Aπαλλαγή από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αναλυτικά:

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται

για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να φοιτήσουν σε

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώ-

νονται και λειτουργούν από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

και στο εξής.

Άρθρο 2-

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

 1. Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:

Το ως άνω εισόδημα προσδιορίζεται από την Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής και διαπιστώνεται στην απόφαση

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

που εκδίδεται κατ΄ έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-

θρου 35 του ν. 4485/2017.

 1. Οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού διαθέσιμου

ισοδύναμου εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνο-

λικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το άθροισμα των εισο-

δημάτων των μελών της οικογένειας από όλες τις πηγές

εισοδήματος (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από

αυτοαπασχόληση, συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη πε-

ριουσία, επιδόματα – ανεργίας, οικογενειακά κλπ), μετά

την αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του

ΕΝΦΙΑ) και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, διαι-

ρουμένου με την κλίμακα ισοδυναμίας. Τεκμαρτά εισο-

δήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό της

κλίμακας ισοδυναμίας, ορίζεται συντελεστής στάθμισης

1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και

για μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και

κάτω. Επομένως, το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο

εισόδημα ισούται με το λόγο του συνολικού καθαρού

οικογενειακού εισοδήματος δια του αθροίσματος των

συντελεστών, αναλόγως των μελών της οικογένειας.

 1. Ως εξαρτώμενα τέκνα νοούνται:

α) τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή

αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαί-

νουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, αν φοι-

τούν στη μέση εκπαίδευση.

β) τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη

εκπαίδευση, το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητεί-

ας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και

τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), κατά

τη διάρκεια της φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση

μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

γ) τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι

τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

 1. α) Το ορφανό ή τα ορφανά τέκνα αποτελούν ίδια οι-

κογένεια, όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.

β) Για άγαμους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ετών

λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό τους εισόδημα.

 1. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, ως ημερομη-

νία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους

γέννησης.

 1. Ατομικό εισόδημα:

Το συνολικό καθαρό εισόδημα του αιτούντος, δηλαδή

το άθροισμα των εισοδημάτων (εισόδημα από μισθωτές

υπηρεσίες, από αυτοαπασχόληση, συντάξεις, επιδόματα

ανεργίας, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, οικογενει-

ακά επιδόματα κλπ, δηλαδή το σύνολο των καθαρών

αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήματος), μετά την

αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ-

ΦΙΑ) και εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Τεκμαρτά

εισοδήματα δε λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 3-

Δικαιούχοι – Μη δικαιούχοι –

Προϋποθέσεις απαλλαγής

 1. Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσο-

νται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα,

εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό

διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτο-

τελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε

οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού

διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-

φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής).

 1. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη

φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.

 1. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού

αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι

δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου

εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξε-

κινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω

ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογ-

γυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν

είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη

μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού.

 1. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υπο-

τροφία από άλλη πηγή.

Άρθρο 4-

Ακολουθητέα διαδικασία.

Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλε-

ται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλο-

γής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση

υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη

επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Η εξέταση των αιτήσεων πραγμα-

τοποιείται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται

δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31

του ν. 4485/2017.

Τεύχος Β’ 3387/10.08.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42451

Άρθρο 5 –

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης

δήλωσης.

 1. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστι-

κών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ)

του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η

και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι

εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην

παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους

για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ.

έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με

όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη

δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο

ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή

ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής

δήλωσης αυτοτελώς.

 1. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από

το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμ-

μένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη

συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν

στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευ-

τικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερι-

κού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτι-

σης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη

Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό

ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει

να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής

του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του

Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορί-

ας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμε-

νο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο

έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής

και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω

δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική

στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η

διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο-

νέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν

ή και τους δύο γονείς.

ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι

διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία

να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος

απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάτα-

ξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει

υποτροφία από άλλη πηγή.

Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά,

όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΦΕΚ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΕΛΗ, ΦΟΙΤΗΣΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!