Mε 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ της Αθήνας

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, θα ληφθεί απόφαση επί του κάτωθι θέματος:

Έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2019 (Σχετική η υπ’ αριθμ. 934/2020 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 173790-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Την ίδια μέρα και ώρα 16:00 θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση για τα μέτρα και τις δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Έγκριση ή μη για Α. την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), Β. την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
για τη στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων και Γ. τον ορισμό
τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο
“Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και
πολλαπλών διακρίσεων” στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχεια και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχή” του Ε.Π.
“Αττική” με (MIS) 5045464 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
(ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ “Αττική” (Διεύθυνση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212017-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΑΛΒΕΡΤΗ – ΕΒΕΡΤ (ΑΠΟ
ΑΝΑΒΟΛΗ)

3. Έγκριση για τη σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού (Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 210428-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. Έγκριση ή μη της παράτασης δωρεάν παραχώρησης ενός (1) κλειστού απορριμματοφόρου
οχήματος με στοιχεία ΚΗΗ 4751 (ΔΑ 215), μάρκας IVECO, στο Δήμο Μυτιλήνης, για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων – λόγω προσφυγικού και
πανδημίας – αναγκών στην αποκομιδή απορριμμάτων (Διεύθυνση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 212240-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

5. Έγκριση για την αναγκαιότητα μίσθωσης 120 ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων με μειοδοτικό, φανερό, προφορικό διαγωνισμό
(Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

6. Έγκριση ή μη για νέα παράταση ταφής του Χαράλαμπου Σούλη στον με αριθμό 5409 τάφο
τριετούς χρήσεως του Β΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Διεύθυνση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212124-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

7. Έγκριση ή μη για παράταση ταφής του Παρμενίωνα Τζίφρα στον υπό στοιχεία 15/2 τάφο
τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Διεύθυνση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212117-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ
8. Έγκριση για τη δημιουργία χώρου “αδιάλυτων” στο τμήμα “Επέκταση Γούβας” του Α΄
Κοιμητηρίου (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212247-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

9. Έγκριση ή μη για Α. την παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση δράσεων και Β. τη
συμμετοχή των φορέων στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων (Διεύθυνση
Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ.: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Έγκριση της 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου
Αθηναίων (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 1214/2020 ομόφωνη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής)
(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Οικονομικών)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212225-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στον κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΚΑΜΠΑΡΑ, για την τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πανό στην πρόσοψη ισογείου
καταστήματος επί της οδού Ηπείρου 1 και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Διεύθυνση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212234-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12. Έγκριση για Α. τον καθορισμό χώρου στάσης και στάθμευσης ενός (1) οχήματος ΑμΕΑ, για
την εξυπηρέτηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ), επί της οδού Καποδιστρίου 19, Β. την απόδοση του υπόλοιπου χώρου στάθμευσης
επί της οδού Καποδιστρίου 17 και 19 σε δύο θέσεις στην ελεγχόμενη στάθμευση “επί
πληρωμή” και Γ. Την τροποποίηση της απόφασης 2870/24-7-1996 της Δ/νσης Τροχαίας
Αττικής που προβλέπει χώρο στάθμευσης στα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 1210, ΚΗΟ 1650
και ΚΗΟ 3459 αυτοκίνητα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ως προς την αλλαγή του
ονόματος του Οργανισμού και την αλλαγή των αριθμών κυκλοφορίας των οχημάτων (Σχετική
είναι η υπ΄ αριθμ. 93/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που παραπέμπει
το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212116-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

13. Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την
υπ΄ αριθμ. 186/2020 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΥΡ 4123 ατόμου με αναπηρία
στην οδό Αρκαδίας 23 -25, έως 17-4-2050, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για
ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212216-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

14. Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την
υπ΄ αριθμ. 908/2017 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΥΡ 4123 ατόμου με αναπηρία
στην οδό Αμαζόνων 5 – 7, έως 17-5-2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για
ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212232-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

15. Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την
υπ΄ αριθμ. 531/2017 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΕΜΚ 5903 ατόμου με αναπηρία
στην οδό Βυζαντίου Στεφάνου 24, έως 13-2-2023, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης
για ΑΜΕΑ (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212221-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

16. Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την
υπ΄ αριθμ. 1334/2019 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΙ 6577 ατόμου με αναπηρία
στην οδό Καυκάσου 121, έως 27-5-2025, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ
και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 212235-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

17. Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την
υπ΄ αριθμ. 58/4-3-1993 Απόφαση Τροχαίας Αττικής, για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΒΚ
8557 ατόμου με αναπηρία στην οδό Αλφειού 4, έως 03-07-2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου
στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212237-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

18. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΚ
3732, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ρόδου 39-41 έως 10-6-2022, ημερομηνία λήξης του
δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως &
Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212223-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

19. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΚ 3668
ατόμου με αναπηρία, στην οδό Πύρρου 27, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ.
1623/2014 Α.Δ.Σ., λόγω μετακόμισης του δικαιούχου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 169271-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
20. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ.
326/2012 Α.Δ.Σ., πλησίον της εισόδου του γυμναστηρίου Πετραλώνων στην οδό Τριών
Ιεραρχών 83, λόγω μη λειτουργίας του γυμναστηρίου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 201734-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

21. Έγκριση για την κατάργηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί με την υπ΄
αριθμ. 1142/2006 Α.Δ.Σ., για δημοσιογραφικά οχήματα της εφημερίδας PRESSTIME στην οδό
Επικούρου 32, διότι η εφημερίδα έχει κλείσει (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212141-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

22. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΜΡ 8622
ατόμου με αναπηρία, στην οδό Πρεμετής 13, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ.
402/2009 Α.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (Δ/νση Σχεδίου
Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212227-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ

23. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΒΙΒ 1733
ατόμου με αναπηρία, στην οδό Εμμ. Μπενάκη 148, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄
αριθμ. 1657/2008 Α.Δ.Σ., λόγω θανάτου του δικαιούχου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212224-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

24. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΜΕ 1389
ατόμου με αναπηρία, στην οδό Γαβριήλ Αναστασίου 20, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄
αριθμ. 673/2009 Α.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως &
Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212266-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

25. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΗ 7540 του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), στην οδό Ομήρου 8, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 806/2008 Α.Δ.Σ., λόγω ότι δεν ισχύουν οι λόγοι της
παραχώρησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212262-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

26. Έγκριση για την κατάργηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα του Γραφείου
Αναπτυξιακού Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών, στην οδό Λαοδικείας 17, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 677/2008 Α.Δ.Σ., λόγω ότι δεν ισχύουν οι λόγοι της
παραχώρησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212219-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

27. Έγκριση για την κατάργηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης για το οχήματα στις εκδόσεις ΘΕΜΑ
ΕΠΕ, στην οδό Επικούρου 31, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1590/2000 Α.Δ.Σ.,
λόγω ότι δεν ισχύουν οι λόγοι της παραχώρησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212272-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

28. Έγκριση για την τοποθέτηση σταυρού φαρμακείου στη συμβολή των οδών Πατησίων &
Χανίων (Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
210229-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!