Πρόσληψη 22 ατόμων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής-Ειδικότητες και προθεσμία υποβολής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις αφορούν προσλήψεις με οκτάμηνη σύμβαση και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι το διάστημα από 21-10-2014 έως και 30-10-2014:

– 3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
– 2 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου
– 1 ΔΕ Τεχνίτες ελαστικών
– 1 ΔΕ Τεχνίτες φρένων
– 2 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων
– 3 ΥΕ Εργάτες νεκροταφείου
– 10 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ.153 43 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Σ. Λεβάκου (τηλ.: 213-2004501).

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ


Αφήστε μια απάντηση