ΓΛΚ: Οδηγίες για το κλείσιμο του οικονομικού έτους σε δήμους και Περιφέρειες (εγκύκλιος)

Πυρετωδώς δουλεύουν οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την εορταστική περίοδο, καθώς οι αναγκαίες ενέργειες ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και ομαλής έναρξης του επόμενου είναι πολλές και με προθεσμίες.

Εγκύκλιο  δημοσίευσε σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντας τις διαδικασίες για τις δεσμεύσεις πιστώσεων, απευθυνόμενο ρητά και στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, μέσω ΥΠΕΣ.

Το ΓΛΚ υπογραμμίζει την ανάγκη “πιστής και αυστηρής τήρησης” των διατάξεων, ενόψει “ευθυνών των αρμοδίων οργάνων”.

Ειδικότερα, η Εγκύκλιος έδωσε τις εξής Οδηγίες:

Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων

 1. Στην παρ.2 του αρ.4 του π.δ. 80/2016, ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη (εκδίδονται έως 31 Δεκεμβρίου οικείου έτους).

Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 2/100018/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).

2. α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα.

Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.

β. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, τα στοιχεία καταχώρισής τους στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας (Ο.Π.Σ.Δ.Π για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.

γ. Περαιτέρω, οι προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός).

Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2018, με την οποία πρέπει να καταχωριστούν έως 20.1.2019 στο ΟΠΣΔΠ, για το Δημόσιο ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου φορέα, εφόσον υφίσταται.

Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2018 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» το αργότερο έως 31.1.2019 (αρ.31 ν.4325/2015).

Β. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους

1. α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2019, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2019.

β. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις (κατά την έννοια της παρ. 5β. του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016) τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών, των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω.

γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 80/2016.

2.α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2018.

β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2019, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής εντός 2018.

γ. Ενόψει της νέας αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης των εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και σύμφωνα με την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ:6ΔΑΚΗ-ΑΚ5), οι πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης.

Γ. Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρ.24 και 25 του ν.4270/2014 και των αρ.11 και 12 του π.δ. 80/2016.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΓΛΚ, ΠΟΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]