δημόσια-ιεκ-πότε-οι-εγγραφές-τι-αλλάζε-142802
ΠΑΙΔΕΙΑ | 18.08.2022 | 07:20

Δημόσια ΙΕΚ: Πότε οι εγγραφές -Τι αλλάζει στη λειτουργία τους

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκινούν την Πέμπτη 1-9-2022 και λήγουν την Δευτέρα 12-9-2022.

Ο αριθμός των ενδιαφερομένων για σπουδές είναι εντυπωσιακός αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο φέτος κατέθεσαν μηχανογραφικό δελτίο 20.432, εκ των οποίων 18.812 υποψήφιοι ήταν απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022, ενώ 1.620 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 13.472. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίσθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό. α) Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την τρίτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. β) Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Μαρτίου κάθε έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

 1. Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
 2. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.ΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το Ε.ΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 3. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, καθώς και την περίοδο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διδακτικές ώρες, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Πρακτική Άσκηση

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διεξάγεται συνεχιζόμενα ή τμηματικά, με βάση το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται. Όταν η κατάρτιση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της μαθητείας, η μάθηση σε χώρους εργασίας διαρκεί σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της διάρκειας της κατάρτισης.

Διάρκεια μαθημάτων – Παρουσίες – Αριθμός εκπαιδευτών

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. 2. Οι παρουσίες των καταρτιζόμενων λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών. Δεν επιτρέπεται η παρουσία μη καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή του εργαστηριακού χώρου. 3. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων σε θεωρητικά και μικτά μαθήματα δύναται να προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%), με σκοπό την ορθή κατανομή αυτών. Στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), δύναται να τοποθετείται και δεύτερος εκπαιδευτής.

Ωράριο λειτουργίας – Διακοπές, αργίες

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του εκπαιδευτικού έτους: α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου. β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά. γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1. 2. Ημέρες αργίας των Ι.Ι.Ε.Κ. ορίζονται οι ακόλουθες: α) όλες οι Κυριακές, β) η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος, γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά Δευτέρα και ε) η 1η Μαΐου στ) οι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε Ι.Ι.Ε.Κ., λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

Εγγραφές – Δικαιολογητικά -Φοίτηση.

Αρχική Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής των καταρτιζομένων 1. Στα Ι.Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των Γ.Ε.Λ και Ε.ΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 2. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα: α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. β) Τίτλος σπουδών. γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. δ) Αντίγραφο ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Μετεγγραφές – Κατατάξεις – Αλλαγή ειδικότητας

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί. Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

 1. Μετεγγραφές στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.
 2. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.
 3. Οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

Για το λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 15η Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή της 2ης εβδομάδας του Οκτωβρίου εκάστου έτους για το χειμερινό εξάμηνο. Για το εαρινό εξάμηνο η αντίστοιχη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν.

Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 15η Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή της 2ης εβδομάδας του Οκτωβρίου εκάστου έτους για το χειμερινό εξάμηνο. Για το εαρινό εξάμηνο η αντίστοιχη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

 1. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β’ ή στο Γ’ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική. α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

 1. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζόμενων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. συντάσσει σχετικό πρακτικό με θέμα «Αποτελέσματα φοίτησης εξαμήνου» και ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης, τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
 2. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.
 3. Καταρτιζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του, υποβάλλει στο Ι.Ι.Ε.Κ. αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 4. Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο από το Ι.Ι.Ε.Κ. Αξιολόγηση φοίτησης

Βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης της φοίτησης αποτελούν ο εκ των προτέρων σαφής καθορισμός και η διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τις παραμέτρους αξιολόγησης, ο μετρήσιμος χαρακτήρας της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνάδουν με το επίπεδο των καταρτιζόμενων, η εύλογη και δίκαιη απονομή βαθμών σε αυτούς, η δυνατότητα παροχής ανατροφοδότησης τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους καταρτιζόμενους σχετικά με τους όρους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της βαθμολόγησης, καθώς και η εκ των υστέρων δυνατότητα ίσης πρόσβασης των καταρτιζόμενων στους βαθμούς και τις παρατηρήσεις επί της απόδοσής τους, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου τους και τη συνεχή βελτίωσή τους.

