραφο το οποίο επικαλούνται τα παραπάνω μέλη είχε ως αποδέκτες μόνο τους: α) αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αφάντου κ. Βασίλειο Μανέττα, β) γραφείο δημάρχου Ρόδου κ. Αντωνίου Καμπουράκη, γραφείο προέδρου δημοτικού συμβουλίου Ρόδου και ε) νομική υπηρεσία δήμου Ρόδου.

Κατά συνέπεια, δεν έχει υποβληθεί κανένα γραπτό αίτημα που να απευθύνεται σε μένα, ως πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Αφάντου για τη σύγκληση του συμβουλίου κοινότητας, όπως απαιτεί ο νόμος και ως εκ τούτου η παραπάνω πρόσκληση για σύγκληση του συμβουλίου κοινότητας από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη του είναι παράνομη και δεν μπορεί με βάση αυτή να συγκληθεί και να αποφασίσει το συμβούλιο της κοινότητάς μας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, «η πρόσκληση για συνεδρίαση δημοσιεύεται στο γραφείο της κοινότητας και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση».

Στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ της ημέρας επίδοσης της πρόσκλησης (23/01/2023) και της ημέρας για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση (26/03/2023) μεσολαβεί διάστημα δύο (2) πλήρων ημερών (δεδομένου ότι δεν υπολογίζεται στην παραπάνω προθεσμία του νόμου η ημέρα επίδοσης της πρόσκλησης καθώς και η ημέρα σύγκλησης του συμβουλίου).

Ως εκ τούτου, η παραπάνω πρόσκληση για συνεδρίαση είναι άκυρη και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση με βάση την πρόσκληση αυτή, καθώς δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες.

Τέλος, όσον αφορά στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή αναφέρεται στην παραπάνω «πρόσκληση» ήτοι «Κατάθεση πρότασης μομφής και απόφαση παραπομπής του προέδρου της Δ.Κ. Αφάντου για παραβιάσεις της εγκ.88/59846/21.08.2019 περί λειτουργίας κοινοτήτων», το θέμα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς το συμβούλιο της κοινότητας δεν έχει από τον νόμο αρμοδιότητας για να αποφασίζει σχετικά με πρόταση μομφής κατά του προέδρου ή για την παραπομπή του προέδρου για παραβιάσεις της εγκ.88/59846/21.08.2019 περί λειτουργίας κοινοτήτων, θέματα για τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητας άλλα όργανα της διοίκησης. Ως εκ τούτου, η λήψη από το συμβούλιο της κοινότητάς μας μιας τέτοιας απόφασης θα είναι απολύτως άκυρη και παράνομη.

Για τους παραπάνω λόγους, η συνεδρίαση στις 26/01/2023 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς στερείται νομιμότητας και ως εκ τούτου δηλώνω από τώρα ότι δεν θα συμμετάσχω σε αυτήν.

Εάν, παρά ταύτα, μια τέτοια παράνομη συνεδρίαση πραγματοποιηθεί, η απόφαση της θα είναι σε κάθε περίπτωση παράνομη και άκυρη, επιφυλάσσομαι δε ρητά παντός νομίμου δικαιώματος μου για προσβολή της προσωπικότητάς μου και δηλώνω ότι θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων μου.

Παρακαλώ η επιστολή αυτή να αναγνωστεί από την πρακτικογρράφο της συνεδρίασης, εφόσον πραγματοποηθεί και να γραφτεί ολόκληρο το περιεχόμενό της στα πρακτικά.

Με εκτίμηση ο πρόεδρος κοινότητας Αφάντου

Γεώργιος Εμμ. Μπακίρης».