Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Βριλησσίων - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
19
Ιανουάριος
Back

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Βριλησσίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, συνολικά 9 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη φύλαξη, την άμεση επέμβαση(πυρόσβεση) και το στοιχειώδη καθαρισμό του περιαστικού δάσους και των οδών που γειτνιάζουν με αυτό, εξέδωσε ο Δήμος Βριλησσίων.

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις εργασίας αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

– ΔΕ Οδηγών, 2 θέσεις

– ΥΕ Εργατών, 7 θέσεις

Κριτήρια προσλήψεων:

– Μόνιμη Κατοικία

– Ανεργία

– Οικογενειακή Κατάσταση

– Εργασιακή Εμπειρία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και τα εξής δικαιολογητικά, για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται και τη μοριοδότησή τους:

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας(όλοι οι υποψήφιοι).

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα ανήλικα τέκνα/μονογονεϊκή οικογένεια

4. Δικαιολογητικά για την μονογονεϊκή οικογένεια (χηρεία, διάζευξη και επιμέλεια τέκνων)

5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, που να έχει εκδοθεί το νωρίτερο 5 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και ισχύει.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, για την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου

7. Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ (Ανώτατη συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδας) που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων έξι μηνών και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την ιδιότητα του πολυτέκνου

8. Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για την απόδειξη της ιδιότητας της αναπηρίας

9. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας. Όσοι απασχολήθηκαν στο δημόσιο τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση του φορέα εμπειρίας από το φορέα του δημοσίου.

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος δηλώνει αν στον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 21, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που έχει απασχοληθεί, θα πρέπει να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής)

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα   για   κακούργημα   ή   για   πλημμέλημα   της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση/όλοι οι υποψήφιοι. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του φορέα και συγκεκριμένα από 12-6-2015 έως και 18-6¬2015.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!