 1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) Τελική εξέταση.
 2. Σε περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ατομικές γραπτές εργασίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 18.
 3. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής: α) σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) εξέταση προόδου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, β) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση προόδου λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ. εξετάζεται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ., γ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος είναι μία (1) διδακτική ώρα.
 4. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης κάθε εξαμήνου, β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται και οι απαντήσεις των εξεταζόμενων σε αυτά βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης, δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ.
 5. Τα θέματα όλων των εξετάσεων θεωρούνται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. πριν διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους.
 6. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης (όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών), εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.
 7. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.
 8. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που φέρει τον τίτλο του Ι.Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή – εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 9. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίνονται γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων.
 10. Οι απαντήσεις δίνονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, και στα οποία οι εξεταζόμενοι συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
 11. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των θεμάτων, ο καταρτιζόμενος παραδίδει τα φύλλα των θεμάτων και των απαντήσεων στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή.
 12. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος των απαντήσεων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζόμενων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει το ονοματεπώνυμό τους στο φάκελο εξετάσεων.
 13. Η Γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ. παραλαμβάνει από τον επιτηρητή τα γραπτά και τα παραδίδει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, προς διόρθωση.
 14. Ο εισηγητής βαθμολογεί αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζόμενου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης τη διαγράφει με διαγώνιο γραμμή και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται με προφορική ή πρακτική δοκιμασία, ο εκπαιδευτής αναγράφει τη συνολική βαθμολογία σε σχετική κατάσταση και την υπογράφει.
 15. Ο εισηγητής, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, παραδίδει, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ.
 16. Καταρτιζόμενος, ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης, με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζόμενων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές, με επισημείωση στο γραπτό του καταρτιζόμενου και επισύναψη των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων. 18. Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση για λόγους υγείας .

Βαθμολόγηση

Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην ατομική/ομαδική εργασία καθώς και στην εξέταση αποτελεί τον βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

 1. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην τελική εξέταση αποτελεί τον βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.
 2. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 3. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας εξ αυτών βαθμολογεί αυτοτελώς και ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) ή το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.).
 4. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 5. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για καταρτιζόμενο του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.
 6. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.
 7. Τα μαθήματα από τα οποία ο καταρτιζόμενος έχει νομίμως απαλλαγεί δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.
 8. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.
 9. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ι.Ε.Κ. Αναβαθμολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γραπτού δοκιμίου του, η οποία πραγματοποιείται παρουσία του Υποδιευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ.

Πρόοδος καταρτιζόμενου

Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε εκ νέου παρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα.

 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή το/τα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.
 2. Εάν στο Ι.Ι.Ε.Κ. δεν λειτουργεί τμήμα ειδικότητας στα μαθήματα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση, τότε με αίτηση που υποβάλλει στη διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ. δύναται: α) να ενταχθεί σε τμήμα ειδικότητας, όπου διδάσκεται/ονται το/τα μάθημα/μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει, β) να μετεγγραφεί σε άλλο Ι.Ε.Κ. όπου διδάσκεται/ονται το/τα εν λόγω μάθημα/μαθήματα.
 3. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων η Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. συντάσσει πρακτικό με θέμα «Αποτελέσματα επίδοσης εξαμήνου».

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

Η φοίτηση στα Ι.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 1. Η πρακτική άσκηση ή μαθητεία πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Μετά την έγκριση από το Τμήμα Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&.Ν., τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. μετά την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

 1. Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης. Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής. 2. Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση. 3. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), και δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης.

Πειθαρχικά Παραπτώματα των καταρτιζομένων των Ι.Ι.Ε.Κ.

Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του καταρτιζόμενου, η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος. 2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους καταρτιζόμενους συνιστούν:

α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,

β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,

γ) η καταστροφή περιουσίας της εκπαιδευτικής δομής, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Ι.Ι.Ε.Κ.,

δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής ή διοικητικής λειτουργίας του, όσο και της λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Ι.Ι.Ε.Κ. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του, στ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του Ι.Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης και της ηχορύπανσης, εντός του Ι.Ι.Ε.Κ. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών.

Πειθαρχικές Ποινές

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. σε καταρτιζόμενο, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) ωριαία αποβολή, που επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή, με καταχώρηση ως «απών/απούσα» στο ημερήσιο δελτίο απουσιών και σχετική σημείωση στο πεδίο “Παρατηρήσεις” του δελτίου,

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του Ι.Ι.Ε.Κ. που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ.,

δ) αποβολή από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες, που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. με καταχώρηση ως απών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών,

ε) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του καταρτιζόμενου από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και

στ) οριστική διαγραφή.

Είναι δυνατή η επανεξέταση της πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε από την τριμελή επιτροπή κατόπιν αίτησης του καταρτιζόμενου στον οποίο επιβλήθηκε. Πέραν της επιβαλλόμενης πειθαρχικής ποινής, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται στην αποκατάσταση των φθορών στο ακέραιο.