Τετάρτη
24
Μάι
Back

ΕΑΠ: Νέο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 20 εβδομάδων (αιτήσεις)

Ενα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με τον τίτλο «Επιχειρηματική αναλυτική και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων» (Business analytics and financial statement analysis). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 20 εβδομάδες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματική αναλυτική και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων» στοχεύει στη παροχή εισαγωγικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε ότι αφορά τα πεδία της επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics) και της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (Financial Statement Analysis). Μέσω της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται ως προς την κατανόηση και την εφαρμογή σε πρώτο επίπεδο της ανάλυσης των λογιστικών διαδικασιών. Όλα αυτά θα βασιστούν στη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τις λογιστικές καταστάσεις βάσει των οποίων παρέχεται η πληροφόρηση για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, θα αντιληφθούν τις λογιστικές διαδικασίες ως προς την παροχή λογιστικής πληροφόρησης και θα αναλύσουν συγκεκριμένες λογιστικές καταστάσεις. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει βασικές γνώσεις επιχειρηματικής αναλυτικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων σε θεωρητικό, αλλά κυρίως σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στη λογιστική και τη λογιστική πληροφόρηση

-Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής

-Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων

-Μετασχηματισμοί λογιστικής ισότητας –  Κατάσταση Ταμειακών Ροών

-Βασικά εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων – Κατάσταση κοινού μεγέθους και ανάλυση τάσης

-Ανάλυση αποδοτικότητας

-Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας

-Ανάλυση διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας

-Ανάλυση Νεκρού Σημείου

-Η επιχειρηματική αναλυτική ως βάση για την σύνταξη προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων

Γνώσεις:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Καταγράφει και περιγράφει τις πληροφορίες που αποτυπώνουν οι λογιστικές καταστάσεις  των επιχειρήσεων.

-Ταξινομεί λογιστικά δεδομένα και να εφαρμόζει εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής.

-Εφαρμόζει εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και να κατανοεί τη χρησιμότητα καθενός από αυτά.

-Αναγνωρίζει πως να συνδυάσει την επιχειρηματική αναλυτική με τους αριθμοδείκτες με στόχο τη σύνταξη προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων.

-Αξιολογεί το επίπεδο ρευστότητας μιας επιχείρησης και να αποφασίζει για τον τρόπο που θα πρέπει να επιλέξει για να την διατηρεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.

-Συσχετίζει την επιχειρηματική αναλυτική με τις λογιστικές καταστάσεις και εκτιμά πως θα διαμορφωθούν αυτές.

-Σκέφτεται δημιουργικά και στρατηγικά.

-Εργάζεται αποτελεσματικά και κάτω από συνθήκες πίεσης.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδυτές, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της ανάπτυξης βασικών γνώσεων επιχειρηματικής αναλυτικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων που έχουν εφαρμογή σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση α) στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων λογιστικής πληροφόρησης επιχειρήσεων με τη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής, β) στην ομαδική εργασία και γ) στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υπολογιστή και επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο) για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

 Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 600 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 300 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 300 € πριν την 10η εβδομάδα.

Εκπτωτική Πολιτική: Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων ανέρχεται σε 500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις: 250 € με την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 250 € πριν την 10η εβδομάδα:

-Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ

-Άνεργοι

-ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

-Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

-Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) με την Γραμματεία των Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689415, ή

-να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο : [email protected], ή
-να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 17:00) τη Γραμματεία των Προγραμμάτων, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα 10559.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!