Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ στην Αττική

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να «τρέξουν» το επόμενο διάστημα στην Αττική με κύριο ζήτημα τις γυναίκες θύματα βίας. Αναλυτικά:

1. Αναβάθμιση Ξενώνα Φιλοξενίας ΕΚΚΑ για γυναίκες θύματα βίας στην Περιφέρεια Αττικής

Συνέχιση της λειτουργίας και περαιτέρω αναβάθμιση του Ξενώνα Φιλοξενίας ΕΚΚΑ για γυναίκες θύματα βίας Περιφέρειας Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περίοδος υποβολής

από 19/2/2016

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αττικής 2014-2020» στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 5ος Όροφος. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

(vi) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(vii) Προγραμματική Συμφωνία, (μνημόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο) που υποχρεούται να υπογράψει ο δικαιούχος με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκομένους φορείς.

(viii) Συνοπτικό πλάνο δημοσιότητας/επικοινωνίας.

(ix) Συνοπτικό πλάνο δικτύωσης.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού για την παροχή των αναβαθμισμένων υπηρεσιών καθώς και αναλογούσες λειτουργικές δαπάνες, για 3 έτη

Προϋπολογισμός

€ 540.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepattikis.gr.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

2. Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Αττικής

Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υφιστάμενων Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περιστερίου, Φυλής, Χαλανδρίου

Περίοδος υποβολής

από 19/2/2016

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αττικής 2014-2020» στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 5ος Όροφος. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

(vi) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(vii) Προγραμματική Συμφωνία, (μνημόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο) που υποχρεούται να υπογράψει ο δικαιούχος με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκομένους φορείς.

(viii) Συνοπτικό πλάνο δημοσιότητας/επικοινωνίας.

(ix) Συνοπτικό πλάνο δικτύωσης.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες λειτουργίας για τρία έτη. Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι δαπάνες για υποδομές και κτιριακές παρεμβάσεις.

Προϋπολογισμός

€ 1.040.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepattikis.gr.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

3. Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Αττική

Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υφιστάμενων Ξενώνων Φιλοξενίας καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, που εποπτεύονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι Αθηναίων, Πειραιά, Αχαρνών

Περίοδος υποβολής

από 19/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αττικής 2014-2020» στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 117-41, Αθήνα, 5ος Όροφος.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

(vi) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(vii) Προγραμματική Συμφωνία, (μνημόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο) που υποχρεούται να υπογράψει ο δικαιούχος με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκομένους φορείς.

(viii) Συνοπτικό πλάνο δημοσιότητας/επικοινωνίας.

(ix) Συνοπτικό πλάνο δικτύωσης.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες λειτουργίας για τρία έτη. Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι δαπάνες για υποδομές και κτιριακές παρεμβάσεις.

Προϋπολογισμός

€ 2.085.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!