Όλη η διαδικασία για τις εκλογές στα σχολεία -Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν μαθήματα την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, λόγω της διεξαγωγής εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) της χώρας, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2011).

Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις εκλογές:

1ον.-Χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλα τα μέλη του Ε.Ε.Π.και του Ε.Β.Π .που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σύμφωνα με την Παράγραφο 5 της Εφαρμοστικής Εγκυκλίου υπ αριθμ.: 151512/Ε4/13-9-2018, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π):

«5. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλα τα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές.»
Εκ των άνω γραφέντων συνάγεται πως όποιο μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα δικαιούται αδείας. Προφανώς και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία αποτελούν μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. τα οποία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, άρα δικαιούνται, σύμφωνα με την Εφαρμοστική Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αδείας μιας(1) ημέρας.

Όσον αφορά στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ο Β. Βούγιας από το alfavita.gr επισημαίνει το εξής: «Βεβαίωση πως ψήφισαν απαιτεί το ΕΣΠΑ από τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για να πληρωθούν την ημέρα των Εκλογών. Τι θα γίνει με το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα ψηφίσει με Επιστολική ψήφο;;»

2ον.-Τα ψηφοδέλτια, το αργότερο μέχρι 29/10/2018 θα έπρεπε να έχουν σταλεί στις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε., αλλά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Νομών εκτός του Νομού όπου εδρεύει η Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ίδια Εφαρμοστική Εγκύκλιο ζητείται από Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μεταξύ άλλων…

…»Ιδιαίτερα ζητούμε την προσοχή σας για τις έγκαιρες και σωστές ενέργειές σας προς αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003:….
………………………………………………………………………………………………….

 1. Εκτύπωση των ψηφοδελτίων και των σχετικών φακέλων σε επαρκή αριθμό και αποστολή αυτών στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 39) μέχρι 29/10/2018. Σημειώνουμε ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια.
 2. Οι εκλογείς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν με αλληλογραφία να εξασφαλίσουν άμεσα τα ψηφοδέλτια από τις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., προκειμένου να ασκήσουν έγκαιρα το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρο 40)….»

Άρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές το αργότερο μέχρι τις 29/10/2018 όφειλαν να έχουν αποστείλει τα ψηφοδέλτια στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., αλλά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Νομών εκτός του Νομού όπου εδρεύει η Περιφέρεια , ώστε οι εκλογείς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν με αλληλογραφία να εξασφαλίσουν άμεσα τα ψηφοδέλτια., προκειμένου να ασκήσουν έγκαιρα το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρο 40 του Π.Δ. 1/2003).

3ον.-Δείτε πως ψηφίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 40 του Προεδρικού Διατάγματος 1/2003 – http://dipe.lef.sch.gr/documents/nomothesia/PD-1-2003.pdf

Ψηφοφορία

 1. Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η  πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι την 8η μεταμεσημβρινή ώρα, αν υπάρχουν  εκλογείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.
 2. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή δύο δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει  τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί: α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και β) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Στη συνέχεια  σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.( Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα ή πολυγραφημένα και  έχουν χρώμα  λευκό ή πράσινο. Τα λευκά περιλαμβάνουν τους  υποψήφιους κάθε  συνδυασμού για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα πράσινα τους υποψηφίους για  το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
 3. Για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης αποστέλλει σε κάθε εκλογέα από  ένα ψηφοδέλτιο των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  και το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
 4. Οι προϊστάμενοι των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης οφείλουν  να παραδώσουν σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, ένα εκλογικό φάκελο και  τον ειδικό φάκελο ταχυδρόμησης, βάσει του αντιγράφου του πίνακα  εκλογέων  στον  οποίο  σημειώνεται  το  ονοματεπώνυμο  του  παραλαμβάνοντας ενώ, οι εκλογείς υπογράφουν στον πίνακα αυτό  για την παραλαβή του  υλικού.
 5. Κάθε εκλογέας συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον  εκλογικό φάκελο τον οποίο κλείνει και στην συνέχεια τον θέτει  στον ειδικό φάκελο ταχυδρόμησης στον οποίο σημειώνει τα στοιχεία του ως αποστολέας και τον ταχυδρομεί στην εφορευτική επιτροπή με συστημένη επιστολή το ταχύτερο δυνατό ώστε να φθάσει στην εφορευτική επιτροπή μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.  Φάκελοι  που θα φτάσουν στην εφορευτική επιτροπή, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται  υπόψη.
 6. Η εφορευτική επιτροπή μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας και προτού προβεί στη διαλογή των ψήφων ανοίγει τους ειδικούς  φακέλους, επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκλογέων τα οποία καταχωρεί και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας με ειδική μνεία «ψηφίσαντες με αλληλογραφία». Στη συνέχεια ελέγχει τους φακέλους ψηφοφορίας οι οποίοι μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και ρίχνονται στη  κάλπη.
 7. Κάθε υποψήφιος ή ο αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα  ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και  η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει αμέσως ή όταν τελειώσει η ψηφοφορία.
 8. Κάθε  ψηφοφόρος  σημειώνει  στο  οικείο  ψηφοδέλτιο  μέχρι  δύο  σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη  σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην  περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.
 9. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών  που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που  ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή  την υπηρεσία όπου υπηρετούν. 10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.   Πηγή: alfavita.gr

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!