δημοτική-αστυνομία-αλλαγές-σε-αρμοδι-802655
ΔΗΜΟΙ | 07.11.2022 | 07:03

Δημοτική Αστυνομία: Αλλαγές σε αρμοδιότητες, προσλήψεις (νομοσχέδιο)

Αλλαγές στις αρμοδιότητες αλλά και στα κριτήρια αναφορικά με τις προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, με το ν/σ «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, ανοίγει το δρόμο για 1.264 μόνιμες προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία, καταργούνται αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, θεωρούνται παρωχημένες ή δεν συνάδουν με τον ρόλο της δημοτικής αστυνομίας, όπως η θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχείων, ή που ήταν αδύνατο να ασκηθούν από τα στελέχη της, όπως τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμών.

Οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας χωρίζονται, πλέον, σε τρεις κατηγορίες:

Πρώτη κατηγορία αρμοδιοτήτων

α. Ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και επιβάλλει τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται για την παραβίαση των διατάξεών τους.

β. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση, στη στάση και στάθμευση οχημάτων σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3, τις παρ. 3 και 11 του άρθρου 4 αναφορικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις πινακίδες Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71 και Ρ-72, τις περ. η’ και θ’ της παρ. 8 του άρθρου 5, τα άρθρα 6, 8 και 9, τις παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 12, την παρ. 2 του άρθρου 13, το άρθρο 15, τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 16, της παρ. 3 του άρθρου 19, τις περ. α’, β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παρ. 2, τις περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, η’, θ’, ι’, ια’ και, ιβ’ της παρ. 3 και τις παρ. 5, 6 και 12 του άρθρου 34, το άρθρο 39, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 48, τις παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 52 και τα άρθρα 86, 88, 90, 94, 100 και 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [ν. 2696/1999, (Α’ 57).

Επίσης, ελέγχει την τήρηση του άρθρου 7 του ν. 3181/2003 (Α΄218) περί χρηματισμού για εξασφάλιση θέσης στάθμευσης σε δημόσιους χώρους, των άρθρων 15 έως 25 του ν. 4784/2021 (Α΄40) περί ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, του π.δ. 363/1995 (Α΄ 193) περί καθορισμού συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/73567/11.3.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1144) περί εφοδιασμού οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

γ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.

δ. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου.

ε. Συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία.

στ. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968 (Α’ 12), και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

ζ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

η. Προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

θ. Ελέγχει την τήρηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) σχετικά με τη διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

ι. Ελέγχει την ύπαρξη οικοδομικών αδειών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια από τις επικίνδυνες οικοδομές, προκειμένου να διασφαλισθούν η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και η ακώλυτη λειτουργία της πόλης, ενημερώνοντας αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

ια. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά σύμφωνα με τον ν. 3730/2008 (Α’ 262).

ιβ. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

ιγ. Βεβαιώνει, κατ’ οίκον, το γνήσιο της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.

Δεύτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν:

α. στην υπαίθρια διαφήμιση [ν. 2946/2001, (Α΄224)],

β. στα ζώα συντροφιάς [ν. 4830/2021, (Α΄ 169)] και

γ. στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, στο πλαίσιο συμμετοχής στελεχών της στα μικτά κλιμάκια που συγκροτούνται με απόφαση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α΄ 146).

Τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν:

α. στην αδειοδότηση καταστημάτων που διενεργείται από τον δήμο ή στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους που υποβάλλεται στον δήμο (όπως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, καταστημάτων ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων),

β. στην ηχορύπανση, στην κοινή ησυχία και στη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

γ. στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών καταστημάτων,

δ. στη λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και

δ. στην αντικαπνιστική νομοθεσία σύμφωνα με τον ν. 3730/2008 (Α’ 262).

Τέσσερις κατηγορίες δήμων

Παράλληλα, οι δήμοι χωρίζονται, βάσει πληθυσμού, σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες αρμοδιοτήτων που ασκούνται σε αυτούς από τη δημοτική αστυνομία. Για κάθε ομάδα δήμων προβλέπεται και ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, α) δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, (έως 5 άτομα προσωπικό). β) από 3.501 έως 6.000 κατοίκους, (από 6 έως 10 άτομα ) γ) από 6.001 έως 100.000 κατοίκους (12 άτομα κατ’ ελάχιστο) και δ) δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων στελεχώνονται από προσωπικό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του μόνιμου πληθυσμού διά δύο χιλιάδες.

Οι υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας των μικρών δήμων μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης κατηγορίας, των μεσαίων δήμων (με πληθυσμό από 3.501 έως 100.000) ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, ενώ και τις τρεις κατηγορίες ασκεί η δημοτική αστυνομία των μεγάλων δήμων.

Πάντως, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να ανατίθενται προς άσκηση στη δημοτική αστυνομία αρμοδιότητες από όλες τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Εφόσον ανατεθεί στη δημοτική αστυνομία η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της τρίτης κατηγορίας, η στελέχωση της υπηρεσίας προσαυξάνεται κατά

Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας εφαρμόζεται ο ν. 4765/2021 (Α΄ 6), με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του παρόντος.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21°) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το εικοστό όγδοο (28°) έτος της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.

β. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες.

γ. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα που προβλέπονται για τη θέση τους, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, οι οποίοι απασχολούνται είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά με βάση την περ. γ’ της παρ. 2 υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16΄΄ (μία προσπάθεια)],

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια)],

γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)],

δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3.60 μ. (τρεις προσπάθειες)],

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Μέρους Β΄ του ν. 4765/2021, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά μία (1) μονάδα.

Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με σειρά προτεραιότητας του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4765/2021, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά εκατό (100) μονάδες.

Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις υγειονομικές εξετάσεις και τη διεξαγωγή των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.

Αποζημίωση αν παραιτηθούν εντός δεκαετίας

Παράλληλα με το ν/σ ορίζεται ότι προς εξασφάλιση της παραμονής των δημοτικών αστυνομικών στις θέσεις όπου διορίσθηκαν για μια δεκαετία, ορίζεται ότι τυχόν παραίτησή τους εντός της δεκαετίας καθιδρύει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον οικείο δήμο.

Επίσης, Καθορίζονται ιεραρχικά οι βαθμοί του προσωπικού, το πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης, η διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων (τυπικά προσόντα, πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο και άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε οργανικές μονάδες της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και συνέντευξη).

Θεσπίζεται, ακόμα, η υποχρέωση των δήμων να παρέχουν στους δημοτικούς αστυνομικούς νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής η περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

Καθιερώνεται η δυνατότητα μετάταξης δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις άλλου κλάδου του ίδιου δήμου, ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, μετά τη συμπλήρωση 20ετούς συνολικής υπηρεσίας σε υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας.