Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ της Αθήνας

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ’’, επί της οδού Πειραιώς 100, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 274/20 ΑΔΣ και τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1232/2019 ΑΔΣ που
αφορά«έγκριση για τη διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
ανάδειξης αναδόχου για τη διαχείριση και ανακύκλωση των μελανοδοχείων για τρία
(3) έτη με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους, τη δημοσίευση του διαγωνισμού στον
τύπο καθώς και τον ορισμό της επιτροπής παρακολούθησης – επίβλεψης» ως προς
την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006
(Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 114983-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
2. Έγκριση Α) της διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες συλλογής και διαχείρισης
βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανελαίων) Β) της
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού στον
τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Γ) του ορισμού
τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης- επίβλεψης του έργου μετά των
αναπληρωματικών της μελών (Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 114984-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

3. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο δίκτυο πόλεων για
την αξιοπρεπή εργασία (DWCN) με εκπροσώπηση από τη Δ/νση
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. (Αυτοτελές Τμήμα
Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 2)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης
αντιρρήσεων του άρθρου 22 της υπ` Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 (ΦΕΚ
2168/Β`/ 04-06-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Δ/νση
Δημοτικής Αστυνομίας) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
5. Έγκριση ή μη της Συμφωνίας Κοινοπραξίας (Consortium Agreement)
μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του EUROCITIES ASBL για την
υλοποίηση της Δράσης υπό τον τίτλο CONNEcting Cities Towards
Integration action (εν συντομία CONNECTION).» (Δ/νση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
6. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών (Σχετ. η υπ΄αριθμ. 89/20 πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΔΒΑ) (Δημοτικό Βρεφοκομείου Αθηνών) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 128151-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Έγκριση για την 11η
αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
Αθηναίων οικονομικού έτους 2020 (Σχετική η υπ΄αριθμ. 698/20 κατά
πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 126917-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8. Έγκριση καθορισμού ανώτατου ύψους προϋπολογισμού λειτουργικών
εξόδων ανά Κοινότητα οικονομικού έτους 2021(Δ/νση Οικονομικών)
(Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. Έγκριση για τη συμπλήρωση της 258/20 ΑΔΣ που αφορά “έγκρισηγια τη
μίσθωση ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο
Δήμο Αθηναίων” με την προσθήκη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και
των όρων μίσθωσης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126985-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
10.Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1428/19 ΑΔΣ που αφορά
“έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου
αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου” ως
προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής
Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κας Νταϊλιάνα Κωνσταντίνας (Δ/νση
Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
126984-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
11. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000€ στην
εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” για την τοποθέτηση μίας
(1)επιγραφής τύπου πανό τοποθετημένης στην πρόσοψη εφαπτόμενου
κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους 19 και φωτιζόμενης από έναν (1)
προβολέα (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117882-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000€ στον κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΟΡΤΕΛ – ΠΟΥΛΟΥΤΣΗ για την τοποθέτηση μίας (1)
επιγραφής διπλής όψης τοποθετημένης κάθετα στην πρόσοψη του
ισογείου καταστήματος επί της οδού Μεσογείων 88 (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126983-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000€ στην
εταιρεία “Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ Α.Ε. ” για την τοποθέτηση ενός
διαφημιστικού πλαισίου εντός ρυμοτομικής γραμμής με
προσανατολισμό κάθετο προς τον άξονα κυκλοφορίας της Λεωφ.
Αλεξάνδρας 107-109. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
126982-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000€ στην
εταιρεία “Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΕ” για την ανάρτηση συνολικά οκτώ (8)
πανό τύπου σημαίας και μίας επιγραφής διπλής όψης, τοποθετημένων
εντός της ρυμοτομικής γραμμής και κάθετα στην πρόσοψη του ισογείου
καταστημάτων επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 105. (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 122094-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
15.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 600,00€ στον κ.
GHAZI AL MATARI για την τοποθέτηση δύο (2) επιγραφών, η μία εκ
των οποίων φωτεινή, αναρτημένες στο ισόγειο του κτιρίου, κάθετα στον
άξονα κυκλοφορίας της οδού Κωνσταντινουπόλεως 229 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117806-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
16.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 600,00€ στην εταιρεία
«ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ» για
διαφημιστικό πλαίσιο τύπου πίζα, τοποθετημένο εντός της ρυμοτομικής
γραμμής με προσανατολισμό κάθετο προς τον άξονα κυκλοφορίας της
οδού Ταϋγέτου 95 με προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117794-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
17.Έγκριση για την παράταση ταφής του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΦΗΚΑΚΗ, για
δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία ΕΓ/204 τάφο τριετούς χρήσεως
του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών. (Δ/νση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115085-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.
ΣΚΙΑΔΑΣ
18.Έγκριση για την παράταση ταφής της ΕΛΕΝΗΣ – ΘΕΤΙΔΟΣ
ΣΦΗΚΑΚΗ, για δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία 11Α
/Ι/55 τάφο
τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των
αναλογούντων τελών. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
115105-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
19.Έγκριση για την παράταση ταφής της ΠΟΠΗΣ ΜΑΝΕΣΗ, για δώδεκα
(12) μήνες, στον υπό στοιχεία 10/69 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄
Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών. (Δ/νση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126912-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.
ΣΚΙΑΔΑΣ
20.Έγκριση για την παράταση ταφής του RICCARDO FANELLI για
δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία 10/123A τάφο τριετούς
χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων
τελών. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115104-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
21.Έγκριση για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης στον Υπουργό
Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτη Μηταράκη, για το
υπηρεσιακό όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΡ 5340 αντί του ΙΡΧ 3117,
λόγω αλλαγής ιδιότητας από Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σε Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στις 15-01-2020,
στην οδό Δημοκρίτου 6, έμπροσθεν του πολιτικού του γραφείου, με
ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης
επισκεπτών «επί πληρωμή» (Σχετ. η υπ΄αριθμ. 104/2019 κατά
πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό έγγραφο 4)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22.Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΙΤΤ 2814 ατόμου με αναπηρία στην οδό Κρέοντος 184,
έως 04-04-2036, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ
και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115108-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ
23.Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΜΟΥ 7238 ατόμου με αναπηρία στην οδό Μεναίχμου 3Β,
έως 02-07-2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ
και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115107-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ
24.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 539/14 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΙΗΚ 9879 ατόμου με αναπηρία στην οδό Δ. Αιγινήτου 33-
35, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115109-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
25.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 2226/16 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΙΒΗ 3251 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ηροδότου 6,
λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115115-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
26.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 2109/08 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΙΜΒ 3102 ατόμου με αναπηρία στην οδό Μυτιλήνης 30,
λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115114-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
27.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1009/12 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΖΖΑ 2545 ατόμου με αναπηρία στην οδό Κίμωνος 14,
λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115113-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
28.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1781/14 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΥΗΝ 9382 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ντελακρουά 20,
λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115112-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
29.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 3003/06 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΙΕΡ 7834 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ξενοκράτους 35,
λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115110-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
30.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1330/19 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΙΕΗ 1324 ατόμου με αναπηρία στην οδό Αγ. Στυλιανού
20-22, λόγω θανάτου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 115111-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!