Πώς θα λειτουργήσουν όλα τα Ειδικά Σχολεία το νέο σχολικό έτος – Τι προβλέπεται

  • Απο Μάκης Χολέβας
  • 6 Ιουλίου 2020 - 07:15
  • Comments Off

Mε δύο εγκυκλίους το υπουργείο Παιδείας περιγράφει πώς θα λειτουργήσουν τα Ειδικά Σχολεία το νέο σχολικό έτος 2020-2021. Στην πρώτη ορίζεται η λειτουργία των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) και στη δεύτερη των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και ο προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Στην πρώτη εγκύκλιο περιγράφονται συγκεκριμένα τα παρακάτω ζητήματα:  Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης —
Ωρολόγια – Αναλυτικά Προγράμματα — Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων — Θέματα απουσιών– Χαρακτηρισμός φοίτησης — Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών — Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό – Προσβασιμότητα — Προγράμματα Συνεκπαίδευσης –Σχολικοί Περίπατοι – Εκδρομές – Επισκέψεις — Επιμορφωτικές δράσεις — Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού —  Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου —  Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool– Μεταφορά Μαθητών.

Στην δεύτερη εγκύκλιο πρόκειται για την ίδια θεματολογία, προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες στις μικρότερες ηλικίες: Εγγραφή μαθητών/τριών — Ωρολόγιο Πρόγραμμα– Πρόγραμμα Σπουδών – Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης —  Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων – Αναθέσεις μαθημάτων —  Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού — Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό — Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί — Προγράμματα Συνεκπαίδευσης — Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Εκδρομές — Επιμορφωτικές δράσεις —  Μεταφορά μαθητών — Θέματα ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου —  12. Σχολικές Βιβλιοθήκες –Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool.

Παράλληλα, περιγράφεται ο προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος, δηλαδή: Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων –  Ορισμός Υπευθύνου Ολοημέρου – Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος– Σίτιση –Χαλάρωση, Διατροφική Αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα — Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

Ολόκληρη η εγκύκλιος για τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ΕΔΏ..

Ολόκληρη η εγκύκλιος για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και ο προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος ΕΔΩ

Στις εγκυκλίους μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα του προγραμματισμού.

Παρακάτω επιλέγουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα κρίσιμα θέματα της μεταφοράς μαθητών και των  θεμάτων ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται για τα θέματα μεταφορών:

Θέματα μεταφοράς των μαθητών/τριών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 50025/26-09-2018 (Β΄4217) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». Οι Διευθυντές/ ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της μεταφοράς των μαθητών/τριών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών.

Στις περιπτώσεις που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης δρομολογίων οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποβάλλουν άμεσα τις σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις τους στις ανωτέρω υπηρεσίες.

Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ΄/12-06-2018 ) «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)» ορίζεται: «Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 αναφέρονται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από την παύση της λειτουργίας τους και την έναρξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 20, νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ.».

Για το σχολικό έτος 2020-21 και με δεδομένο το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών ισχύουν τα ακόλουθα: α) Τα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται ήδη Ολοήμερο Πρόγραμμα, εφόσον υφίσταται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών/τριών κατόπιν επικαιροποίησης των αιτημάτων από τους γονείςκηδεμόνες των μαθητών/τριών και στα οποία έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά αυτών, θα λειτουργήσουν
άμεσα το Ολοήμερο Πρόγραμμα, με την έναρξη του σχολικού έτους β) Στα σχολεία στα οποία δεν λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα, οι γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών/τριών ενημερώνονται από τους/τις Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρξουν αιτήματα εγγραφής και διαπιστωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου αριθμού μαθητών/τριών για τη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος, οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολείων θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες προτείνοντας την απαιτούμενη προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών. Η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των ανωτέρω σχολείων θα αρχίσει μόνο στην περίπτωση εξασφάλισης της προϋπόθεσης μεταφοράς των μαθητών/τριών.

Όσον αφορά τα θέματα  ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών προβλέπεται ότι:

Οι Περιφερειακοί/κές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., των Λυκείων Ε.Α.Ε., των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός) για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους 2019-2020 σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου και στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως πρόεδροι των Σχολικών Συμβουλίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), καλούν σε συνεδρίαση το ανωτέρω όργανο, κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τρίμηνου με σκοπό την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας του προσωπικού του σχολείου και των οικογενειών των μαθητών/τριών, καθώς και για θέματα που έχουν σχέση με την υγιεινή των μαθητών/τριών και του σχολικού περιβάλλοντος.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών ή των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/neoskoronaios-covid-19/).

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]